Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA894 730 000943 093 0001 107 380 0001 653 964 000
Inwestycje w jednostki powiązane3 690 0003 648 0003 743 0003 840 000
Rzeczowe aktywa trwałe421 309 000421 459 000423 126 000397 402 000
Wartości niematerialne i prawne24 543 00024 036 00024 423 00023 521 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego912 0001 190 00050 432 00024 509 000
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 697 0001 361 000896 0003 911 000
Długoterminowe aktywa finansowe49 211 00045 626 00038 276 00043 049 000
Zapasy23 262 00020 999 00025 341 00037 655 000
Należności handlowe75 252 000110 152 000167 346 000217 191 000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty263 173 000278 254 000344 786 000874 840 000
Pozostałe aktywa19 767 00025 331 00017 018 00016 550 000
Pozostałe aktywa długoterminowe11 914 00011 037 00011 993 00011 496 000
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Aktywa trwałe511 579 000506 996 000551 993 000503 817 000
Aktywa obrotowe383 151 000436 097 000555 387 0001 150 147 000
Amortyzacja (noty)9 481 0009 394 0009 488 00010 064 000
Pozostałe całkowite dochody, netto3 943 00016 211 000142 901 000-34 693 000
Różnice kursowe38 000-502 000-334 000-131 000
Wynik z aktualizacji wycen561 000523 000533 000-67 000
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych10 929 00058 213 000127 309 000-42 573 000
Udział w innych całkowitych dochodach1 000-61 000-28 000-18 000
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-7 586 000-41 962 00015 421 0008 096 000
Przepływy operacyjne55 533 00079 097 000-7 958 000-28 652 000
Wynik finansowy19 678 00024 393 00036 347 00021 585 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych-108 000-385 000-391 00090 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)9 481 0009 394 0009 488 00010 064 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-167 000362 0001 617 0001 163 000
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-1 103 000241 000827 000505 000
Wynik na działalności inwestycyjnej51 000-29 000-9 00039 000
Podatek dochodowy zapłacony-1 166 000-1 302 000-516 000-3 286 000
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów-1 958 0004 203 00012 612 000-13 946 000
Zmiana stanu należności33 700 00039 101 000-72 838 000-99 478 000
Zmiana stanu zobowiązań-18 894 000-13 948 0009 038 00016 286 000
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów23 018 0005 098 000-23 978 000-2 288 000
Pozostałe przepływy operacyjne-7 234 00011 983 00022 705 00040 646 000
Wynik na zmianie wartości aktywów235 000-14 000-2 860 000-32 000
Przepływy inwestycyjne-11 074 000-9 500 000-9 164 000-10 535 000
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych76 000146 000-351 000497 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-9 492 000-9 501 000-8 192 000-11 122 000
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych4 0007 000-1 000-3 000
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-347 000-166 000-90 000255 000
Zwrot udzielonych pożyczek10 00010 000172 00016 000
Udzielone pożyczki-102 000-51 000-19 000-5 000
Pozostałe przepływy inwestycyjne-1 223 00055 000-683 000-173 000
Przepływy finansowe-8 715 000-15 996 000-26 349 00074 733 000
Emisja akcji własnych010 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki21 059 00045 345 00029 167 000170 014 000
Spłacone kredyty i pożyczki-29 557 000-61 031 000-29 814 000-94 815 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-28 000-105 000-25 540 000-15 000
Płatności z tytułu leasingu-161 000-201 000-225 000-149 000
Inne wypłaty z zysku-3 000-4 000-9 000-1 000
Pozostałe przepływy finansowe-25 00072 000-311 000
Przepływy pieniężne netto35 809 00052 872 000-44 013 00035 103 000
Środki pieniężne na początek okresu89 481 00036 609 00080 622 00045 519 000
Środki pieniężne na koniec okresu125 290 00089 481 00036 609 00080 622 000
Całkowite dochody ogółem15 403 00027 032 000171 312 000-16 001 000
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-58 474 000-58 395 000-61 223 000-60 828 000
PASYWA894 730 000943 093 0001 107 380 0001 653 964 000
Kapitał podstawowy53 799 00053 799 00053 799 00053 799 000
Akcje/udziały własne-1 334 000-1 334 000-1 334 000-1 334 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty170 975 000233 440 000206 421 00035 365 000
Udziały niekontrolujące1 382 0001 384 0001 375 0001 697 000
Rezerwy18 243 00034 348 00030 923 00024 374 000
Długoterminowe rezerwy149 007 000147 556 000146 094 000127 638 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego35 229 00019 820 00013 768 00015 108 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku15 247 00015 913 00016 525 000167 000
Pozostałe zobowiązania21 789 00027 631 00018 670 00024 431 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe29 00029 00031 00032 000
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)247 717 000187 690 000356 543 0001 082 588 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki135 230 000163 326 000179 852 000222 127 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe47 417 00059 491 00084 713 00067 972 000
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Przychody ze sprzedaży74 266 00092 777 00076 374 00079 938 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego223 440 000285 905 000258 886 00087 830 000
Zobowiązania długoterminowe319 495 000330 731 000339 745 000364 905 000
Zobowiązania krótkoterminowe350 413 000325 073 000507 374 0001 199 532 000
Zysk/strata ze sprzedaży15 792 00034 382 00015 151 00019 110 000
EBITDA30 501 00033 692 00046 225 00031 025 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe247 717 000187 690 000356 543 0001 082 588 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe135 230 000163 326 000179 852 000222 127 000
Zobowiązania finansowe382 947 000351 016 000536 395 0001 304 715 000
Zysk/strata brutto19 678 00024 393 00036 347 00021 585 000
Przychody finansowe-1 342 00095 000-390 000624 000
Zysk/strata netto11 460 00010 821 00028 411 00018 692 000
Podatek dochodowy-8 218 000-13 572 000-7 936 000-2 893 000
Zysk/strata z działalności operacyjnej21 020 00024 298 00036 737 00020 961 000
Pozostałe przychody operacyjne7 245 0001 340 00024 244 0002 772 000
Pozostałe koszty operacyjne-2 017 000-11 424 000-2 658 000-921 000
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej15 388 00027 011 000171 364 000-15 979 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących15 00021 000-52 000-22 000
Amortyzacja (koszt)-8 657 000-8 357 000-8 482 000-9 112 000
Zużycie materiałów i energii-32 872 000-36 225 000-34 735 000-36 734 000
Usługi obce-9 102 000-7 437 000-10 411 000-7 737 000
Wynagrodzenia-9 037 000-7 947 000-11 090 000-7 868 000
Pozostałe koszty rodzajowe1 194 0001 571 0003 495 000623 000
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej11 458 00010 772 00028 447 00018 705 000
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących2 00049 000-36 000-13 000
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA1 107 380 0001 183 081 000702 458 000704 574 000
Inwestycje w jednostki powiązane3 743 0003 916 0004 075 0003 283 000
Rzeczowe aktywa trwałe423 126 000389 996 000396 675 000413 838 000
Wartości niematerialne i prawne24 423 00023 854 00024 244 00037 429 000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego50 432 00010 719 000828 0001 481 000
Aktywa z tytułu bieżącego podatku896 000397 000664 000707 000
Długoterminowe aktywa finansowe38 276 00032 609 00032 426 00031 655 000
Zapasy25 341 00013 946 00011 118 00010 653 000
Należności handlowe167 346 000137 405 00063 648 00065 030 000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty344 786 000543 469 000105 791 00097 898 000
Pozostałe aktywa17 018 00013 674 0008 919 00011 070 000
Pozostałe aktywa długoterminowe11 993 00013 096 00013 697 00014 250 000
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana40 373 00017 280 000
Aktywa trwałe551 993 000474 190 000471 945 000501 936 000
Aktywa obrotowe555 387 000708 891 000190 140 000185 358 000
Amortyzacja (noty)36 664 00035 738 00032 481 00033 112 000
Pozostałe całkowite dochody, netto43 021 000-55 211 000-3 776 000
Różnice kursowe-566 0006 991 0001 174 000
Wynik z aktualizacji wycen-1 237 000-2 670 000-816 000
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych6 096 000-74 200 000-5 282 000
Udział w innych całkowitych dochodach-56 00059 000-5 000
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów38 784 00014 609 0001 153 000
Przepływy operacyjne5 092 00059 156 00072 157 00042 931 000
Wynik finansowy99 623 00013 426 0007 906 00018 411 000
Udział w wyniku jednostek powiązanych-897 000534 000-188 000-18 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)36 664 00035 738 00032 481 00033 112 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej4 432 000-686 000-1 244 000315 000
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej825 000-273 000-405 00054 000
Wynik na działalności inwestycyjnej-92 000-507 000-252 000-165 000
Podatek dochodowy zapłacony-5 409 000-3 550 000-3 748 000-4 136 000
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów-11 095 000-2 466 000-1 095 000-742 000
Zmiana stanu należności-204 671 000-55 884 00011 274 000-8 833 000
Zmiana stanu zobowiązań7 803 00020 281 0006 569 0003 520 000
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-16 292 00070 381 0004 458 000-14 935 000
Pozostałe przepływy operacyjne97 065 000-33 637 000-7 661 00011 488 000
Wynik na zmianie wartości aktywów-2 864 00015 799 00024 062 0004 860 000
Przepływy inwestycyjne-36 712 000-7 118 000-33 723 000-32 363 000
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych918 000468 000467 0002 550 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-33 948 000-32 226 000-31 558 000-29 802 000
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych-12 00028 770 00059 000187 000
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-1 864 000-3 051 000-1 347 000-3 529 000
Zwrot udzielonych pożyczek468 000320 000221 00041 000
Udzielone pożyczki-37 000-305 000-1 160 000-264 000
Pozostałe przepływy inwestycyjne-2 237 000-1 094 000-405 000-1 546 000
Przepływy finansowe42 651 000-34 800 000-40 513 000-7 819 000
Emisja akcji własnych42 000660 00015 000249 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki301 677 000314 115 000158 531 000210 845 000
Spłacone kredyty i pożyczki-232 352 000-321 664 000-178 971 000-205 250 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-25 626 000-27 813 000-18 116 000-12 836 000
Płatności z tytułu leasingu-709 000-692 000-852 000-787 000
Inne wypłaty z zysku-23 000-150 000-23 000-25 000
Pozostałe przepływy finansowe-358 000744 000-1 097 000-15 000
Przepływy pieniężne netto9 969 00016 471 000-1 737 0002 661 000
Środki pieniężne na początek okresu26 640 00010 169 00011 906 0009 245 000
Środki pieniężne na koniec okresu36 609 00026 640 00010 169 00011 906 000
Całkowite dochody ogółem123 726 000-45 302 0001 692 000
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-221 750 000-200 416 000-200 615 000-178 491 000
PASYWA1 107 380 0001 183 081 000702 458 000704 574 000
Kapitał podstawowy53 799 00053 799 00053 799 00053 799 000
Akcje/udziały własne-1 334 000-1 423 000-2 845 000-2 885 000
Zyski zatrzymane / niepokryte straty206 421 000108 722 000182 917 000199 847 000
Udziały niekontrolujące1 375 0001 742 0004 692 0004 603 000
Rezerwy30 923 00018 281 00013 665 00014 253 000
Długoterminowe rezerwy146 094 000117 072 000105 326 00089 512 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego13 768 00012 962 00019 383 00020 626 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku16 525 0002 248 000555 000628 000
Pozostałe zobowiązania18 670 0009 582 0006 759 0007 544 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe31 00032 00034 00031 000
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)356 543 000642 992 000101 839 00092 510 000
Długoterminowe kredyty i pożyczki179 852 000131 144 000131 516 000152 270 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe84 713 00085 928 00073 189 00066 244 000
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną11 629 0005 592 000
Przychody ze sprzedaży281 053 000224 822 000209 522 000201 781 000
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego258 886 000161 098 000233 871 000250 761 000
Zobowiązania długoterminowe339 745 000261 210 000256 259 000262 439 000
Zobowiązania krótkoterminowe507 374 000759 031 000196 007 000181 179 000
Zysk/strata ze sprzedaży59 303 00024 406 0008 907 00023 290 000
EBITDA138 591 00051 836 00045 066 00059 541 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe356 543 000642 992 000101 839 00092 510 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe179 852 000131 144 000131 516 000152 270 000
Zobowiązania finansowe536 395 000774 136 000233 355 000244 780 000
Zysk/strata brutto99 623 00013 426 0007 906 00018 411 000
Przychody finansowe-2 304 000-2 672 000-4 679 000-8 018 000
Zysk/strata netto80 705 0009 909 0005 468 00014 500 000
Podatek dochodowy-18 918 000-3 517 000-2 438 000-3 911 000
Zysk/strata z działalności operacyjnej101 927 00016 098 00012 585 00026 429 000
Pozostałe przychody operacyjne48 582 000-1 497 00010 337 00012 021 000
Pozostałe koszty operacyjne-5 958 000-6 811 000-6 659 000-8 882 000
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej123 840 000-45 259 0001 542 000
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-114 000-43 000150 000
Amortyzacja (koszt)-32 757 000-31 628 000-28 284 000-29 016 000
Zużycie materiałów i energii-130 079 000-98 241 000-90 173 000-87 164 000
Usługi obce-31 931 000-29 044 000-30 147 000-31 231 000
Wynagrodzenia-33 915 000-30 591 000-30 855 000-28 820 000
Pozostałe koszty rodzajowe6 932 000-10 912 000-21 156 000-2 260 000
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej80 786 0009 791 0005 438 00014 373 000
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-81 000118 00030 000127 000
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport