Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2014Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 236
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 854
Zysk (strata) brutto-3 556
Zysk (strata) netto-3 484
Przepływy netto-429
Przepływy netto z działalności operacyjnej-221
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej472
Przepływy netto z działalności finansowej-680
Aktywa razem36 704
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania30 086
Zobowiązania długoterminowe695
Zobowiązania krótkoterminowe29 391
Kapitał własny6 618
Kapitał zakładowy400
Liczba akcji (tys. szt.)4 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,65
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,87
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 305
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 731
Zysk (strata) brutto-2 425
Zysk (strata) netto-2 553
Przepływy netto-218
Przepływy netto z działalności operacyjnej370
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-90
Przepływy netto z działalności finansowej-498
Aktywa razem36 704
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania30 086
Zobowiązania długoterminowe695
Zobowiązania krótkoterminowe29 391
Kapitał własny6 618
Kapitał zakładowy400
Liczba akcji (tys. szt.)4 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,65
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,64
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)