Trwa ładowanie...
Notowania

Centrum Medyczne Enel-Med SA (ENE)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA478 630470 254432 151435 692
Inwestycje w jednostki powiązane2111
Rzeczowe aktywa trwałe155 428154 734151 581146 289
Wartości niematerialne i prawne17 91717 37917 40216 318
Wartość firmy3 2833 2832 9582 958
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 2104 2373 4262 856
Aktywa z tytułu bieżącego podatku2454082501 002
Aktywa finansowe3 0502 9943 0162 458
Długoterminowe aktywa finansowe6 6826 4176 2196 241
Zapasy3 8253 6003 5293 354
Należności handlowe25 19421 14725 09020 549
Rozliczenia międzyokresowe4 280
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 8891 9251 8841 951
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty17 01423 87123 45230 661
Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa długoterminowe
Pożyczki i pozostałe należności13 4037 109835 028
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania227 488223 149188 980196 026
Aktywa trwałe415 899411 125372 451372 640
Aktywa obrotowe62 73159 12959 70063 052
Amortyzacja (noty)17 74617 51116 02215 816
Pozostałe całkowite dochody, netto40-37174-72
Wynik z aktualizacji wycen40-37174-72
Przepływy operacyjne15 49520 16813 51215 308
Wynik finansowy12 308-7 5855 804-12 469
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)17 74617 51116 02215 816
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-9 497-757180-385
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-2 1982 198-3 582
Wynik na działalności inwestycyjnej4 272-7213 3445 639
Podatek dochodowy zapłacony-1190
Zmiana stanu rezerw3071 193-371-985
Zmiana stanu zapasów-226-70-175-393
Zmiana stanu należności-3 9852 850-3 4023 007
Zmiana stanu zobowiązań-5597 790-7 5629 196
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-2 673-2 241-209-536
Pozostałe przepływy operacyjne
Przepływy inwestycyjne-8 514-12 252-12 879-13 633
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych154148167
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-8 544-12 075-13 030-11 172
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych0-325-2 528
Zwrot udzielonych pożyczek
Pozostałe przepływy inwestycyjne-1242 663-2 468
Przepływy finansowe-13 839-7 496-7 842-11 268
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-5785 5393 949
Spłacone kredyty i pożyczki-1 130-1 122-1 163-1 328
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-9 910-9 690-8 731-8 012
Odsetki z działalności finansowej-2 221-2 223-1 897-1 928
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-6 858420-7 209-9 593
Różnice kursowe3
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-6 861420-7 209-9 593
Środki pieniężne na początek okresu23 87223 45230 66140 254
Środki pieniężne na koniec okresu17 01423 87223 45230 661
Całkowite dochody ogółem11 321-6 8116 545-4 291
Koszt sprzedanych produktów i usług-145 850-141 771-128 704-97 889
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Koszty sprzedaży-6 221-5 248-7 796-7 253
Koszty ogólnego zarządu-2 525-2 282-2 443-2 478
Koszt własny sprzedaży-145 850-141 771-128 704-97 889
PASYWA478 630470 254432 151435 692
Kapitał podstawowy28 28028 28028 28028 280
Kapitał zapasowy98 91598 91698 91598 915
Pozostałe kapitały148107144156
Zyski zatrzymane / niepokryte straty29 20217 92124 69619 489
Udziały niekontrolujące-2-2-2-2
Rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku6 877
Pozostałe zobowiązania6 921
Pozostałe zobowiązania długoterminowe5 2985 7161 0496 088
Świadczenia pracownicze2 5692 2601 0681 457
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze442444443425
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)10 27211 6817 3523 902
Długoterminowe kredyty i pożyczki1 0471 3891 3022 038
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)4 163
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)4 814
Zobowiązania handlowe63 72360 58036 68652 424
Zobowiązania z tytułu leasingu45 71445 43141 40637 406
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu193 022197 531168 037185 114
Przychody ze sprzedaży155 598141 870135 574109 343
Przychody ze sprzedaży produktów i usług155 598141 870134 845109 343
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów729
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego156 545145 224152 035146 840
Zobowiązania długoterminowe199 809205 080175 645193 665
Zobowiązania krótkoterminowe122 278119 952104 47395 189
Zysk/strata ze sprzedaży1 002-7 431-3 3691 723
Zysk/strata brutto ze sprzedaży9 748996 87011 454
EBITDA22 25011 22714 92218 886
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe10 27211 6817 3523 902
Długoterminowe zobowiązania finansowe1 0471 3891 3022 038
Zobowiązania finansowe11 31913 0708 6545 940
Zysk/strata brutto12 309-7 5855 804-5 959
Przychody finansowe11 280875638319
Koszty finansowe-3 475-2 1769 092-9 348
Różnice kursowe-2 826
Zysk/strata netto11 281-6 7746 371-4 219
Podatek dochodowy-1 0288115671 740
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej4 504-6 284-1 1003 070
Pozostałe przychody operacyjne3 7241 4052 8221 615
Pozostałe koszty operacyjne-222-258-1 837-268
Wynik na aktywach niefinansowych1 284
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej11 321-6 8116 545-4 291
Koszty według rodzaju-521 139
Amortyzacja (koszt)-62 119
Zużycie materiałów i energii-37 990
Usługi obce-298 471
Podatki i opłaty-273
Wynagrodzenia-100 204
Ubezpieczenia społeczne i inne-19 511
Pozostałe koszty rodzajowe-2 571
Naliczone odsetki-5 816
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej11 281-6 7746 371-4 219
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA432 151437 687393 392414 449
Inwestycje w jednostki powiązane1111
Rzeczowe aktywa trwałe151 581133 313126 495138 735
Wartości niematerialne i prawne17 40214 1397 1936 945
Wartość firmy2 958766766766
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 426
Aktywa z tytułu bieżącego podatku2501 086919758
Aktywa finansowe3 0162 9852 7352 679
Długoterminowe aktywa finansowe6 2195 6445 1967 975
Zapasy3 5293 0124 6833 706
Należności handlowe25 09020 01617 69122 074
Rozliczenia międzyokresowe4 2803 0862 5302 108
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 884962368
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty23 45274 76917 8408 287
Pozostałe aktywa długoterminowe378
Pożyczki i pozostałe należności83423984
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania188 980177 866206 936219 953
Aktywa trwałe372 451332 691346 955374 753
Aktywa obrotowe59 700104 99646 43739 696
Amortyzacja (noty)62 11957 46756 93957 035
Pozostałe całkowite dochody, netto-11191-3
Wynik z aktualizacji wycen-11191-3
Przepływy operacyjne40 04867 17174 36674 801
Wynik finansowy-27 94296-4 479-1 436
Amortyzacja (przepływy operacyjne)62 11957 46756 93957 035
Różnice kursowe z działalności operacyjnej1 983-94312 200-1 797
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej6 879
Wynik na działalności inwestycyjnej10 8417 25110 653598
Podatek dochodowy zapłacony-7-1 777-2 962-1 187
Zmiana stanu rezerw260-176-1181
Zmiana stanu zapasów-3841 670-976194
Zmiana stanu należności-5 422-3 3004 13511 918
Zmiana stanu zobowiązań4554 880-1 365-1 722
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-1 8552 0032324 238
Pozostałe przepływy operacyjne
Przepływy inwestycyjne-48 252-38 100-10 880-28 995
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych6452444640
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-45 946-38 624-10 924-29 363
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych-2 528
Pozostałe przepływy inwestycyjne158-272
Przepływy finansowe-43 11327 858-53 933-43 122
Emisja akcji własnych78 743
Zaciągnięte kredyty i pożyczki3 9495 1009 189
Spłacone kredyty i pożyczki-7 241-12 863-20 478-15 105
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-32 516-32 052-31 916-26 739
Odsetki z działalności finansowej-7 305-5 970-6 639-10 467
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-51 31756 9299 5532 684
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-51 31756 9299 5532 684
Środki pieniężne na początek okresu74 76917 8408 2875 603
Środki pieniężne na koniec okresu23 45274 76917 8408 287
Całkowite dochody ogółem-23 569-1 219-3 398
Koszt sprzedanych produktów i usług-484 021-419 000-369 503-393 426
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-665
Koszty sprzedaży-27 194-14 565-12 640-12 583
Koszty ogólnego zarządu-9 924-9 250-7 593-7 657
Koszt własny sprzedaży-484 021-419 000-369 503-394 091
PASYWA432 151437 687393 392414 449
Kapitał podstawowy28 28028 28023 56723 567
Kapitał zapasowy98 91598 91524 88624 886
Pozostałe kapitały144155-3651 160
Zyski zatrzymane / niepokryte straty24 69648 25450 4932 695
Udziały niekontrolujące-2-1-1-1
Rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9941 4075 335
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku6 8775 8015 20838
Pozostałe zobowiązania6 9215 8925 18710 178
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1 0491 0491 0491 049
Świadczenia pracownicze1 068825905634
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze443425521802
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)7 3527 20112 86221 846
Długoterminowe kredyty i pożyczki1 3024 12911 04117 573
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)4 1634 1111 6961 212
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)4 8145 7185 5515 517
Zobowiązania handlowe36 68632 34228 17928 381
Zobowiązania z tytułu leasingu41 40637 99833 15331 682
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu168 037155 599187 724187 895
Przychody ze sprzedaży494 904441 144399 798417 691
Przychody ze sprzedaży produktów i usług494 175440 369398 982416 741
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów729775816950
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego152 035175 60498 910102 308
Zobowiązania długoterminowe175 645167 914207 293218 171
Zobowiązania krótkoterminowe104 47394 17087 19093 971
Zysk/strata ze sprzedaży-26 235-1 67110 0623 360
Zysk/strata brutto ze sprzedaży10 88322 14430 29523 600
EBITDA41 27862 14872 88361 148
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe7 3527 20112 86221 846
Długoterminowe zobowiązania finansowe1 3024 12911 04117 573
Zobowiązania finansowe8 65411 33023 90339 419
Zysk/strata brutto-27 94296-4 479-1 017
Przychody finansowe1 5501423021 908
Koszty finansowe-5 825-5 338-10 750-7 038
Różnice kursowe-2 826611-9 975
Zysk/strata netto-23 558-1 410-3 395-2 468
Podatek dochodowy4 384-1 5061 084-1 451
Zysk/strata z działalności operacyjnej-20 8414 68115 9444 113
Pozostałe przychody operacyjne8 3087 8187 6352 606
Pozostałe koszty operacyjne-4 198-1 566-783-1 853
Wynik na aktywach niefinansowych1 284100-970
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-23 569-1 219-3 398
Koszty według rodzaju-521 139-442 815-389 736-413 666
Amortyzacja (koszt)-62 119-57 467-56 939-57 035
Zużycie materiałów i energii-37 990-31 476-27 324-30 416
Usługi obce-298 471-249 514-213 332-232 851
Podatki i opłaty-273-888-643-435
Wynagrodzenia-100 204-83 073-73 719-76 080
Ubezpieczenia społeczne i inne-19 511-18 156-15 737-14 319
Pozostałe koszty rodzajowe-2 571-2 241-2 042-2 530
Naliczone odsetki-5 816-5 327-7 524-7 013
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-23 558-1 410-3 395-2 468
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport