Trwa ładowanie...
Notowania

Marie Brizard Wine & Spirits S.A. (MBW)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22022Q42022Q22021Q4
AKTYWA275 676278 678268 056271 945
Instrumenty pochodne28111488281
Długoterminowe instrumenty pochodne
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe26 66526 93227 00727 181
Wartości niematerialne i prawne77 17477 84778 66779 361
Wartość firmy14 70414 70414 70414 704
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 0083 7811 0264 366
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 0237343004 125
Długoterminowe aktywa finansowe1 0071 1461 1484 001
Zapasy56 51951 93446 11635 094
Należności handlowe39 18143 52336 32135 891
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty44 89247 49553 39754 169
Pozostałe aktywa10 22210 4689 2829 714
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana3 058
Aktywa trwałe123 558124 410122 552129 613
Aktywa obrotowe152 118154 268145 504139 274
PASYWA275 676278 678268 056271 945
Kapitał podstawowy156 786156 786156 738156 729
Należne wpłaty na kapitał podstawowy72 81572 81572 76172 751
Kapitał zapasowy
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały-35 063-34 049-53 708-41 764
Zyski zatrzymane / niepokryte straty5 102-9452 5115 564
Udziały niekontrolujące79333346332
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych12269174198
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy
Długoterminowe rezerwy2 5822 5403 1244 116
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego17913916 290199
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2301 932245135
Pozostałe zobowiązania24 91632 31628 46732 488
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1 5681 5181 6871 735
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze1 7471 7691 5092 214
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)4 3004 3433 8063 430
Długoterminowe kredyty i pożyczki2 0792 2182 2462 546
Zobowiązania handlowe38 34436 69431 86031 113
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną159
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego199 640194 607178 302193 280
Zobowiązania długoterminowe8 1558 18424 85610 810
Zobowiązania krótkoterminowe67 80275 55464 55267 364
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe4 3004 3433 8063 430
Długoterminowe zobowiązania finansowe2 0792 2182 2462 546
Zobowiązania finansowe6 3796 5616 0525 976
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA278 678271 945269 192324 396
Instrumenty pochodne11428170157
Długoterminowe instrumenty pochodne
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe26 93227 18128 11156 180
Wartości niematerialne i prawne77 84779 36183 16788 031
Wartość firmy14 70414 70414 70415 039
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 7814 3661 2251 328
Aktywa z tytułu bieżącego podatku7344 1255541 735
Długoterminowe aktywa finansowe1 1464 0015 6392 387
Zapasy51 93435 09437 81153 991
Należności handlowe43 52335 89120 81346 669
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty47 49554 16942 07526 193
Pozostałe aktywa10 4689 71422 12332 686
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana3 05812 900
Aktywa trwałe124 410129 613132 846162 965
Aktywa obrotowe154 268139 274123 446161 431
Amortyzacja (noty)6 5621 9275 14331 407
Przepływy operacyjne-10 083-9 1214 425-16 975
Wynik finansowy-9255 568-38 445-65 921
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)6 5621 9275 14331 407
Różnice kursowe z działalności operacyjnej2 954279
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej
Wynik na działalności inwestycyjnej4957920 8408 550
Podatek dochodowy zapłacony5 788-10 0928 441211
Zmiana stanu zapasów-18 280-13 1112 29019 922
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-3 3665 693-898-17 524
Pozostałe przepływy operacyjne893154 1006 101
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej
Przepływy inwestycyjne1 3026621 148-7 462
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych2 8722831 0392 429
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-3 202-3 276-5 025-9 056
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-1 102
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych1 8591 732-238
Nabycie aktywów finansowych187
Zwrot udzielonych pożyczek1 6321 8416 823435
Udzielone pożyczki-45-3 421-117
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe27619 36711 52128 658
Emisja akcji własnych2216 71058 576
Nabycie akcji własnych13
Zaciągnięte kredyty i pożyczki167 20929 370235
Spłacone kredyty i pożyczki-970-1 485-12 356-5 356
Odsetki z działalności finansowej1 208-3 067-5 493-24 810
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-6 67412 09415 8824 361
Różnice kursowe1 8311 186-1 212140
Środki pieniężne na początek okresu54 16942 07526 19321 832
Środki pieniężne na koniec okresu47 49554 16942 07526 193
Całkowite dochody ogółem-9255 568-38 445
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-173 711-164 318-165 985-178 373
PASYWA278 678271 945269 192324 396
Kapitał podstawowy156 786156 72962 57889 396
Należne wpłaty na kapitał podstawowy72 81572 75166 710
Kapitał zapasowy66 710
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały-34 049-41 764-24 8033 334
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-9455 564-38 465-65 926
Udziały niekontrolujące333332328223
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych269198982
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy10 178
Długoterminowe rezerwy2 5404 1163 9263 238
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego13919917 87916 424
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 9321355 667481
Pozostałe zobowiązania32 31632 48839 633120 034
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1 5181 7351 7511 855
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze1 7692 2143 1505 533
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)4 3433 43020 31063 225
Długoterminowe kredyty i pożyczki2 2182 54665 3529 689
Zobowiązania handlowe36 69431 11334 777
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną15910 301
Przychody ze sprzedaży181 351166 684169 083166 860
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego194 607193 28066 02093 514
Zobowiązania długoterminowe8 18410 81092 05836 739
Zobowiązania krótkoterminowe75 55467 364100 485193 920
Zysk/strata ze sprzedaży7 6402 3663 098-11 513
EBITDA8 4447 5116 18923 978
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe4 3433 43020 31063 225
Długoterminowe zobowiązania finansowe2 2182 54665 3529 689
Zobowiązania finansowe6 5615 97685 66272 914
Zysk/strata brutto1 6805 834-4 022-29 777
Przychody finansowe1 1778506 4521 085
Koszty finansowe-1 379-600-4 804-2 455
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych-6 716-20 978
Zysk/strata netto-9255 568-38 445-65 921
Podatek dochodowy-2 605751-1 511-433
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej-1 017-32 912-35 711
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 8825 5841 046-7 429
Pozostałe przychody operacyjne6 43312 3814 1277 832
Pozostałe koszty operacyjne-12 191-9 163-6 179-3 748
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-9255 568-38 445
Amortyzacja (koszt)-6 075-6 616-9 699-9 203
Usługi obce-27 599-26 713-24 795-28 288
Podatki i opłaty-2 483-1 688-1 989-2 044
Wynagrodzenia-27 134-31 177-32 028-40 927
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-110 420-98 124-97 474-97 911
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-9455 564-38 465-65 926
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących204205
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport