Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA94 612101 533101 975100 703
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe18 85417 94817 46316 959
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne21 06420 90520 55519 887
Wartość firmy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9441 0481 1811 729
Aktywa z tytułu bieżącego podatku2 703
Aktywa finansowe7 78910 46813 65516 209
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy23 15126 39326 79321 844
Należności handlowe17 83616 77713 92618 965
Długoterminowe pożyczki i należności50525256
Rozliczenia międzyokresowe365
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 1653 8741 2921 182
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności167
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania3 7594 0683 8233 872
Aktywa trwałe44 67144 02143 07442 503
Aktywa obrotowe49 94157 51258 90158 200
Amortyzacja (noty)1 2021 1851 1991 178
Pozostałe całkowite dochody, netto-750-518-1 9501 885
Różnice kursowe-750-518-2 0241 885
Zyski/straty aktuarialne74
Przepływy operacyjne-3 075-2 998-959-2 583
Wynik finansowy-1 7311 364-1 236455
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)1 2021 1851 1991 178
Różnice kursowe z działalności operacyjnej
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-281-250-1 0321 528
Wynik na działalności inwestycyjnej987-3 543-1 065-2 084
Podatek dochodowy zapłacony-503513278
Płatności rozliczane w akcjach
Zmiana stanu rezerw-652222-196
Zmiana stanu zapasów1 664-1 408-6 352-5 143
Zmiana stanu należności-1 683-331 318-881
Zmiana stanu zobowiązań-3 212-3946 6273 433
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów144142266
Pozostałe przepływy operacyjne-222-15-42
Wynik na zmianie wartości aktywów-28-192-763-915
Przepływy inwestycyjne1685 9491 3932 352
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych21741
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-1 530-980-2 596-2 354
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych1 6933 0033 9404 544
Nabycie aktywów finansowych
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej03 744
Pozostałe przepływy inwestycyjne168
Wydatki na badania i rozwój-16516545161
Przepływy finansowe-5008-494-432
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki048600
Spłacone kredyty i pożyczki-133-134-134-133
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-5
Płatności z tytułu leasingu-250-233-250-205
Odsetki z działalności finansowej-117-111-105-94
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-3 4072 959-60-663
Różnice kursowe698-377170-371
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu3 8741 2921 1822 216
Środki pieniężne na koniec okresu1 1653 8741 2921 182
Całkowite dochody ogółem-2 481846-3 1862 340
Koszty sprzedaży-6 356-6 065-6 766-6 617
Koszty ogólnego zarządu-2 214-2 736-2 615-2 027
Koszt własny sprzedaży-13 989-11 887-12 777-12 641
PASYWA94 612101 533101 975100 703
Kapitał podstawowy84 20584 20584 20584 205
Kapitał zapasowy92 81192 81192 81192 811
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały6 2066 9367 4399 344
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-123 557-121 831-123 195-121 952
Udziały niekontrolujące453479496536
Rezerwy12 85513 19913 16513 864
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego665662705534
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 354
Pozostałe zobowiązania1 424
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze641641641636
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze192192192250
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)45178312446
Długoterminowe kredyty i pożyczki0
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)67122263211
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)764774636632
Zobowiązania handlowe15 41519 05217 76515 366
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu leasingu987975900872
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu2 8633 1382 8622 948
Przychody ze sprzedaży23 60020 17421 80921 846
Przychody ze sprzedaży produktów i usług8 4029 298
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów11 77212 511
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego59 66562 12161 26064 408
Zobowiązania długoterminowe4 4844 7664 3954 364
Zobowiązania krótkoterminowe30 01034 16735 82431 395
Zysk/strata ze sprzedaży1 041-514-349561
Zysk/strata brutto ze sprzedaży9 6118 2879 0329 205
EBITDA79949-858775
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe45178312446
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe45178312446
Zysk/strata brutto-1 8232 130-1 076576
Przychody finansowe-9132632 036
Koszty finansowe-507-289-266-1 057
Różnice kursowe-88-122
Wynik na inwestycjach3 6171 366
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto-1 7311 364-1 236455
Podatek dochodowy92-766-160-121
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej-403-1 136-2 057-403
Pozostałe przychody operacyjne173669412178
Pozostałe koszty operacyjne-1 617-1 291-2 141-1 142
Wynik na aktywach niefinansowych21
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-2 455862-3 1482 366
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-26-16-38-26
Koszty według rodzaju-88 853
Amortyzacja (koszt)-4 662
Zużycie materiałów i energii-12 997
Usługi obce-16 242
Podatki i opłaty-1 658
Wynagrodzenia-24 664
Pozostałe koszty rodzajowe2 582
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-31 212
Naliczone odsetki-200-373
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-1 7251 365-1 243501
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-6-17-46
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA101 97599 68793 740102 475
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe17 46315 58311 03814 372
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne i prawne20 55515 85314 08512 803
Wartość firmy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 1811 081773846
Aktywa z tytułu bieżącego podatku2 7031 9601 730
Aktywa finansowe13 65528 11226 14831 135
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy26 79318 58715 16819 523
Należności handlowe13 92611 27110 66013 221
Długoterminowe pożyczki i należności5249235177
Rozliczenia międzyokresowe365295190
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 2922 5069 7377 260
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności167709284
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania3 8233 6813 6923 138
Aktywa trwałe43 07436 24729 82331 336
Aktywa obrotowe58 90163 44063 91771 139
Amortyzacja (noty)4 6064 3394 3163 954
Pozostałe całkowite dochody, netto3 3831 013
Różnice kursowe3 3091 048
Zyski/straty aktuarialne74-35
Przepływy operacyjne-8 709-1 469-161-4 390
Wynik finansowy-6 6441 678-12 821-40 974
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)4 6064 3394 3163 954
Różnice kursowe z działalności operacyjnej
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej1 4324901 258128
Wynik na działalności inwestycyjnej-3 160-290-292-2 899
Podatek dochodowy zapłacony345-1081741 121
Płatności rozliczane w akcjach
Zmiana stanu rezerw-9727401 0751 653
Zmiana stanu zapasów-9 664-7 0771 481-3 027
Zmiana stanu należności-1 294-7561881 597
Zmiana stanu zobowiązań5 3632 352-2 380-11 207
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów2002295 48039 034
Pozostałe przepływy operacyjne-167-558-59037
Wynik na zmianie wartości aktywów1 246-2 5081 9506 193
Przepływy inwestycyjne8 969-4 72415419 369
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych76612215 726
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-8 435-6 746-4 663-11 150
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych58 813
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-7 000-31 189
Zbycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych17 1222 00011 596
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne-39-743-4 202
Wydatki na badania i rozwój2067431 371
Przepływy finansowe-1 337-6192 130-8 724
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki4931 3373 747458
Spłacone kredyty i pożyczki-535-223-1 743
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-5-279-178
Płatności z tytułu leasingu-918-1 273-938-1 169
Odsetki z działalności finansowej-372-181-126-602
Pozostałe przepływy finansowe-375-5 668
Przepływy pieniężne netto-1 077-6 8122 1236 255
Różnice kursowe-137-419354-1 341
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu2 5069 7377 2602 346
Środki pieniężne na koniec okresu1 2922 5069 7377 260
Całkowite dochody ogółem-3 2612 691
Koszty sprzedaży-25 724-22 633-20 633-23 488
Koszty ogólnego zarządu-9 184-8 363-8 977-9 718
Koszt własny sprzedaży-50 486-50 195-38 779-41 466
PASYWA101 97599 68793 740102 475
Kapitał podstawowy84 20584 20584 20584 205
Kapitał zapasowy92 81192 81192 81192 811
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały7 4394 1103 330279
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-123 195-116 626-117 910-105 133
Udziały niekontrolujące4968518801 656
Rezerwy13 16513 77212 54710 417
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego705550612626
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 3542 3262 614
Pozostałe zobowiązania1 424846805
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze641636673552
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze192250199145
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)312535383919
Długoterminowe kredyty i pożyczki03121 1481 211
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)26372213513
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)6367941 2361 450
Zobowiązania handlowe17 76510 3496 95813 324
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu leasingu9007381 191
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu2 8622 5061 923
Przychody ze sprzedaży85 36184 73265 29068 410
Przychody ze sprzedaży produktów i usług36 58832 58228 966
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów48 77352 15036 324
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego61 26064 50062 43672 162
Zobowiązania długoterminowe4 3954 4125 1183 432
Zobowiązania krótkoterminowe35 82429 92425 30625 225
Zysk/strata ze sprzedaży-333 541-3 099-6 262
Zysk/strata brutto ze sprzedaży34 87534 53726 51126 944
EBITDA2924 271-2 988-30 726
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe312535383919
Długoterminowe zobowiązania finansowe03121 1481 211
Zobowiązania finansowe3128471 5312 130
Zysk/strata brutto-6 2421 757-12 701-41 130
Przychody finansowe4644521 079
Koszty finansowe-1 225-691-342-7 529
Różnice kursowe-3 484-1 254-5 057
Wynik na inwestycjach2 7353 726-50
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto-6 6441 678-12 821-40 974
Podatek dochodowy-402-79-120156
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej-4 314-68-7 304-34 680
Pozostałe przychody operacyjne1 6291 7972 62019 034
Pozostałe koszty operacyjne-5 931-5 464-6 974-47 452
Wynik na aktywach niefinansowych2158149
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-3 2392 415
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-22276
Koszty według rodzaju-88 853-84 41968 389-74 672
Amortyzacja (koszt)-4 662-4 3574 350-4 423
Zużycie materiałów i energii-12 997-11 5079 837-16 021
Usługi obce-16 242-12 64213 059-16 838
Podatki i opłaty-1 658-1 3151 162-1 275
Wynagrodzenia-24 664-21 78220 049-21 094
Pozostałe koszty rodzajowe2 582744-2 4709 335
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-31 212-33 56022 402-24 356
Naliczone odsetki-936-467-424-670
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-6 5681 635-12 665-40 535
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-7643-156-439
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport