Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-02-13
WSE Correction of the current report no 12/2020 entitled: Conclusion of the investment agreement between the Company and Gi INTERNATIONAL S.R.L., a wholly-owned subsidiary of Gi Group SpA.
0,46
+14,25
2020-02-13
WSE Korekta raportu bieżącego nr 12/2020 pod tytułem: Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką a GI INTERNATIONAL S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA.
0,46
+16,01
2020-02-13
WSE Conclusion of the investment agreement between the Company and Gi INTERNATIONAL S.R.L., a wholly-owned subsidiary of Gi Group SpA.
0,46
+17,98
2020-02-13
WSE Making public delayed confidential information connected with commencement of the negotiation process in the scope of the planned transaction on account of being provided with a non-binding offer related to refinancing and acquisition of shares of Work Service S.A.
0,46
+7,46
2020-02-13
WSE Completion of negotiations with banks financing the Issuer regarding the change of the financing conditions of the Issuer.
0,46
+7,46
2020-02-13
WSE Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką a GI INTERNATIONAL S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA.
0,46
0,00
2020-02-13
WSE Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej związanej z rozpoczęciem procesu negocjacyjnego w zakresie planowanej transakcji w związku z otrzymaniem oferty niewiążącej dotyczącej refinansowania oraz nabycia akcji Work Service S.A.
0,46
0,00
2020-02-13
WSE Zakończenie negocjacji z bankami kredytującymi Emitenta w sprawie zmiany warunków finansowania Emitenta
0,46
0,00
2020-02-13
WSE Change in business conditions for the sale of the Company’s shares by key shareholders of the Company to an international industry investor
0,46
0,00
2020-02-13
WSE Zmiana warunków biznesowych sprzedaży akcji Spółki przez kluczowych akcjonariuszy Spółki na rzecz międzynarodowego inwestora branżowego
0,46
0,00
2020-01-30
WSE Time limits for the submission of periodical reports in 2020
0,46
-7,33
2020-01-30
WSE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
0,46
-7,33
2020-01-30
WSE Termination of the installment agreement by Social Insurance Institution and submission of applications for new installment arrangements.
0,46
-5,06
2020-01-30
WSE Rozwiązanie układu ratalnego przez ZUS oraz złożenie wniosków o zawarcie nowych układów ratalnych
0,46
-3,66
2020-01-30
WSE Delayed public disclosure of the inside information relating to a declaration made by the international sector investor of the Company's support and consideration of potential transactions regarding the Issuer
0,46
-6,36
2020-01-30
WSE Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zadeklarowania przez branżowego inwestora międzynarodowego wsparcia Spółki oraz rozważania potencjalnych transakcji dot. Emitenta.
0,46
-6,68
2020-01-30
WSE Delayed public disclosure of the inside information relating to termination of installment arrangements with the Social Insurance Institution (ZUS)
0,46
-7,33
2020-01-30
WSE Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozwiązania umów - układów ratalnych z ZUS
0,46
-3,34
2020-01-27
WSE Completion of negotiations with the Company’s key shareholders regarding business conditions of sale of shares of the Company to the international strategic investor.
0,48
+5,26
2020-01-27
WSE Zakończenie negocjacji z kluczowymi akcjonariuszami Spółki w sprawie warunków biznesowych sprzedaży akcji Spółki na rzecz międzynarodowego inwestora branżowego.
0,48
+2,37
  • Poprzednia strona
  • z 47
  • Następna strona