Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4912651 132683
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-38-132129-9
Zysk (strata) brutto-83-14697-38
Zysk (strata) netto-83-14697-38
Przepływy netto-3494844
Przepływy netto z działalności operacyjnej66-9653531
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej-69146-51-27
Aktywa razem3 4943 8043 6083 120
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 0833 3112 9692 577
Zobowiązania długoterminowe1 4711 4711 4841 337
Zobowiązania krótkoterminowe1 6131 8401 4851 240
Kapitał własny410493640543
Kapitał zakładowy665665665665
Liczba akcji (tys. szt.)66 500,0066 500,0066 500,0066 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,010,010,010,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,000,00-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 1242 7102 2363 412
Zysk (strata) z działalności operacyjnej297-239244467
Zysk (strata) brutto18335-165731
Zysk (strata) netto18335-165731
Przepływy netto20670129-87
Przepływy netto z działalności operacyjnej33615-729859
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-32-6449-633
Przepływy netto z działalności finansowej-9962409-314
Aktywa razem3 6083 3683 5274 275
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 9692 8873 0813 617
Zobowiązania długoterminowe1 4841 4771 554994
Zobowiązania krótkoterminowe1 4851 4101 5272 623
Kapitał własny640481447658
Kapitał zakładowy665665665665
Liczba akcji (tys. szt.)66 500,0066 500,0066 500,0066 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,010,010,010,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,00-0,000,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)