Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Fast Finance SA w restrukturyzacji (FFI)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA1 745,622 818,772 868,273 094
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu bieżącego podatku
Aktywa finansowe1 209,711 209,711 209,711 434
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy
Należności handlowe323,361 448,521 471,621 562
Rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty212,55160,53186,9498
Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe1 745,622 818,772 868,273 094
Amortyzacja (noty)
Przepływy operacyjne52,02-26,417 617,84-12
Wynik finansowy-199,00-318,307 998,33-336
Amortyzacja (przepływy operacyjne)
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej
Wynik na działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy zapłacony
Zmiana stanu rezerw-94,641 590,46-2 380
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności-1 023,3623,10-3 723,163 245
Zmiana stanu zobowiązań1 369,03268,801 752,21-541
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Pozostałe przepływy operacyjne
Przepływy inwestycyjne
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Przepływy finansowe-7 530-58
Wyemitowane papiery dłużne
Wykup papierów dłużnych-7 530-58
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
Spłacone kredyty i pożyczki
Płatności z tytułu leasingu
Odsetki z działalności finansowej
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto52,02-26,4187,84-71
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu160,53186,9499170
Środki pieniężne na koniec okresu212,55160,53186,9499
Całkowite dochody ogółem-199,00-318,307 998,33-336
Koszt sprzedanych produktów i usług-68,9369
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu-655,73-633,94-801,13-795
Koszt własny sprzedaży-3,350,070
PASYWA1 745,622 818,772 868,273 094
Kapitał podstawowy1 0001 0001 0001 000
Pozostałe kapitały74 426,3274 426,3274 426,3274 426
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-91 639,23-91 516,56-91 198,26-99 191
Rezerwy686,75721,75721,75781
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego523,54523,54523,54524
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 289,763 323,09892
Pozostałe zobowiązania7 675,81
Świadczenia pracownicze303,88
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)3 848,363 848,363 848,364 447
Długoterminowe kredyty i pożyczki8 293
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe12 899,8712 525,582 243,7611 922
Przychody ze sprzedaży460,09315,6492,48459
Przychody ze sprzedaży produktów i usług2 027,48-1 476
Pozostałe przychody z działalności podstawowej
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego-16 212,91-16 090,24-15 771,93-23 765
Zobowiązania długoterminowe523,54523,54523,548 817
Zobowiązania krótkoterminowe17 434,9918 385,4618 116,6618 042
Zysk/strata ze sprzedaży-199,00-318,30-708,58-336
Zysk/strata brutto ze sprzedaży456,73315,6492,55459
EBITDA-199,00-318,307 997,98-335
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe3 848,363 848,363 848,364 447
Długoterminowe zobowiązania finansowe0008 293
Zobowiązania finansowe3 848,363 848,363 848,3612 740
Zysk/strata brutto-199,00-318,307 998,08-335
Przychody finansowe0,10
Koszty finansowe-0,00-0,00
Zysk/strata netto-199,00-318,307 998,33-336
Podatek dochodowy0,25-1
Zysk/strata z działalności operacyjnej-199,00-318,307 997,98-335
Pozostałe przychody operacyjne-0,020,028 708,681
Pozostałe koszty operacyjne0,02-0,02-2,12
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-199,00-318,307 998,33-336
Koszty według rodzaju-1 235-3 380,131 853
Amortyzacja (koszt)
Zużycie materiałów i energii-20-75,7144
Usługi obce-306-1 054,88579
Podatki i opłaty-39-132,3884
Wynagrodzenia-865-2 026,161 031
Pozostałe koszty rodzajowe-5-91,00115
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Naliczone odsetki
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-199,00-318,307 998,33-336
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA2 868,272 830,908 382,719 682,35
Rzeczowe aktywa trwałe83,44
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego542,47542,47
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1,301,30
Aktywa finansowe1 209,711 209,711 322,941 322,94
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy
Należności handlowe1 471,621 396,102 377,022 880,28
Rozliczenia międzyokresowe3 161,35
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe125,75
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty186,94225,10851,871 561,69
Pozostałe aktywa3 164,47
Pozostałe aktywa długoterminowe125,75
Aktywa trwałe668,22751,67
Aktywa obrotowe2 868,272 830,907 714,488 930,68
Amortyzacja (noty)3,0050,25
Przepływy operacyjne8 186,84-14,35-80,523 163,12
Wynik finansowy26 219,33-506,50743,43-17 715,49
Amortyzacja (przepływy operacyjne)3,0050,25
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej65,54
Wynik na działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw-13 989,54-1 112,956,78-167,33
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności-3 970,1636,76506,3822 946,41
Zmiana stanu zobowiązań-72,791 568,33-1 340,11-1 045,12
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-971,14
Pozostałe przepływy operacyjne
Przepływy inwestycyjne261,80
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych261,80
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Przepływy finansowe-8 225-612,42-629,30-2 117,99
Wyemitowane papiery dłużne
Wykup papierów dłużnych-8 225-612,42-562,03-1 802,09
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
Spłacone kredyty i pożyczki
Płatności z tytułu leasingu-67,27-256,84
Odsetki z działalności finansowej-59,06
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-38,16-626,77-709,821 306,93
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu225,10851,871 561,69254,76
Środki pieniężne na koniec okresu186,94225,10851,871 561,69
Całkowite dochody ogółem26 219,33-506,50743,43
Koszt sprzedanych produktów i usług-68,93-794,01-782,68
Koszty ogólnego zarządu-3 380,13-4 863,69-5 091,08-5 950,28
Koszt własny sprzedaży-68,93-794,01-782,68-736,53
PASYWA2 868,272 830,908 382,719 682,35
Kapitał podstawowy1 0001 0001 0001 000
Pozostałe kapitały74 426,3274 426,3274 426,3274 426,32
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-91 198,26-112 371,31-117 627,38-118 450,26
Rezerwy721,7516 845,2414 711,3014 704,52
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego523,54409,793 656,683 656,68
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku3 323,091 781,694 672,642 906,82
Pozostałe zobowiązania7 675,814 626,63498,2168,84
Świadczenia pracownicze303,88367,90638,54
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)3 848,368 888,8710 613,3710 595,05
Długoterminowe kredyty i pożyczki4 725,3313 721,6114 246,33
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe2 243,762 130,452 071,416 528,06
Przychody ze sprzedaży2 027,486 335,466 579,356 779,02
Przychody ze sprzedaży produktów i usług2 027,486 335,466 578,70
Pozostałe przychody z działalności podstawowej0,65
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego-15 771,93-36 944,98-42 201,05-43 023,94
Zobowiązania długoterminowe523,545 135,1217 378,2917 903,01
Zobowiązania krótkoterminowe18 116,6634 640,7733 205,4734 803,28
Zysk/strata ze sprzedaży-1 421,58677,76705,5992,22
Zysk/strata brutto ze sprzedaży1 958,555 541,455 796,676 042,50
EBITDA26 332,98118,50998,84-16 400,89
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe3 848,368 888,8710 613,3710 595,05
Długoterminowe zobowiązania finansowe04 725,3313 721,6114 246,33
Zobowiązania finansowe3 848,3613 614,1924 334,9824 841,38
Zysk/strata brutto26 333,08445,76743,43-17 216,68
Przychody finansowe0,101 693,0751,63
Koszty finansowe-0,00-1 365,81-252,41-817,18
Zysk/strata netto26 219,33-506,50743,43-17 715,49
Podatek dochodowy-113,75-952,26-498,81
Zysk/strata z działalności operacyjnej26 332,98118,50995,84-16 451,14
Pozostałe przychody operacyjne27 756,681 699,50315,49522,18
Pozostałe koszty operacyjne-2,12-2 258,76-25,23-17 065,54
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej26 219,33-506,50743,43
Koszty według rodzaju-3 380,13-4 814,43-5 091,08-5 950,28
Amortyzacja (koszt)-3,00-50,25
Zużycie materiałów i energii-75,71-60,25-38,01-111,67
Usługi obce-1 054,88-2 448,10-2 911,89-1 482,72
Podatki i opłaty-132,38-270,39-159,58-470,87
Wynagrodzenia-2 026,16-2 023,17-1 929,74-3 819,68
Pozostałe koszty rodzajowe-91,00-12,51-48,87-15,09
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Naliczone odsetki-58,43-252,41
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej26 219,33-506,50743,43-17 715,49
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport