Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q12022Q42022Q32022Q2
AKTYWA86 15488 86186 61284 232
Inwestycje w jednostki powiązane6 9186 9084 7734 773
Rzeczowe aktywa trwałe8 4588 7208 9849 153
Nieruchomości inwestycyjne15 02015 02011 92011 920
Wartości niematerialne i prawne94103111121
Wartość firmy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego129129130130
Aktywa z tytułu bieżącego podatku337189479439
Aktywa finansowe4 8504 7161 2021 210
Długoterminowe aktywa finansowe3 2515 7425 971
Zapasy27 70727 63627 23427 338
Należności handlowe6 6148 3439 6646 875
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe15 18413 12915 63515 573
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty734607628619
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana109110110110
Pożyczki i pozostałe należności
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
Aktywa trwałe30 61934 13131 66032 068
Aktywa obrotowe55 42654 62054 84252 054
Amortyzacja (noty)268271278307
Przepływy operacyjne3362 803717-258
Wynik finansowy258529-651 266
Amortyzacja (przepływy operacyjne)268271278307
Różnice kursowe z działalności operacyjnej
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej9532261131
Wynik na działalności inwestycyjnej-8-5417 479-1 495
Podatek dochodowy zapłacony-7298-43-42
Zmiana stanu rezerw4516-1-2
Zmiana stanu zapasów-71-402-4-167
Zmiana stanu należności1 0811 169-2 370768
Zmiana stanu zobowiązań391-4831 400-1 283
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Pozostałe przepływy operacyjne-1 675927-16 218259
Przepływy inwestycyjne-80-2 490-21747
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych3140470
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-3 1000-7
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych3
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych74319272
Nabycie aktywów finansowych-10-2 082-15-63
Zwrot udzielonych pożyczek-200
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne-802 634-2575
Przepływy finansowe-133-329-688-436
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych-2-15-6-7
Wyemitowane papiery dłużne
Wykup papierów dłużnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki9501 129-18135
Spłacone kredyty i pożyczki-755-1 099-332-127
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-173-189-204-273
Odsetki z działalności finansowej-153-155-130-162
Pozostałe przepływy finansowe02-2
Przepływy pieniężne netto123-16853
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-169-140
Środki pieniężne na początek okresu611628619566
Środki pieniężne na koniec okresu734607628619
Całkowite dochody ogółem191320-1211 209
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-6 597-8 467-8 988-8 731
PASYWA86 15488 86186 61284 232
Kapitał podstawowy32 11032 11032 11026 876
Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane / niepokryte straty19 13418 97918 69118 823
Udziały niekontrolujące11 69211 65611 63011 619
Rezerwy141 2022 361981
Długoterminowe rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 6281 6281 6281 628
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 7462 9903 584952
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)4 4422 9934 0677 303
Długoterminowe kredyty i pożyczki3224 8706212 371
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe12 47410 6669 96411 647
Zobowiązania z tytułu leasingu640661692701
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu9521 1061 2641 331
Przychody ze sprzedaży7 1239 2849 3229 901
Przychody ze sprzedaży produktów i usług5 91717 5107 0922 980
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów-9 7333 0536 680
Pozostałe przychody z działalności podstawowej1 2061 507-823241
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego51 24451 08950 80145 699
Zobowiązania długoterminowe2 9027 6043 5135 330
Zobowiązania krótkoterminowe20 31618 51220 66821 584
Zysk/strata ze sprzedaży5268173341 170
EBITDA6641 0305501 674
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe4 4422 9934 0677 303
Długoterminowe zobowiązania finansowe3224 8706212 371
Zobowiązania finansowe4 7647 8634 6889 674
Zysk/strata brutto258529-641 266
Przychody finansowe892378271
Koszty finansowe-227-477-391-211
Różnice kursowe-4-12-8
Wynik na inwestycjach14-1547
Zysk/strata netto191320-1211 209
Podatek dochodowy-67-209-57-57
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej3967592721 367
Pozostałe przychody operacyjne26119-47-2 248
Pozostałe koszty operacyjne-156-161-15-42
Wynik na aktywach niefinansowych-162 487
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej155295-133952
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących362512257
Amortyzacja (koszt)-268-271-278-307
Zużycie materiałów i energii-765-814-931-1 098
Usługi obce-1 514-3 040-3 080-2 806
Podatki i opłaty-194-178-183-147
Wynagrodzenia-2 0025 647-1 965-1 908
Ubezpieczenia społeczne i inne-7 547
Pozostałe koszty rodzajowe-70-68-92-81
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-1 784-2 196-2 459-2 384
Naliczone odsetki-477-390-376
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej155295-133952
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących362512257
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA88 86178 65875 97772 260,60
Inwestycje w jednostki powiązane6 9084 95510,50
Rzeczowe aktywa trwałe8 7209 55915 68712 797,23
Nieruchomości inwestycyjne15 02015 92313 63214 953
Wartości niematerialne i prawne103150305422,41
Wartość firmy54
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12913012117,09
Aktywa z tytułu bieżącego podatku189478334
Aktywa finansowe4 7161 1812 947237,40
Długoterminowe aktywa finansowe3 2513 0462 971,56
Zapasy27 63626 62620 80119 627,78
Należności handlowe8 3435 7107 0088 601,58
Długoterminowe pożyczki i należności16164,76
Rozliczenia międzyokresowe13 12913 0289 6146 098,36
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe21,83
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty6077542 4654 423,82
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana110110747,63
Pożyczki i pozostałe należności162,65
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania1 013
Aktywa trwałe34 13130 77132 80832 361,38
Aktywa obrotowe54 62047 77743 16939 151,59
Amortyzacja (noty)1 1701 184984664,16
Przepływy operacyjne2 8132 92159812 769,90
Wynik finansowy4 8211 5352 78517 438,26
Amortyzacja (przepływy operacyjne)1 1701 184984664,16
Różnice kursowe z działalności operacyjnej294
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej469367459759,55
Wynik na działalności inwestycyjnej15 0081 389-292-11 854,11
Podatek dochodowy zapłacony1718-12064,06
Zmiana stanu rezerw148666-443
Zmiana stanu zapasów-1 010-1 232738 792,75
Zmiana stanu należności-2 679689-1 259751,46
Zmiana stanu zobowiązań2 177-1 218-2 0361 176,98
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-5 347,31
Pozostałe przepływy operacyjne-17 462-496767,09
Przepływy inwestycyjne-4 510-5 6043 348-6 683,90
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych6 674530
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-3 124-2 469-180-179,91
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych315911
Zbycie nieruchomości
Nabycie nieruchomości-1 573
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych4436891 8702 696,87
Nabycie aktywów finansowych-11 236-7 618-3 153-8 163,39
Pozostałe przepływy inwestycyjne2 7303 6354 8005,54
Przepływy finansowe1 550972-2 229-9 504,09
Emisja akcji własnych2 501401
Nabycie akcji własnych-52-108
Wyemitowane papiery dłużne60
Wykup papierów dłużnych-8 593,67
Zaciągnięte kredyty i pożyczki4 6723 9542 217584,08
Spłacone kredyty i pożyczki-1 635-4 178-741-156,68
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-3 502
Płatności z tytułu leasingu-880-919-690,59
Odsetki z działalności finansowej-555-258-604-849,00
Pozostałe przepływy finansowe0-200141,76
Przepływy pieniężne netto-147-1 7111 717-3 418,09
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-147-1 711-3 418,09
Środki pieniężne na początek okresu7542 4657484 165,72
Środki pieniężne na koniec okresu6077542 465747,63
Całkowite dochody ogółem4 4391 3182 794
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-34 166-31 395-28 582-37 781,53
PASYWA88 86178 65875 97772 260,60
Kapitał podstawowy32 11026 87626 87626 875,57
Kapitał zapasowy57,83
Pozostałe kapitały8 950,79
Zyski zatrzymane / niepokryte straty18 97915 05214 3082 295,66
Udziały niekontrolujące11 65611 15010 57611 115,24
Rezerwy1 202685
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 6281 9971 9961 996,96
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku2 9902 2883 153570,27
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1 425,81
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)2 9936 9038 6241 964,46
Długoterminowe kredyty i pożyczki4 8702 5417807 896,17
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)17,16
Zobowiązania handlowe10 6668 8796 8109 094,68
Zobowiązania z tytułu leasingu661781
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu1 1061 5062 854
Przychody ze sprzedaży37 38034 93931 57644 773,65
Przychody ze sprzedaży produktów i usług36 94739 99131 57619 810,48
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów20 546,14
Pozostałe przychody z działalności podstawowej433-5 0524 417,03
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego51 08941 92841 18438 179,85
Zobowiązania długoterminowe7 6046 0445 63011 318,94
Zobowiązania krótkoterminowe18 51219 53618 58711 646,58
Zysk/strata ze sprzedaży3 2143 5442 9946 992,12
EBITDA6 7665 2314 1836 681,97
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe2 9936 9038 6241 964,46
Długoterminowe zobowiązania finansowe4 8702 5417807 896,17
Zobowiązania finansowe7 8639 4449 4049 860,63
Zysk/strata brutto4 8211 5352 7854 659,23
Przychody finansowe460318199271,91
Koszty finansowe-1 257-757-904-1 630,49
Różnice kursowe-24-56
Wynik na inwestycjach46-2 017291
Zysk/strata netto4 4391 3182 7944 008,93
Podatek dochodowy-382-2179-650,29
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej5 5964 0473 1996 017,80
Pozostałe przychody operacyjne3041 434509347,55
Pozostałe koszty operacyjne-373-931-305-1 321,86
Wynik na aktywach niefinansowych2 4511
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej3 9337442 466
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących506574328
Amortyzacja (koszt)-1 170-1 184-984-664,16
Zużycie materiałów i energii-3 933-3 827-4 313-3 587,60
Usługi obce-11 125-8 356-7 892-9 137,02
Podatki i opłaty-663-850-731-826,28
Wynagrodzenia-4 872,43
Ubezpieczenia społeczne i inne-7 547-6 800-6 277-780,62
Pozostałe koszty rodzajowe-310-278-336-294,12
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-9 418-10 100-8 049-17 619,29
Naliczone odsetki-1 243-654-868-850,10
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej3 9337442 4663 141,05
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących506574328867,88
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport