Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q12023Q42023Q32023Q2
AKTYWA1 895 5411 973 8332 155 3581 971 989
Inwestycje w jednostki powiązane49 57853 99851 88552 011
Rzeczowe aktywa trwałe239 306233 900219 583220 459
Nieruchomości inwestycyjne377
Wartości niematerialne i prawne15 61913 60512 65913 161
Wartość firmy40 65340 21741 33940 668
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego130 624109 15096 18387 589
Aktywa z tytułu bieżącego podatku34 03223 63341 72372 435
Aktywa finansowe6 3579 95114 28413 725
Długoterminowe aktywa finansowe17 48216 73413 63611 941
Zapasy115 296139 664148 266137 872
Należności handlowe436 041479 533644 951520 431
Rozliczenia międzyokresowe431 723455 336599 798533 405
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 8299 2969 48210 985
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty299 494307 305192 289203 685
Pozostałe aktywa29 89138 81131 77128 605
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności39 23942 70037 50925 017
Aktywa trwałe503 468476 900444 767436 814
Aktywa obrotowe1 392 0731 496 9331 710 5911 535 175
Amortyzacja (noty)9 5609 6399 3469 218
Pozostałe całkowite dochody, netto-1506422 465-5 679
Różnice kursowe-1506422 465-5 679
Przepływy operacyjne-59 084275 229-20 448-3 166
Wynik finansowy11 694-38 63397 7986 311
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Amortyzacja (przepływy operacyjne)9 5609 6399 3469 218
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-1 920-6 9653 026-3 513
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej4 21966 144-53 2556 173
Wynik na działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy zapłacony-17 575-2 814-14 937-19 457
Zmiana stanu rezerw16 850
Zmiana stanu zapasów-61 321
Zmiana stanu należności142 489
Zmiana stanu zobowiązań-53 191
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych23 027
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów117 437
Pozostałe przepływy operacyjne-65 06262 567-62 426-1 898
Przepływy inwestycyjne48 999-4 167-20 078-2 590
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-4 246-12 028-729-3 818
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych44 578
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-15 1407 167-20 554
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek26 248-11 05318 631
Udzielone pożyczki-3 99110 242-19 106
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne1 5501 5051 6801 228
Przepływy finansowe36 815-190 02442 932-10 202
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Wykup papierów dłużnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki47 797-26 247-4 9909 959
Spłacone kredyty i pożyczki-94 436
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego1 552-1 552-10 042
Płatności z tytułu leasingu-4 686-6 188-1 491-4 087
Odsetki z działalności finansowej-6 164-3 487-9 937-6 293
Pozostałe przepływy finansowe-132-61 21860 902261
Przepływy pieniężne netto26 73081 0382 406-15 958
Różnice kursowe
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu263 119182 081179 675195 633
Środki pieniężne na koniec okresu289 849263 119182 081179 675
Całkowite dochody ogółem9 500-43 14374 2054 854
Koszt sprzedanych produktów i usług-601 595-755 063-808 479-784 768
Koszty sprzedaży-4 835-4 449-3 860-3 332
Koszty ogólnego zarządu-44 177-38 882-62 180-45 949
Koszt własny sprzedaży-601 595-755 063-808 479-784 768
PASYWA1 895 5411 973 8332 155 3581 971 989
Kapitał podstawowy1 1931 1931 1931 193
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
Akcje/udziały własne
Kapitał zapasowy281 353281 353304 048274 048
Wyceny i różnice kursowe3 6353 7843 141677
Pozostałe kapitały104 346104 34681 651111 641
Zyski zatrzymane / niepokryte straty149 624146 867191 806126 939
Udziały niekontrolujące144 295137 403133 497129 367
Rezerwy49 32448 62346 71834 119
Długoterminowe rezerwy22 15721 92121 09520 183
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego30 54715 80426 69712 212
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku39 35770 21941 19635 159
Pozostałe zobowiązania150 565166 528168 220168 864
Pozostałe zobowiązania długoterminowe17 04616 98616 51216 143
Świadczenia pracownicze53 52650 01552 05649 956
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)99 16638 170152 965152 167
Długoterminowe kredyty i pożyczki31 79335 72642 95944 743
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)334 465388 734364 858250 757
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe220 789280 620355 479392 172
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu obligacji1 6781 678586
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji75 00075 00075 58675 000
Zobowiązania z tytułu leasingu20 83121 43219 32419 062
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu64 85167 43156 35757 001
Przychody ze sprzedaży644 267787 134865 039861 610
Przychody ze sprzedaży produktów i usług644 267787 134865 039861 610
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego540 151537 543581 839514 498
Zobowiązania długoterminowe241 394232 868239 206225 282
Zobowiązania krótkoterminowe969 7011 066 0191 200 8161 102 842
Zysk/strata ze sprzedaży-6 340-11 260-9 48027 561
Zysk/strata brutto ze sprzedaży42 67232 07156 56076 842
EBITDA25 028-3 98251 17431 083
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe100 84439 848152 965152 753
Długoterminowe zobowiązania finansowe106 793110 726118 545119 743
Zobowiązania finansowe207 637150 574271 510272 496
Zysk/strata brutto11 694-38 63397 7986 311
Przychody finansowe5 48080161 9755 457
Koszty finansowe-8 900-5 799-5 759-16 519
Różnice kursowe-3 789
Wynik na inwestycjach-95-18 339-1-3 881
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-2592 114-245-611
Zysk/strata netto9 650-43 78571 74010 533
Podatek dochodowy-2 044-5 152-26 0584 222
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej15 468-13 62141 82821 865
Pozostałe przychody operacyjne24 53311 56353 355-373
Pozostałe koszty operacyjne-2 725-15 790-2 047-5 323
Wynik na aktywach niefinansowych1 866
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej2 608-47 04970 078-2 019
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących6 8923 9064 1276 873
Koszty według rodzaju-616 220-787 378-846 069-888 974
Amortyzacja (koszt)-9 560-9 639-9 346-9 218
Zużycie materiałów i energii-82 709-151 628-230 006-224 178
Usługi obce-376 672-487 889-470 108-517 757
Podatki i opłaty-5 089-4 346-3 858-3 282
Wynagrodzenia-123 254-125 979-125 632-124 963
Ubezpieczenia społeczne i inne
Pozostałe koszty rodzajowe-18 613-7 142-5 864-8 705
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-323-755-1 255-871
Naliczone odsetki-33 085
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej2 758-47 69267 6213 466
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących6 8923 9074 1197 067
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA1 973 8332 016 2681 833 1901 199 863
Inwestycje w jednostki powiązane53 99852 88834 940488
Rzeczowe aktywa trwałe233 900195 867167 93291 629
Nieruchomości inwestycyjne33 909
Wartości niematerialne i prawne13 60513 5469 90712 525
Wartość firmy40 21741 58841 24040 667
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego109 15082 35849 49645 778
Aktywa z tytułu bieżącego podatku23 63349 81023 03711 565
Aktywa finansowe9 9519 42828 56710 633
Długoterminowe aktywa finansowe16 73413 82311 5256 632
Zapasy139 664160 23967 44625 728
Należności handlowe479 533651 583594 647367 389
Rozliczenia międzyokresowe455 336431 013308 876179 106
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 2968 57614 43212 004
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty307 305199 299424 810346 290
Pozostałe aktywa38 81130 61522 33630 055
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności42 70041 72633 99919 374
Aktywa trwałe476 900442 555329 472209 723
Aktywa obrotowe1 496 9331 573 7131 503 718990 140
Amortyzacja (noty)36 93433 12827 64922 941
Pozostałe całkowite dochody, netto-3 3471 174-2124 173
Różnice kursowe-3 3471 174-2124 173
Przepływy operacyjne257 112-135 625-173 363304 056
Wynik finansowy50 474-1 61685 39564 253
Amortyzacja (przepływy operacyjne)36 93433 12827 64922 941
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-10 563-4 333-234 288
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej27 59516 9828 6532 107
Wynik na działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy zapłacony-42 209-29 758-62 115-10 306
Zmiana stanu rezerw16 850-8305 39413 383
Zmiana stanu zapasów-61 321-92 793-41 71861 592
Zmiana stanu należności142 489-91 436-253 3557 935
Zmiana stanu zobowiązań-53 191131 697141 88868 916
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych23 027-126 966-113 44788 042
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów117 43737 3112 893-18 894
Pozostałe przepływy operacyjne9 590-7 01125 423-201
Przepływy inwestycyjne-33 212-52 201-143 713-22 971
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-22 747-54 202-88 063-13 414
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-13 864-30 586-46 547
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek7 5782 7087 3938
Udzielone pożyczki-9 977-972-37 406-10 000
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne5 79830 85120 910435
Przepływy finansowe-124 742-11 423387 698-136 698
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych-30 977-70 000-16 500
Wyemitowane papiery dłużne75 000
Wykup papierów dłużnych-52 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki24 375149 23172 95227 712
Spłacone kredyty i pożyczki-94 436-86 555-19 720-129 849
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-10 490-500-3 261-2 031
Płatności z tytułu leasingu-15 861-24 174-8 874-9 495
Odsetki z działalności finansowej-28 330-18 593-4 791-6 527
Pozostałe przepływy finansowe145398 392-8
Przepływy pieniężne netto99 158-199 24970 622144 387
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu163 961363 210292 588148 201
Środki pieniężne na koniec okresu263 119163 961363 210292 588
Całkowite dochody ogółem19 94812 16821 12654 546
Koszt sprzedanych produktów i usług-3 025 252-3 633 500-2 808 780-2 034 828
Koszty sprzedaży-15 490-13 295-10 830-9 009
Koszty ogólnego zarządu-195 287-180 780-185 919-118 556
Koszt własny sprzedaży-3 025 252-3 633 500-2 808 780-2 034 828
PASYWA1 973 8332 016 2681 833 1901 199 863
Kapitał podstawowy1 1931 2101 2401 240
Akcje/udziały własne-20 000-70 000
Kapitał zapasowy281 353254 769207 074195 497
Wyceny i różnice kursowe3 7846 6455 480
Pozostałe kapitały104 346131 62471 55217 822
Zyski zatrzymane / niepokryte straty146 867166 633337 52186 493
Udziały niekontrolujące137 403124 597131 8669 441
Rezerwy48 62334 34030 84729 050
Długoterminowe rezerwy21 92122 06226 38522 788
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego15 80415 27410 5971 133
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku70 21947 00752 13237 992
Pozostałe zobowiązania166 528164 021139 180127 075
Pozostałe zobowiązania długoterminowe16 98616 86615 85515 901
Świadczenia pracownicze50 01546 59151 55234 247
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)38 170100 83443 52324 249
Długoterminowe kredyty i pożyczki35 72646 34346 49611 921
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)388 734248 652244 883235 049
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe280 620443 402363 131258 673
Zobowiązania z tytułu obligacji1 67852 000
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji75 00075 58675 586
Zobowiązania z tytułu leasingu21 43222 33415 21215 340
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu67 43167 47833 07823 952
Przychody ze sprzedaży3 234 3633 855 6493 102 0952 228 344
Przychody ze sprzedaży produktów i usług3 234 3633 855 6493 102 0952 228 344
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego537 543540 881552 867301 052
Zobowiązania długoterminowe232 868243 609207 99775 695
Zobowiązania krótkoterminowe1 066 0191 107 181940 460813 675
Zysk/strata ze sprzedaży-1 66628 07496 56665 951
Zysk/strata brutto ze sprzedaży209 111222 149293 315193 516
EBITDA79 22165 058133 65093 443
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe39 848100 83443 52376 249
Długoterminowe zobowiązania finansowe110 726121 929122 08211 921
Zobowiązania finansowe150 574222 763165 60588 170
Zysk/strata brutto50 474-1 61685 39564 253
Przychody finansowe71 78212 3368 7713 997
Koszty finansowe-38 716-27 127-13 660-13 247
Różnice kursowe-3 789-6 232-3742 885
Wynik na inwestycjach-22 200-11 072-15 187116
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć1 110-1 451-156
Zysk/strata netto23 29510 99421 33850 373
Podatek dochodowy-27 17912 610-64 057-13 880
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej42 28731 930106 00170 502
Pozostałe przychody operacyjne67 0408 41913 13311 139
Pozostałe koszty operacyjne-24 953-7 652-4 801-7 149
Wynik na aktywach niefinansowych1 8663 0891 103561
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej7 1429 4568 57950 796
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących12 8062 71212 5473 750
Koszty według rodzaju-3 229 372-3 873 711-2 977 367-2 033 490
Amortyzacja (koszt)-36 934-33 128-27 649-22 941
Zużycie materiałów i energii-770 727-1 088 826-782 165-383 830
Usługi obce-1 882 921-2 229 880-1 684 317-1 261 944
Podatki i opłaty-15 498-15 123-11 353-8 683
Wynagrodzenia-492 836-480 003-437 080-333 718
Ubezpieczenia społeczne i inne
Pozostałe koszty rodzajowe-26 734-23 496-31 825-20 433
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-3 722-3 255-2 978-1 941
Naliczone odsetki-33 085-21 412-9 244-10 268
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej10 0038 2918 78846 661
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących13 2922 70312 5503 712
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport