Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów52733525022
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14-17934-133
Zysk (strata) brutto14-16031-133
Zysk (strata) netto14-16031-133
Przepływy netto5-134-9-374
Przepływy netto z działalności operacyjnej-345-134-9170
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej35000-144
Przepływy netto z działalności finansowej000-400
Aktywa razem6 1556 1176 2426 253
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13711379121
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe13711379121
Kapitał własny6 0186 0036 1636 132
Kapitał zakładowy8 0368 0368 0368 036
Liczba akcji (tys. szt.)73 052,1873 052,1873 052,1873 052,18
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,080,080,080,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,000,00-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 3781 5951 843866
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-437-256241-68
Zysk (strata) brutto-421-25027620
Zysk (strata) netto-421-2502578
Przepływy netto-197-453-457-2 543
Przepływy netto z działalności operacyjnej272112-377-2 224
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-106-639-800
Przepływy netto z działalności finansowej-362740-320
Aktywa razem6 1176 6746 8316 545
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1132495728
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe1132495728
Kapitał własny6 0036 4246 7746 518
Kapitał zakładowy8 0368 0368 0368 036
Liczba akcji (tys. szt.)73 052,1873 052,1873 052,1873 052,18
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,080,090,090,09
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)