Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q12023Q42023Q32023Q2
AKTYWA1 774 3231 793 9231 652 8491 615 875
Inwestycje w jednostki powiązane110110110110
Rzeczowe aktywa trwałe343 896331 960267 982266 704
Wartości niematerialne i prawne34 71834 94433 62831 535
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 2801 0341 6471 583
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 257451
Aktywa finansowe00105
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy998 4761 006 367962 394973 600
Należności handlowe267 819306 933301 646289 456
Rozliczenia międzyokresowe20 52219 36618 94620 205
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty35 22837 36033 74627 900
Pozostałe aktywa długoterminowe4 5644 4944 6254 226
Pożyczki i pozostałe należności67 71050 09828 125
Aktywa trwałe384 568372 542307 992304 158
Aktywa obrotowe1 389 7551 421 3811 344 8571 311 717
Amortyzacja (noty)13 02711 88911 19110 448
Pozostałe całkowite dochody, netto-266-653-215397
Różnice kursowe-266-653-215397
Przepływy operacyjne171 809-75 74848 83945 263
Wynik finansowy50 52762 81581 29479 825
Amortyzacja (przepływy operacyjne)13 02711 88911 19110 448
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-1 079-4 0651 848-2 403
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej6 6236 7316 9386 994
Wynik na działalności inwestycyjnej17-3975180
Podatek dochodowy zapłacony-11 416-9 766-9 771-26 529
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów7 891-43 97311 206-25 408
Zmiana stanu należności23 691-28 725-40 938-6 152
Zmiana stanu zobowiązań81 596-70 273-11 8866 424
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych97116-1 0932 046
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów
Pozostałe przepływy operacyjne-390-1-62
Przepływy inwestycyjne-24 235-7 595-11 270-10 054
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych360345
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-21 011-7 596-11 409-13 597
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek113 538
Udzielone pożyczki-3 260000
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej0104
Przepływy finansowe-149 66087 011-31 832-60 306
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
Spłacone kredyty i pożyczki-129 897104 969-14 823-23 902
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego00-19 593
Płatności z tytułu leasingu-12 690-11 821-10 720-10 573
Odsetki z działalności finansowej-7 073-6 137-6 289-6 238
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-2 0863 6685 737-25 097
Różnice kursowe-46-54109-46
Środki pieniężne na początek okresu37 36033 74627 90053 043
Środki pieniężne na koniec okresu35 22837 36033 74627 900
Całkowite dochody ogółem40 05550 11465 43464 548
Koszt sprzedanych produktów i usług-191
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-733 668
Koszty sprzedaży-189 294-171 616-164 342-157 580
Koszty ogólnego zarządu-13 050-12 687-11 957-11 562
Koszt własny sprzedaży-733 859-676 317-685 177-686 140
PASYWA1 774 3231 793 9231 652 8491 615 875
Kapitał podstawowy13 06213 06213 06213 062
Kapitał zapasowy106 299106 299106 299106 299
Wyceny i różnice kursowe-1 923-1 657
Pozostałe kapitały2 1032 1031 0991 314
Zyski zatrzymane / niepokryte straty966 706926 385875 618809 969
Rezerwy8 9698 4369 3827 547
Długoterminowe rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8 60733 08620 58110 988
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku29 4646 32017 62317 710
Świadczenia pracownicze38 01133 26730 71432 460
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze2 1351 9272 1822 143
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)110 515196 135111 416132 951
Długoterminowe kredyty i pożyczki59 379104 14684 40977 000
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)29 02326 89626 46028 812
Zobowiązania handlowe215 960147 799210 459227 797
Zobowiązania z tytułu leasingu35 09837 30637 74737 977
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu150 915152 413105 798109 846
Przychody ze sprzedaży994 751921 925956 274938 540
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 3342 759
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów993 417919 166
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 086 2471 046 192996 078930 644
Zobowiązania długoterminowe221 036291 572212 970199 977
Zobowiązania krótkoterminowe467 040456 159443 801485 254
Zysk/strata ze sprzedaży58 54861 30594 79883 258
Zysk/strata brutto ze sprzedaży260 892245 608271 097252 400
EBITDA69 11577 615102 08294 557
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe110 515196 135111 416132 951
Długoterminowe zobowiązania finansowe59 379104 14684 40977 000
Zobowiązania finansowe169 894300 281195 825209 951
Zysk/strata brutto50 52762 81581 29479 825
Przychody finansowe12891-2 3792 753
Koszty finansowe-6 638-6 837-7 218-7 037
Różnice kursowe9493 835
Zysk/strata netto40 32150 76765 64964 151
Podatek dochodowy-10 206-12 048-15 645-15 674
Zysk/strata z działalności operacyjnej56 08865 72690 89184 109
Pozostałe przychody operacyjne-1 656-834-3 43369
Pozostałe koszty operacyjne-8045 255-474782
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej40 05550 11465 43464 548
Koszty według rodzaju-936 203-860 620
Amortyzacja (koszt)-13 027-11 889
Zużycie materiałów i energii-9 448-10 511
Usługi obce-108 995-97 506
Podatki i opłaty-1 368-1 832
Wynagrodzenia-66 742-60 011
Pozostałe koszty rodzajowe-2 918-3 092
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-733 705-675 779
Naliczone odsetki-6 437-6 541
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej40 32150 76765 64964 151
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA1 793 9231 570 2821 202 770791 552
Inwestycje w jednostki powiązane110110110110
Rzeczowe aktywa trwałe331 960251 080169 337132 257
Wartości niematerialne i prawne34 94427 04320 56112 726
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 0342 1581 048
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 257221
Aktywa finansowe13 58810 87110 218
Długoterminowe aktywa finansowe830
Zapasy1 006 367955 730738 506481 441
Należności handlowe306 933242 113200 12398 615
Rozliczenia międzyokresowe19 366
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty37 36034 93116 93621 377
Pozostałe aktywa długoterminowe4 4944 2993 6382 043
Pożyczki i pozostałe należności50 09839 23041 41132 735
Aktywa trwałe372 542284 690194 702147 166
Aktywa obrotowe1 421 3811 285 5921 008 068644 386
Amortyzacja (noty)43 50432 84926 17723 505
Pozostałe całkowite dochody, netto-625-347-393-252
Różnice kursowe-625-347-393-252
Przepływy operacyjne180 08550 064-96 331127 902
Wynik finansowy277 255256 427231 455138 343
Amortyzacja (przepływy operacyjne)43 50432 84926 17723 505
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-4 941-863-9483 208
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej29 38324 7557 1657 635
Wynik na działalności inwestycyjnej-2368536387
Podatek dochodowy zapłacony-55 827-51 406-16 845-24 966
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów-50 637-217 224-257 065-20 857
Zmiana stanu należności-77 853-40 842-113 441-11 780
Zmiana stanu zobowiązań17 73849 00827 51915 002
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 803
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-2 725-648-2 683
Pozostałe przepływy operacyjne-104-63408
Przepływy inwestycyjne-37 747-37 634-18 090-10 271
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych12410327197
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-37 979-38 034-18 452-9 987
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych5917
Nabycie aktywów finansowych-436
Zwrot udzielonych pożyczek3 5413 6122 41630
Udzielone pożyczki-3 537-3 400-2 394
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej10480608
Przepływy finansowe-139 8685 553110 135-122 372
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki86 141158 951
Spłacone kredyty i pożyczki-48 784-71 244
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-19 593-19 593-13 062
Płatności z tytułu leasingu-43 521-37 042-29 389-25 150
Odsetki z działalności finansowej-27 970-23 953-6 365-7 631
Pozostałe przepływy finansowe-18 347
Przepływy pieniężne netto2 47017 983-4 286-4 741
Różnice kursowe-4112-155171
Środki pieniężne na początek okresu34 93116 93621 37725 947
Środki pieniężne na koniec okresu37 36034 91917 09121 206
Całkowite dochody ogółem222 961206 921185 631110 730
Koszty sprzedaży-645 158-512 542-381 670-295 562
Koszty ogólnego zarządu-47 185-50 096-30 778-29 313
Koszt własny sprzedaży-2 663 505-1 987 689-1 604 404-1 193 562
PASYWA1 793 9231 570 2821 202 770791 552
Kapitał podstawowy13 06213 06213 06213 062
Kapitał zapasowy106 299106 299106 299106 299
Wyceny i różnice kursowe-1 657
Pozostałe kapitały2 1031 0711 4181 811
Zyski zatrzymane / niepokryte straty926 385722 392534 717361 755
Rezerwy8 4366 8529 8462 294
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego33 08615 44012 5505 005
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku6 32025 35026 4885 484
Świadczenia pracownicze33 26732 57221 66318 114
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze1 9272 6611 0772 298
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)196 135210 616168 92876 597
Długoterminowe kredyty i pożyczki104 146138 70093 89626 730
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)26 89619 31115 59313 215
Zobowiązania handlowe147 799124 34092 11475 289
Zobowiązania z tytułu leasingu37 30639 02132 50926 706
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu152 413112 59572 61056 893
Przychody ze sprzedaży3 653 3842 834 7012 262 0181 670 441
Przychody ze sprzedaży produktów i usług4 6633 5142 2242 215
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów3 648 7212 831 1872 259 7941 668 226
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 046 192842 824655 496482 927
Zobowiązania długoterminowe291 572269 396180 13390 926
Zobowiązania krótkoterminowe456 159458 062367 141217 699
Zysk/strata ze sprzedaży297 536284 374245 166152 004
Zysk/strata brutto ze sprzedaży989 879847 012657 614476 879
EBITDA346 228314 218265 187173 787
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe196 135210 616168 92876 597
Długoterminowe zobowiązania finansowe104 146138 70093 89626 730
Zobowiązania finansowe300 281349 316262 824103 327
Zysk/strata brutto277 255256 427231 455138 343
Przychody finansowe583257155141
Koszty finansowe-29 616-24 858-7 883-8 128
Różnice kursowe3 564-341173-3 952
Zysk/strata netto223 586207 268186 024110 982
Podatek dochodowy-53 669-49 159-45 431-27 361
Zysk/strata z działalności operacyjnej302 724281 369239 010150 282
Pozostałe przychody operacyjne1 000740413624
Pozostałe koszty operacyjne4 188-3 745-6 569-2 346
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej222 961206 921185 631110 730
Koszty według rodzaju-3 355 848-2 550 327-2 016 852-1 518 437
Amortyzacja (koszt)-43 504-32 849-26 177-23 505
Zużycie materiałów i energii-33 382-29 399-20 809-14 202
Usługi obce-374 066-307 100-211 623-160 391
Podatki i opłaty-5 782-3 691-2 946-2 196
Wynagrodzenia-227 455-182 057-137 402-115 757
Pozostałe koszty rodzajowe-8 692-7 549-13 491-8 824
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-2 662 967-1 987 682-1 604 404-1 193 562
Naliczone odsetki-28 676-23 968-6 796-6 775
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej223 586207 268186 024110 982
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport