Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów472
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-97
Zysk (strata) brutto-112
Zysk (strata) netto-105
Przepływy netto-62
Przepływy netto z działalności operacyjnej-252
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0
Przepływy netto z działalności finansowej190
Aktywa razem4 842
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 648
Zobowiązania długoterminowe0
Zobowiązania krótkoterminowe2 648
Kapitał własny2 189
Kapitał zakładowy13 848
Liczba akcji (tys. szt.)138 481,38
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów491516807747
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-12 996-75919-5 719
Zysk (strata) brutto-13 007-75816-5 729
Zysk (strata) netto-13 007-719-23-5 611
Przepływy netto-157-1410019
Przepływy netto z działalności operacyjnej-617-448249156
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 081-2 721-78-41
Przepływy netto z działalności finansowej2 5413 155-71-96
Aktywa razem4 58315 4191 2821 304
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 317477656655
Zobowiązania długoterminowe015629426
Zobowiązania krótkoterminowe1 317321362629
Kapitał własny3 26714 942626649
Kapitał zakładowy11 9512 4512 4512 451
Liczba akcji (tys. szt.)119 509,5624 509,5624 509,5624 509,56
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,030,610,030,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,11-0,03-0,00-0,23
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)