Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42023Q32023Q22023Q1
AKTYWA2 476 4172 619 6372 683 4232 779 156
Inwestycje w jednostki powiązane
Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy116 883116 883116 883116 883
Aktywa finansowe24 67629 42628 27428 471
Długoterminowe aktywa finansowe
Należności handlowe674 911675 930784 716825 670
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty226 927222 325283 115361 535
Pozostałe aktywa długoterminowe1 433 0201 575 0731 470 4351 446 597
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Aktywa trwałe1 549 9031 691 9561 587 3181 563 480
Aktywa obrotowe926 514927 6811 096 1051 215 676
Amortyzacja (noty)29 14527 91226 95727 187
Pozostałe całkowite dochody, netto-7 7112 422-1 950328
Różnice kursowe-7 5811 930-1 388128
Wynik z aktualizacji wycen-130492-562200
Zyski/straty aktuarialne
Przepływy operacyjne80 420-26 32889 905273 036
Wynik finansowy-138 001-21 768-13 031272 178
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)29 14527 91226 95727 187
Różnice kursowe z działalności operacyjnej522-279-15872
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej41 58921 99834 42025 957
Wynik na działalności inwestycyjnej-31 68875 473-43 785
Podatek dochodowy zapłacony-57 07241 1721 2847 861
Zmiana stanu rezerw118 692-22 244-96 448
Zmiana stanu zapasów3513 9424 830-19
Zmiana stanu należności455 796-361 284-78 462145 003
Zmiana stanu zobowiązań-212 816163 08215 539-67 282
Pozostałe przepływy operacyjne-39 05910 67344 4452 312
Wynik na zmianie wartości aktywów-351 220852
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej
Przepływy inwestycyjne5 318-83 076-41 760-114 713
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych62253
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-18 776-19 843-34 351-29 255
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych337 487-152 934-17 836-167 517
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych-25 40977 2513 29076 072
Nabycie aktywów finansowych-397 087
Zwrot udzielonych pożyczek116 58222 3257866 780
Udzielone pożyczki-146 577-6 989-1 458-1 137
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej2 5071 1652 04974
Pozostałe przepływy inwestycyjne136 529-4 0535 755267
Przepływy finansowe-81 13648 614-126 565-10 800
Emisja akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Zaciągnięte kredyty i pożyczki26 02829 9376 42018 604
Spłacone kredyty i pożyczki-73 51330 055-86 641-20 143
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego24-24
Płatności z tytułu leasingu17 647-23 185-2 177-2 091
Odsetki z działalności finansowej-51 80814 991-44 160-6 639
Pozostałe przepływy finansowe510-3 184-31-507
Przepływy pieniężne netto4 602-60 790-78 420147 523
Środki pieniężne na początek okresu222 325283 115361 535214 012
Środki pieniężne na koniec okresu226 927222 325283 115361 535
Całkowite dochody ogółem-147 310-22 324-22 975264 326
Koszty ogólnego zarządu-284 916
Koszt własny sprzedaży-104 426-525 663-506 083-1 138 582
PASYWA2 476 4172 619 6372 683 4232 779 156
Kapitał podstawowy260 500260 500260 500260 500
Akcje/udziały własne-77-77-77-77
Kapitał zapasowy137 236151 964148 950149 502
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-299 363-176 590-133 364-120 189
Udziały niekontrolujące19 41730 67134 39340 839
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego18 08119 79119 58721 034
Pozostałe zobowiązania73 95189 90887 66292 676
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)1 034 0431 025 5951 026 3441 120 812
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)434 714508 841543 655520 830
Zobowiązania handlowe580 327487 920475 375478 425
Zobowiązania z tytułu obligacji217 588221 114220 398214 804
Przychody ze sprzedaży70 074620 945614 0531 519 633
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego98 296235 797276 009289 736
Zobowiązania długoterminowe18 08119 79119 58721 034
Zobowiązania krótkoterminowe2 340 6232 333 3782 353 4342 427 547
Zysk/strata ze sprzedaży-319 26895 282107 970381 051
Zysk/strata brutto ze sprzedaży-34 35295 282107 970381 051
EBITDA-289 07864 45478 479353 707
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe1 251 6311 246 7091 246 7421 335 616
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe1 251 6311 246 7091 246 7421 335 616
Zysk/strata brutto-262 376-21 768-13 031272 178
Przychody finansowe2492 0491 341954
Koszty finansowe55 384-60 361-65 894-55 290
Różnice kursowe21420-6
Zysk/strata netto-139 599-24 746-21 025263 998
Podatek dochodowy-1 598-2 978-7 994-8 180
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej124 375
Zysk/strata z działalności operacyjnej-318 22336 54251 522326 520
Pozostałe przychody operacyjne34 5455 0972 225-991
Pozostałe koszty operacyjne-33 500-63 837-58 673-53 540
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-136 359-22 089-16 140242 984
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-10 951-235-6 83521 342
Naliczone odsetki-29 153-21 841-64 049
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-128 133-22 999-15 683242 882
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-11 466-1 747-5 34221 116
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220202019
AKTYWA2 476 4172 472 0561 807 8851 512 497
Inwestycje w jednostki powiązane117 363126 342
Nieruchomości inwestycyjne9 65215 703
Wartość firmy116 883116 883190 397190 397
Aktywa finansowe24 67653 18923 45515 787
Długoterminowe aktywa finansowe
Należności handlowe674 911835 964966 999698 881
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty226 927214 01268 80091 690
Pozostałe aktywa długoterminowe1 433 0201 252 008431 219373 697
Aktywa trwałe1 549 9031 368 891748 631706 139
Aktywa obrotowe926 5141 103 1651 059 254806 358
Amortyzacja (noty)111 201118 75120 68320 578
Pozostałe całkowite dochody, netto-6 911-12 400-9 998
Różnice kursowe-6 911-11 347-11 000
Wynik z aktualizacji wycen-2341 002
Zyski/straty aktuarialne-819
Przepływy operacyjne417 033301 927-5 52723 538
Wynik finansowy99 378114 995-67 3494 673
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)111 201118 75120 68320 578
Różnice kursowe z działalności operacyjnej15711 093-1 307304
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej123 96476 6927 1432 661
Wynik na działalności inwestycyjnej-7 314-10 015
Podatek dochodowy zapłacony-6 755-32 836-2 405-467
Zmiana stanu rezerw36 70136 197
Zmiana stanu zapasów9 1048815 53418 454
Zmiana stanu należności161 053841 750-28 110-61 977
Zmiana stanu zobowiązań-101 477-902 855-1 36324 534
Pozostałe przepływy operacyjne18 3716 62122 260-11 404
Wynik na zmianie wartości aktywów2 03767 628
Przepływy inwestycyjne-234 231-217 851-95 68865 958
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych721 1031 19320 651
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-102 225-113 264-3 856-3 670
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-800-193 471-319 416-136 890
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych131 204199 442252 499169 845
Nabycie aktywów finansowych-397 087-115 949
Zwrot udzielonych pożyczek146 47353 84349 35367 814
Udzielone pożyczki-156 161-56 984-84 462-61 371
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej5 7955 5165 3928 347
Pozostałe przepływy inwestycyjne138 4981 9133 6091 232
Przepływy finansowe-169 887-22 54778 325-47 346
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki80 989304 761175 91054 028
Spłacone kredyty i pożyczki-150 242-160 726-59 301-55 381
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-566-3 276
Płatności z tytułu leasingu-9 806-14 681-21 790-26 032
Odsetki z działalności finansowej-87 616-43 908-16 171-16 122
Pozostałe przepływy finansowe-3 212-107 993243-563
Przepływy pieniężne netto12 91561 529-22 89042 150
Środki pieniężne na początek okresu214 012152 48391 69049 540
Środki pieniężne na koniec okresu226 927214 01268 80091 690
Całkowite dochody ogółem71 717-193 381-80 557
Koszty ogólnego zarządu-284 916-250 694
Koszt własny sprzedaży-2 274 754-3 573 806-1 399 374-1 478 107
PASYWA2 476 4172 472 0561 807 8851 512 497
Kapitał podstawowy260 500260 500197 526197 526
Akcje/udziały własne-77-77-97-1 353
Kapitał zapasowy137 236136 771-11 350-951
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-299 363-372 945-258 257-36 687
Udziały niekontrolujące19 41717 40118 88133 502
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego18 08120 580342397
Pozostałe zobowiązania73 95152 657123 84090 990
Pozostałe zobowiązania długoterminowe23 242
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)1 034 0431 116 931174 341140 735
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)434 714455 0571 205 918767 683
Zobowiązania handlowe580 327556 290193 399139 749
Zobowiązania z tytułu obligacji217 588228 891163 342157 664
Przychody ze sprzedaży2 824 7054 049 6381 423 0101 600 809
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego98 29624 249-72 178158 535
Zobowiązania długoterminowe18 08120 58034223 639
Zobowiązania krótkoterminowe2 340 6232 409 8261 860 8401 296 821
Zysk/strata ze sprzedaży265 035225 13823 636122 702
Zysk/strata brutto ze sprzedaży549 951475 83223 636122 702
EBITDA207 562243 606-11 27965 928
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe1 251 6311 345 822337 683298 399
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe1 251 6311 345 822337 683298 399
Zysk/strata brutto-24 99726 068-67 5954 673
Przychody finansowe4 5934 128152112
Koszty finansowe-126 161-102 900-37 218-40 486
Różnice kursowe210-151 433-303
Zysk/strata netto78 628-180 981-70 5592 707
Podatek dochodowy-20 750-12 434-2 872-1 966
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej124 375-194 615-92
Zysk/strata z działalności operacyjnej96 361124 855-31 96245 350
Pozostałe przychody operacyjne40 87626 0253 525-1 630
Pozostałe koszty operacyjne-209 550-126 308-59 123-75 722
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej68 396-169 217-78 831
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących3 321-24 164-1 726
Naliczone odsetki-115 043-88 155-20 539-17 546
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej76 067-157 389-69 344480
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących2 561-23 592-1 2152 227
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport