Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA154 963155 133166 097167 000
Instrumenty pochodne303
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe11 63411 64412 49013 185
Wartości niematerialne i prawne20 27518 15718 68619 173
Wartość firmy40404040
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 2811 3101 3491 418
Aktywa z tytułu bieżącego podatku6519202 276
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy76 22872 54975 67974 600
Należności handlowe14 61416 9098 42216 479
Długoterminowe pożyczki i należności3 4503 4503 4503 450
Rozliczenia międzyokresowe1 854
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 1361 6216 4474 832
Pozostałe aktywa
Pożyczki i pozostałe należności4902 9168 2382 592
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania24 16425 61727 16630 928
Aktywa trwałe60 84460 21863 18168 194
Aktywa obrotowe94 11994 915102 91698 806
Amortyzacja (noty)3 8173 8373 8933 664
Pozostałe całkowite dochody, netto493-487329-343
Różnice kursowe493-487329-343
Przepływy operacyjne13 813-8 0058 9701 063
Wynik finansowy1 605337-8465 111
Amortyzacja (przepływy operacyjne)3 8173 8373 8933 664
Różnice kursowe z działalności operacyjnej405-590998-432
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej830782686587
Wynik na działalności inwestycyjnej36627770
Podatek dochodowy zapłacony-401-976-588-588
Zmiana stanu rezerw-3-67
Zmiana stanu zapasów-3 6793 130-1 080-8 027
Zmiana stanu należności2 56363-1 278-3 081
Zmiana stanu zobowiązań9 207-14 6806 3313 864
Pozostałe przepływy operacyjne-5673083-42
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-3 430-3-481-1 762
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych06500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-3 430-108-234-762
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek040300
Udzielone pożyczki-300-1 000
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne230
Przepływy finansowe-9 8683 182-6 8742 011
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych-61-41-103-155
Wyemitowane papiery dłużne
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-6 1257 709-2 3898 589
Spłacone kredyty i pożyczki-19-959-222-69
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego0-3 936
Płatności z tytułu leasingu-2 758-2 654-2 783-2 957
Odsetki z działalności finansowej-905-873-803-630
Pozostałe przepływy finansowe-5741 169
Przepływy pieniężne netto515-4 8261 6151 312
Środki pieniężne na początek okresu1 6216 4474 8323 520
Środki pieniężne na koniec okresu2 1361 6216 4474 832
Całkowite dochody ogółem1 519-270-7794 285
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-90 228
Koszty sprzedaży-30 990-31 096-30 749-31 595
Koszty ogólnego zarządu-7 970-6 477-8 492-7 495
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)
Koszt własny sprzedaży-19 014-22 787-21 991-30 789
PASYWA154 963155 133166 097167 000
Kapitał podstawowy224224224224
Akcje/udziały własne-10 514-10 453-10 412-11 030
Kapitał zapasowy75 07268 95868 93068 600
Wyceny i różnice kursowe
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-7 887-380-299725
Udziały niekontrolujące
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych22116405
Rezerwy484488488493
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 4483 5643 6693 738
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku196
Pozostałe zobowiązania8 58111 175
Pozostałe zobowiązania długoterminowe46963109
Świadczenia pracownicze
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)37 88442 40835 86440 582
Długoterminowe kredyty i pożyczki19 90520 88922 44225 016
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)692829
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)85
Zobowiązania handlowe26 58329 25632 69738 347
Zobowiązania z tytułu leasingu
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu
Przychody ze sprzedaży61 11061 09860 15374 836
Przychody ze sprzedaży produktów i usług5 266
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów236 525
Pozostałe przychody z działalności podstawowej
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego56 89558 34958 44358 519
Zobowiązania długoterminowe23 82224 51626 19628 863
Zobowiązania krótkoterminowe74 24672 26881 45879 618
Zysk/strata ze sprzedaży3 136738-1 0794 957
Zysk/strata brutto ze sprzedaży42 09638 31138 16244 047
EBITDA7 5295 3825 4859 858
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe37 88442 40835 86440 582
Długoterminowe zobowiązania finansowe19 90520 88922 44225 016
Zobowiązania finansowe57 78963 29758 30665 598
Zysk/strata brutto1 605337-8465 111
Przychody finansowe4257-2 4252 509
Koszty finansowe-1 130-1 062-1 172-878
Różnice kursowe-1 019-203-607-247
Wynik na inwestycjach1 766-2 467
Zysk/strata netto1 026217-1 1084 628
Podatek dochodowy-579-120-262-483
Zysk/strata z działalności operacyjnej3 7121 5451 5926 194
Pozostałe przychody operacyjne6911 3962 8271 379
Pozostałe koszty operacyjne-90-589-74-224
Wynik na aktywach niefinansowych-25-8282
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej1 519-270-7794 285
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących
Koszty według rodzaju-234 956
Amortyzacja (koszt)-15 243
Zużycie materiałów i energii-3 302
Usługi obce-103 877
Podatki i opłaty-394
Wynagrodzenia-11 960
Pozostałe koszty rodzajowe-9 952
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-90 228
Naliczone odsetki-476-1 062-1 000-555
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej1 026217-1 1084 628
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA166 097153 528143 522143 673
Instrumenty pochodne31
Rzeczowe aktywa trwałe12 49012 31814 50911 953
Wartości niematerialne i prawne18 68619 97620 89622 976
Wartość firmy40404040
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 3491 2791 001502
Aktywa z tytułu bieżącego podatku2 2762 824
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe6161
Zapasy75 67959 47338 87648 804
Należności handlowe8 4226 84212 8249 133
Długoterminowe pożyczki i należności3 4503 4503 7004 000
Rozliczenia międzyokresowe1 8541 887
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty6 4478 7539 2614 616
Pożyczki i pozostałe należności8 2384 2446807 129
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania27 16632 44241 64334 459
Aktywa trwałe63 18169 50581 85073 991
Aktywa obrotowe102 91684 02361 67269 682
Amortyzacja (noty)15 24314 67614 91612 921
Pozostałe całkowite dochody, netto-516-184-395
Różnice kursowe-516-184-395
Przepływy operacyjne4 94423 93629 06713 685
Wynik finansowy9 98820 7025 8783 871
Amortyzacja (przepływy operacyjne)15 24314 67614 91612 921
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-25-187-623162
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej1 7041 4331 9402 039
Wynik na działalności inwestycyjnej-1 5281 47412834
Podatek dochodowy zapłacony-5 202-2 083-2 220-1 299
Zmiana stanu rezerw-629223165
Zmiana stanu zapasów-16 207-20 5979 9281 957
Zmiana stanu należności-2 547-3 498186-5 843
Zmiana stanu zobowiązań3 63714 024-741-753
Pozostałe przepływy operacyjne-113-2 037-548431
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-6 899-2 280-2 180-4 757
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych3041553119
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-3 773-2 866-2 363-5 046
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek90110130170
Udzielone pożyczki-2 300
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne-94661
Przepływy finansowe-351-22 164-22 242-7 936
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych-2 279-10 195-495
Wyemitowane papiery dłużne
Zaciągnięte kredyty i pożyczki20 9332423 5003 973
Spłacone kredyty i pożyczki-1 038-1 030-13 526-1 953
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-3 936-1 069
Płatności z tytułu leasingu-11 448-10 661-10 387-10 137
Odsetki z działalności finansowej-2 460-1 452-1 969-2 115
Pozostałe przepływy finansowe-1239326353 365
Przepływy pieniężne netto-2 306-5084 645992
Środki pieniężne na początek okresu8 7539 2614 6163 624
Środki pieniężne na koniec okresu6 4478 7539 2614 616
Całkowite dochody ogółem7 56316 1493 448
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-90 228-72 140
Koszty sprzedaży-117 659-92 758-80 791-84 345
Koszty ogólnego zarządu-27 069-20 071-18 643-19 755
Koszt własny sprzedaży-90 228-72 140-66 356-68 991
PASYWA166 097153 528143 522143 673
Kapitał podstawowy224224224224
Akcje/udziały własne-10 412-12 696-2 501-2 006
Kapitał zapasowy68 93055 60353 92549 587
Wyceny i różnice kursowe-133
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-29920 6634 9894 163
Udziały niekontrolujące-3 824-2 621-772
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych40515180
Rezerwy488494464241
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 6693 7153 7243 540
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku3 046474339
Pozostałe zobowiązania11 1758 6167 495
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)35 86415 64319 07017 037
Długoterminowe kredyty i pożyczki22 44229 00436 9543 950
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)8296336216 963
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)85241480552
Zobowiązania handlowe32 69732 15120 22424 817
Zobowiązania z tytułu leasingu8 807
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu26 184
Przychody ze sprzedaży241 791205 852173 737179 850
Przychody ze sprzedaży produktów i usług5 2664 0043 183
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów236 525201 848170 554
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego58 44363 79456 63751 835
Zobowiązania długoterminowe26 19632 96041 15834 226
Zobowiązania krótkoterminowe81 45860 59848 34858 384
Zysk/strata ze sprzedaży6 83520 8837 9476 759
Zysk/strata brutto ze sprzedaży151 563133 712107 381110 859
EBITDA28 21937 40722 73121 705
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe35 86415 64319 07017 037
Długoterminowe zobowiązania finansowe22 44229 00436 9543 950
Zobowiązania finansowe58 30644 64756 02420 987
Zysk/strata brutto9 98820 7025 8785 917
Przychody finansowe117412733
Koszty finansowe-3 336-2 095-2 577-2 900
Różnice kursowe-1 53525613
Wynik na inwestycjach1 766
Zysk/strata netto8 07916 3333 8433 871
Podatek dochodowy-1 909-4 369-2 035-2 046
Zysk/strata z działalności operacyjnej12 97622 7317 8158 784
Pozostałe przychody operacyjne7 1896 2213 0893 732
Pozostałe koszty operacyjne-754-1 051-723-1 707
Wynik na aktywach niefinansowych-294-3 322-2 498
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej7 56317 3525 102
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-1 203-1 654
Koszty według rodzaju-234 956-184 969-165 790-173 091
Amortyzacja (koszt)-15 243-14 676-14 916-12 921
Zużycie materiałów i energii-3 302-1 814-1 833-2 080
Usługi obce-103 877-80 185-68 754-74 889
Podatki i opłaty-394-650-267-167
Wynagrodzenia-11 960-8 718-8 934-8 735
Pozostałe koszty rodzajowe-9 952-6 786-4 730-5 308
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-90 228-72 140-66 356-68 991
Naliczone odsetki-2 221-819-896-1 056
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej8 07917 5745 4975 897
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-1 241-1 654-2 026
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport