Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA7 300 2147 749 1377 387 2087 063 421
Instrumenty pochodne
Długoterminowe instrumenty pochodne
Inwestycje w jednostki powiązane2 6112 4202 4052 301
Rzeczowe aktywa trwałe660 208652 684640 734565 092
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne135 950141 145145 094141 419
Wartość firmy187 020178 198178 198185 749
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego662 593699 012685 036667 254
Aktywa z tytułu bieżącego podatku25 6901 25027 828791
Aktywa finansowe17 2687 2695 8514 745
Długoterminowe aktywa finansowe25 26012 88112 32210 819
Zapasy633 300737 375743 778640 873
Należności handlowe1 088 1241 073 200861 2951 299 118
Długoterminowe pożyczki i należności70 56369 11946 51168 874
Rozliczenia międzyokresowe802 488624 805597 833946 025
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe24 441
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 833 2103 385 6323 249 3692 357 461
Pozostałe aktywa92 27495 04283 12089 855
Pozostałe aktywa długoterminowe63 65569 10583 39383 045
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności
Aktywa trwałe1 807 8601 824 5641 818 1341 724 553
Aktywa obrotowe5 492 3545 924 5735 569 0745 338 868
Amortyzacja (noty)38 47238 97841 47037 154
Pozostałe całkowite dochody, netto-2 834-1642 732511
Różnice kursowe-2 834-164-357511
Zyski/straty aktuarialne3 813
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-724
Przepływy operacyjne-46 813212 799990 325297 110
Wynik finansowy213 604143 070182 511204 339
Udział w wyniku jednostek powiązanych-193-14-10413
Amortyzacja (przepływy operacyjne)38 47238 97841 47037 154
Różnice kursowe z działalności operacyjnej2 94882 075-787
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej2 7762 7083 6472 995
Wynik na działalności inwestycyjnej-3 438-1 879-16 579-2 507
Podatek dochodowy zapłacony-30 238-73 015-1 238-41 370
Zmiana stanu rezerw31 697-3 58923 31127 427
Zmiana stanu zapasów108 1916 403-102 90510 520
Zmiana stanu należności1 407-115 653351 427-112 722
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-148 616177 463205 918-63 460
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-260 19337 690302 504234 887
Pozostałe przepływy operacyjne-3 230629-1 712621
Przepływy inwestycyjne-31 196-31 695-39 302-35 347
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych4 3673 7753 9772 503
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-23 564-38 528-35 897-36 084
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych3 118
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-9 069-7 850-256
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki-2 930-60468-1 510
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne-3 1183 118
Przepływy finansowe-482 693-24 572-38 288-25 563
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
Spłacone kredyty i pożyczki-1 218-1 218-1 599-1 174
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-459 28600
Płatności z tytułu leasingu-19 428-21 022-35 215-20 710
Inne wypłaty z zysku0-2450-980
Odsetki z działalności finansowej-2 919-2 265-2 527-2 866
Pozostałe przepływy finansowe1581781 053167
Przepływy pieniężne netto-560 702156 532912 735236 200
Różnice kursowe-4 677-253-2 8041 728
Środki pieniężne na początek okresu3 377 6893 221 4102 311 4792 073 551
Środki pieniężne na koniec okresu2 812 3103 377 6893 221 4102 311 479
Całkowite dochody ogółem168 012109 771182 623160 099
Koszt sprzedanych produktów i usług-7 745 234
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-1 377
Koszty sprzedaży-3 297-2 976-4 064-3 131
Koszty ogólnego zarządu-87 954-77 116-100 786-70 779
Koszt własny sprzedaży-2 151 318-1 765 233-2 030 044-2 114 326
PASYWA7 300 2147 749 1377 387 2087 063 421
Kapitał podstawowy145 848145 848145 848145 848
Kapitał zapasowy80 19980 19980 19980 199
Wyceny i różnice kursowe4 0946 9287 0927 449
Pozostałe kapitały56 41356 41356 41353 324
Zyski zatrzymane / niepokryte straty784 2171 075 130968 832792 972
Udziały niekontrolujące46 54444 70841 07137 040
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
Rezerwy341 843321 511337 818293 982
Długoterminowe rezerwy651 240639 032626 314647 874
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 1028441 14997
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku3 2842 939230 7237 472
Pozostałe zobowiązania216 832214 259218 039211 213
Pozostałe zobowiązania długoterminowe226 878226 341229 963224 381
Świadczenia pracownicze2 1021 57819 7711 846
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze10 29310 07010 07012 580
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)74 78871 5078 12088 848
Długoterminowe kredyty i pożyczki148 553154 49544 343138 774
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)2 774 8893 065 5043 326 7442 525 546
Zobowiązania handlowe1 731 0951 631 831845 9791 793 976
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu leasingu71 550
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu117 170
Przychody ze sprzedaży2 378 5171 939 4272 250 6582 370 167
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 926 5362 222 257
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów12 89128 401
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 070 7711 364 5181 258 3841 079 792
Zobowiązania długoterminowe1 038 0661 030 7821 029 0091 023 706
Zobowiązania krótkoterminowe5 144 8335 309 1295 058 7444 922 883
Zysk/strata ze sprzedaży135 94894 102115 764181 931
Zysk/strata brutto ze sprzedaży227 199174 194220 614255 841
EBITDA208 779141 306187 155219 196
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe74 78871 5078 12088 848
Długoterminowe zobowiązania finansowe148 553154 49544 343138 774
Zobowiązania finansowe223 341226 00252 463227 622
Zysk/strata brutto213 604143 070182 511204 339
Przychody finansowe50 96955 41747 15834 434
Koszty finansowe-13 427-15 024-12 200-12 021
Różnice kursowe5 5623351 893-103
Wynik na inwestycjach-129
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć19314104-13
Zysk/strata netto170 846109 935179 891159 588
Podatek dochodowy-42 758-33 135-2 620-44 751
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej170 307102 328145 685182 042
Pozostałe przychody operacyjne47 05620 63722 86414 959
Pozostałe koszty operacyjne-12 697-13 5023 642-16 963
Wynik na aktywach niefinansowych1 0913 4152 115
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej165 539106 134192 278157 856
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących2 4733 637-9 6552 243
Koszty według rodzaju-8 075 917
Amortyzacja (koszt)-152 387
Zużycie materiałów i energii-1 965 305
Usługi obce-4 094 153
Podatki i opłaty-47 739
Wynagrodzenia-1 405 396
Ubezpieczenia społeczne i inne-26 332
Pozostałe koszty rodzajowe-384 605
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Naliczone odsetki-3 069-3 4426 629-3 058
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej168 373106 298175 860157 345
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących2 4733 6374 0312 243
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA7 387 2086 863 3187 462 2406 673 959
Inwestycje w jednostki powiązane2 4052 2702 2212 076
Rzeczowe aktywa trwałe640 734538 612548 812512 921
Nieruchomości inwestycyjne9 8767 721
Wartości niematerialne i prawne145 094150 579162 030168 822
Wartość firmy178 198168 508168 508168 508
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego685 036642 373521 851418 889
Aktywa z tytułu bieżącego podatku27 82830 2909 1343 248
Aktywa finansowe5 8511 4961 858120 978
Długoterminowe aktywa finansowe12 3228 6946 9227 816
Zapasy743 778428 9601 998 2552 013 756
Należności handlowe861 2951 134 367850 5691 012 695
Długoterminowe pożyczki i należności46 51146 63846 65465 140
Rozliczenia międzyokresowe597 833782 734652 989524 330
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe24 44127 47528 55023 437
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 249 3692 715 7952 384 3981 515 977
Pozostałe aktywa83 12097 26328 77048 433
Pozostałe aktywa długoterminowe83 39387 26440 84359 212
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Aktywa trwałe1 818 1341 672 4131 536 2671 434 542
Aktywa obrotowe5 569 0745 190 9055 925 9735 239 417
Amortyzacja (noty)152 387146 607137 524105 679
Pozostałe całkowite dochody, netto3 8925 036-1 846-367
Różnice kursowe803-184-52753
Zyski/straty aktuarialne3 8136 445-1 627-518
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-724-1 22530898
Przepływy operacyjne1 427 766765 445887 512574 348
Wynik finansowy648 9341 190 797622 040332 357
Udział w wyniku jednostek powiązanych-135-67-145-4 785
Amortyzacja (przepływy operacyjne)152 387146 607137 524105 679
Różnice kursowe z działalności operacyjnej1 2435921 891-543
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej10 1415 9948 5357 961
Wynik na działalności inwestycyjnej-21 563-592 096-1 552-58 740
Podatek dochodowy zapłacony-185 821-308 894-313 655-50 352
Zmiana stanu rezerw46 195129 685106 986119 732
Zmiana stanu zapasów-314 818-114 03315 351-305 181
Zmiana stanu należności290 194-421 491199 045-205 718
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych286 798-39 999113 316359 615
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów513 856769 563-1 661274 469
Pozostałe przepływy operacyjne355-1 213-163-146
Przepływy inwestycyjne-169 691827 04396 429-185 260
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych8 63120 6656 9816 169
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-125 190-104 505-61 250-43 764
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych918 434
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-51 222-3 894-225-44 508
Zbycie nieruchomości30 00020 365
Nabycie nieruchomości-7 769
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych388 6671 708
Nabycie aktywów finansowych-269 079-119 588
Zwrot udzielonych pożyczek15 000
Udzielone pożyczki-1 910-15 000
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej181 3352 127
Pozostałe przepływy inwestycyjne-3 675
Przepływy finansowe-720 916-988 379-243 664-316 473
Zaciągnięte kredyty i pożyczki4 35926 411
Spłacone kredyty i pożyczki-9 664-9 560-34 550-91 016
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-599 191-806 750-116 417-160 839
Płatności z tytułu leasingu-89 874-152 975-81 963-73 962
Inne wypłaty z zysku-14 137-11 004-2 500-2 926
Odsetki z działalności finansowej-9 256-7 253-11 890-13 326
Pozostałe przepływy finansowe1 206-837-703-815
Przepływy pieniężne netto537 159604 109740 27772 615
Różnice kursowe-634-7221 006-428
Środki pieniężne na początek okresu2 684 8852 081 4981 340 2151 268 028
Środki pieniężne na koniec okresu3 221 4102 684 8852 081 4981 340 215
Całkowite dochody ogółem552 021991 490469 548228 484
Koszt sprzedanych produktów i usług-7 745 234-7 075 889-6 997 195-7 000 052
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-1 377-1 506-9 974-18 059
Koszty sprzedaży-13 530-11 733-11 219-30 478
Koszty ogólnego zarządu-317 153-269 011-247 194-198 992
Koszt własny sprzedaży-7 746 611-7 077 395-7 007 169-7 018 111
PASYWA7 387 2086 863 3187 462 2406 673 959
Kapitał podstawowy145 848145 848145 848145 848
Kapitał zapasowy80 19980 19980 19987 163
Wyceny i różnice kursowe7 0926 2896 4737 000
Pozostałe kapitały56 41353 32448 1041 180
Zyski zatrzymane / niepokryte straty968 8321 033 580868 727566 958
Udziały niekontrolujące41 07141 76737 92028 491
Rezerwy337 818302 474227 111216 746
Długoterminowe rezerwy626 314616 498593 398498 422
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 1498304 64213 404
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku230 723222 043106 023303 563
Pozostałe zobowiązania218 039209 962216 458215 032
Pozostałe zobowiązania długoterminowe229 963236 588240 263229 522
Świadczenia pracownicze19 77113 63313 14715 681
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze10 07012 58018 50514 979
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)8 12025 86712 63913 369
Długoterminowe kredyty i pożyczki44 34338 30662 10689 273
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)3 326 7442 802 6033 450 6282 815 502
Zobowiązania handlowe845 979822 659930 7211 042 992
Zobowiązania z tytułu leasingu71 55079 229178 507165 042
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu117 170119 039220 821203 792
Przychody ze sprzedaży8 619 0547 911 1927 709 1067 569 663
Przychody ze sprzedaży produktów i usług8 521 2867 835 8117 631 7176 962 899
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów97 76875 38177 389606 764
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego1 258 3841 319 2401 149 351808 149
Zobowiązania długoterminowe1 029 0091 023 8411 139 7351 049 392
Zobowiązania krótkoterminowe5 058 7444 478 4705 135 2344 787 927
Zysk/strata ze sprzedaży541 760553 053443 524322 082
Zysk/strata brutto ze sprzedaży872 443833 797701 937551 552
EBITDA714 814733 692584 957424 073
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe8 12025 86712 63913 369
Długoterminowe zobowiązania finansowe44 34338 30662 10689 273
Zobowiązania finansowe52 46364 17374 745102 642
Zysk/strata brutto648 934554 496427 059332 357
Przychody finansowe129 38013 58328 93325 220
Koszty finansowe-45 460-43 946-47 909-50 625
Różnice kursowe2 581-152-424150
Wynik na inwestycjach-129-2 141-1 11934 433
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć135671454 785
Zysk/strata netto548 129986 454471 394228 851
Podatek dochodowy-100 805-88 550-113 363-103 506
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej520 508157 698
Zysk/strata z działalności operacyjnej562 427587 085447 433318 394
Pozostałe przychody operacyjne58 96375 002122 65675 567
Pozostałe koszty operacyjne-44 568-51 011-122 045-103 141
Wynik na aktywach niefinansowych6 27210 0413 29823 886
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej552 021470 982457 619225 647
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących520 50811 9292 837
Koszty według rodzaju-8 075 917-7 356 633-7 255 608-7 470 018
Amortyzacja (koszt)-152 387-146 023-134 131-105 679
Zużycie materiałów i energii-1 965 305-1 640 941-1 513 981-1 963 371
Usługi obce-4 094 153-3 590 037-3 486 611-3 980 219
Podatki i opłaty-47 739-59 630-58 887-37 991
Wynagrodzenia-1 405 396-1 235 434-1 205 994-1 024 973
Ubezpieczenia społeczne i inne-26 332-24 099-18 825-21 378
Pozostałe koszty rodzajowe-384 605-660 469-837 179-336 407
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Naliczone odsetki-1 173-1 792-3 495-3 240
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej534 443971 603459 465226 014
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących13 68614 85111 9292 837
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport