Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6-33-8-12
Zysk (strata) brutto-6-33-8-12
Zysk (strata) netto-6-33-8-12
Przepływy netto-25000
Przepływy netto z działalności operacyjnej-25000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem288310305305
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13415010093
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe13415010093
Kapitał własny154160204212
Kapitał zakładowy2 9632 9632 9632 963
Liczba akcji (tys. szt.)29 626,2529 626,2529 626,2529 626,25
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,010,010,010,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów111210
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-59-80-112-40
Zysk (strata) brutto-59-89-121-41
Zysk (strata) netto-59-89-121-41
Przepływy netto-25-198199-243
Przepływy netto z działalności operacyjnej-25-198-268-245
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej00467-1
Aktywa razem288309505166
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13485195271
Zobowiązania długoterminowe00106200
Zobowiązania krótkoterminowe134859071
Kapitał własny154224310-105
Kapitał zakładowy2 9632 9632 8632 313
Liczba akcji (tys. szt.)29 626,2529 626,2528 626,2523 126,25
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,010,010,01-0,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,00-0,00-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)