Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2016Q42016Q32016Q22015Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 869508531763
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-7816-115111
Zysk (strata) brutto-7816-115111
Zysk (strata) netto-5713-9489
Przepływy netto65360-27
Przepływy netto z działalności operacyjnej69740-27
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-3800
Przepływy netto z działalności finansowej-4000
Aktywa razem6 2315 1795 2391 053
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 453256278211
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe1 453256278211
Kapitał własny4 7784 9234 962842
Kapitał zakładowy666666666666
Liczba akcji (tys. szt.)6 660,006 660,006 660,006 660,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,720,740,740,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,010,00-0,010,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 6311 840912
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-81213176
Zysk (strata) brutto-82217175
Zysk (strata) netto-63176142
Przepływy netto-1224174
Przepływy netto z działalności operacyjnej151-15678
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-159-21-4
Przepływy netto z działalności finansowej-4201100
Aktywa razem6 2311 053396
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 453211135
Zobowiązania długoterminowe000
Zobowiązania krótkoterminowe1 453211135
Kapitał własny4 778842261
Kapitał zakładowy666666105
Liczba akcji (tys. szt.)6 660,006 660,006 660,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,720,130,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,010,030,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)