Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2014Q32014Q22014Q12013Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów136 435161 434185 346707
Zysk (strata) z działalności operacyjnej18021360179
Zysk (strata) brutto17011213598
Zysk (strata) netto9987117110
Przepływy netto379-9934451 019
Przepływy netto z działalności operacyjnej347-1 2874171 109
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej02 519-399394
Przepływy netto z działalności finansowej-24-2 26115547
Aktywa razem22 69122 18425 22724 225
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 0683 6907 2546 076
Zobowiązania długoterminowe2 0732 0524 7313 567
Zobowiązania krótkoterminowe1 9951 6372 5232 509
Kapitał własny18 45418 35617 91018 150
Kapitał zakładowy431431431212
Liczba akcji (tys. szt.)4 308,204 308,204 308,202 121,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,284,264,168,55
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,020,030,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20132012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 4852 036
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-14357
Zysk (strata) brutto-180513
Zysk (strata) netto-176424
Przepływy netto1 133-110
Przepływy netto z działalności operacyjnej877655
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej399-209
Przepływy netto z działalności finansowej-143-555
Aktywa razem24 2258 106
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 0765 458
Zobowiązania długoterminowe3 5673 619
Zobowiązania krótkoterminowe2 5091 839
Kapitał własny18 1502 649
Kapitał zakładowy212212
Liczba akcji (tys. szt.)2 121,602 121,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,551,25
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,080,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)