Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42023Q32023Q22023Q1
AKTYWA2 800 4232 496 4642 439 8242 378 221
Inwestycje w jednostki powiązane3 0973 0162 7982 583
Rzeczowe aktywa trwałe333 266294 750286 133286 935
Wartości niematerialne i prawne138 691139 393137 983130 025
Wartość firmy573 267513 835507 638499 682
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego21 84429 12624 80029 169
Aktywa z tytułu bieżącego podatku18 432200575399
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy8 2268 8428 4877 575
Należności handlowe210 369178 411175 391161 070
Długoterminowe pożyczki i należności18 15118 76316 96418 881
Rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty434 004376 379347 601300 198
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności30 7531 4823 5612 498
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania1 010 323932 267927 893939 206
Aktywa trwałe2 098 6391 931 1501 904 2091 906 481
Aktywa obrotowe701 784565 314535 615471 740
Amortyzacja (noty)79 58472 10272 41163 377
Pozostałe całkowite dochody, netto341-9505 916-722
Różnice kursowe341-9505 916-722
Przepływy operacyjne252 642234 102166 612177 101
Wynik finansowy184 932144 843158 90064 734
Udział w wyniku jednostek powiązanych-81-218-215-148
Amortyzacja (przepływy operacyjne)79 58472 10272 41163 377
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-30 23123 407-22 773-4 163
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej5 9372 9346 5117 045
Wynik na działalności inwestycyjnej6342 343-329-99
Podatek dochodowy zapłacony-5 682-3 284-6 069-5 968
Płatności rozliczane w akcjach01 2573 7671 255
Zmiana stanu rezerw-1 748-1482 508-290
Zmiana stanu zapasów779-338-891-1 089
Zmiana stanu należności-75 770-7 886-14 54463 575
Zmiana stanu zobowiązań86 633-3 390-33 640-9 250
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów6 6271 4461 732-2 383
Pozostałe przepływy operacyjne1 0281 034-756505
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-137 295-28 248-57 090-39 583
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych3 98308 392585
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-73 660-29 420-25 615-29 728
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych0050
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-67 439-3 361-41 043-13 135
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek199285041 415
Udzielone pożyczki-4 487-506-1 350-530
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej4 1095 0111 9721 810
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-57 722-177 076-62 119-55 647
Emisja akcji własnych18 612
Nabycie akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Wykup papierów dłużnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
Spłacone kredyty i pożyczki-8 584-4 748-6 883-7 952
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego0-120 780-495
Płatności z tytułu leasingu-60 063-49 747-52 577-45 276
Odsetki z działalności finansowej-1 487-1 734-2 164-2 419
Pozostałe przepływy finansowe-6 200-67
Przepływy pieniężne netto57 62528 77847 40381 871
Różnice kursowe-158 052158 052
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu376 379347 601300 198218 327
Środki pieniężne na koniec okresu434 004376 379347 601300 198
Całkowite dochody ogółem144 203116 607135 84352 805
Koszt sprzedanych produktów i usług-461 051-431 542-454 800-474 343
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-5 454-5 616-5 293-5 267
Koszty sprzedaży-49 333-38 765-40 133-39 946
Koszty ogólnego zarządu-74 026-45 237-53 038-38 569
Koszt własny sprzedaży-466 505-437 158-460 093-479 610
PASYWA2 800 4232 496 4642 439 8242 378 221
Kapitał podstawowy2 9342 9342 9342 934
Akcje/udziały własne
Kapitał zapasowy291 378291 378291 378291 378
Wyceny i różnice kursowe-6 199-6 431-5 482-11 081
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane / niepokryte straty708 645595 553478 999496 709
Udziały niekontrolujące1 572732-955-464
Rezerwy10 767
Długoterminowe rezerwy10 76710 99110 783
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 8151 9682 2302 945
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku94 17161 73133 40314 157
Pozostałe zobowiązania1 725
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze3 3025 1805 1042 571
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze384254254487
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)53 76223 25323 14638 036
Długoterminowe kredyty i pożyczki125 654108 845113 53188 476
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)139 50325 74323 91727 330
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe308 529341 139460 240369 179
Długoterminowe zobowiązania handlowe4419111
Zobowiązania z tytułu obligacji
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji
Zobowiązania z tytułu leasingu200 487199 748184 183188 788
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu861 990833 666815 932855 882
Przychody ze sprzedaży757 465693 877697 492625 311
Przychody ze sprzedaży produktów i usług747 456685 219688 230615 828
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów10 0098 6589 2629 483
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego996 758883 434767 829779 940
Zobowiązania długoterminowe989 847955 504942 957958 684
Zobowiązania krótkoterminowe812 246656 794729 993640 061
Zysk/strata ze sprzedaży167 601172 717144 22867 186
Zysk/strata brutto ze sprzedaży290 960256 719237 399145 701
EBITDA239 635243 214215 613129 111
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe53 76223 25323 14638 036
Długoterminowe zobowiązania finansowe125 654108 845113 53188 476
Zobowiązania finansowe179 416132 098136 677126 512
Zysk/strata brutto184 932144 843158 90064 734
Przychody finansowe3 598-17 76625 2351 987
Koszty finansowe-9 029-8 721-9 752-7 298
Różnice kursowe30 2314 163
Wynik na inwestycjach0
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć81218215148
Zysk/strata netto143 862117 557129 92753 527
Podatek dochodowy-41 070-27 286-28 973-11 207
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej160 051171 112143 20265 734
Pozostałe przychody operacyjne2 2773 4551 4721 475
Pozostałe koszty operacyjne-10 356-5 060-2 498-2 927
Wynik na aktywach niefinansowych529
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej142 679114 412135 06451 652
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących1 5242 1957791 153
Koszty według rodzaju-584 410-552 858
Amortyzacja (koszt)-79 584-63 377
Zużycie materiałów i energii-10 235-18 707
Usługi obce-362 189-381 713
Podatki i opłaty-2 532-1 136
Wynagrodzenia-116 082-79 154
Pozostałe koszty rodzajowe-13 788-8 771
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Naliczone odsetki-9 398-9 032
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej142 447115 361129 46552 372
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących1 4152 1964621 155
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA2 800 4232 044 303
Inwestycje w jednostki powiązane3 0974 411
Rzeczowe aktywa trwałe333 266333 727
Wartości niematerialne i prawne138 69172 998
Wartość firmy573 267363 330
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego21 84427 649
Aktywa z tytułu bieżącego podatku18 43234 112
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy8 2264 140
Należności handlowe210 369112 128
Długoterminowe pożyczki i należności18 15135 787
Rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty434 004223 780
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności30 75349 370
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania1 010 323782 871
Aktywa trwałe2 098 6391 620 773
Aktywa obrotowe701 784423 530
Amortyzacja (noty)287 474211 223
Pozostałe całkowite dochody, netto4 585-3 932
Różnice kursowe4 585-3 932
Przepływy operacyjne830 457222 119
Wynik finansowy553 409-90 632
Udział w wyniku jednostek powiązanych-662-1 768
Amortyzacja (przepływy operacyjne)287 474211 223
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-33 76041 294
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej22 42717 361
Wynik na działalności inwestycyjnej2 54911 771
Podatek dochodowy zapłacony-21 003-15 009
Płatności rozliczane w akcjach6 279924
Zmiana stanu rezerw32210 093
Zmiana stanu zapasów-1 5391 419
Zmiana stanu należności-34 625-3 304
Zmiana stanu zobowiązań40 35326 785
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów7 42252 160
Pozostałe przepływy operacyjne1 811-40 198
Przepływy inwestycyjne-262 216-34 184
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych12 9603 239
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-158 423-53 797
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych50
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-124 978
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych9 181
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek2 14615 138
Udzielone pożyczki-6 873-9 037
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej12 9021 092
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-352 564-36 205
Emisja akcji własnych18 61217 436
Nabycie akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne98 624
Wykup papierów dłużnych-30 250
Zaciągnięte kredyty i pożyczki50 000
Spłacone kredyty i pożyczki-28 167-34 406
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-121 275-770
Płatności z tytułu leasingu-207 663-89 931
Odsetki z działalności finansowej-7 804-4 307
Pozostałe przepływy finansowe-6 267-42 601
Przepływy pieniężne netto215 677151 730
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu218 32772 050
Środki pieniężne na koniec okresu434 004223 780
Całkowite dochody ogółem449 458-102 624
Koszt sprzedanych produktów i usług-1 821 736-809 097
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-21 630-6 118
Koszty sprzedaży-168 177-80 055
Koszty ogólnego zarządu-210 870-112 383
Koszt własny sprzedaży-1 843 366-815 215
PASYWA2 800 4232 044 303
Kapitał podstawowy2 9342 894
Akcje/udziały własne-118 157
Kapitał zapasowy291 378272 107
Wyceny i różnice kursowe-6 199-4 562
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane / niepokryte straty708 645372 245
Udziały niekontrolujące1 572-1 527
Rezerwy10 76777
Długoterminowe rezerwy10 767
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 8152 151
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku94 17113 788
Pozostałe zobowiązania1 725333
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze3 3023 221
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze384379
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)53 762102 717
Długoterminowe kredyty i pożyczki125 654105 325
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)139 50349 539
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe308 529202 763
Długoterminowe zobowiązania handlowe424
Zobowiązania z tytułu obligacji584
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji97 937
Zobowiązania z tytułu leasingu200 487178 845
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu861 990752 853
Przychody ze sprzedaży2 774 1451 033 736
Przychody ze sprzedaży produktów i usług2 736 7331 021 415
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów37 41212 321
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego996 758524 527
Zobowiązania długoterminowe989 847969 436
Zobowiązania krótkoterminowe812 246551 867
Zysk/strata ze sprzedaży551 73226 083
Zysk/strata brutto ze sprzedaży930 779218 521
EBITDA827 573207 836
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe53 762103 301
Długoterminowe zobowiązania finansowe125 654203 262
Zobowiązania finansowe179 416306 563
Zysk/strata brutto553 409-90 632
Przychody finansowe13 6389 928
Koszty finansowe-34 800-56 467
Różnice kursowe33 760-41 294
Wynik na inwestycjach50-1 180
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć6621 768
Zysk/strata netto444 873-98 692
Podatek dochodowy-108 536-8 060
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej540 099-3 387
Pozostałe przychody operacyjne8 67917 107
Pozostałe koszty operacyjne-20 841-46 994
Wynik na aktywach niefinansowych529417
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej443 807-103 871
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących5 6511 247
Koszty według rodzaju-2 200 783-1 001 483
Amortyzacja (koszt)-287 474-211 223
Zużycie materiałów i energii-63 661-25 656
Usługi obce-1 427 112-543 884
Podatki i opłaty-6 195-3 813
Wynagrodzenia-378 467-199 007
Pozostałe koszty rodzajowe-37 874-17 900
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Naliczone odsetki-35 928-19 511
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej439 645-100 034
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących5 2281 342
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport