Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q12019Q42019Q32019Q2
AKTYWA15 95015 38214 01614 364
Rzeczowe aktywa trwałe5679
Aktywa z tytułu bieżącego podatku211
Aktywa finansowe4 3924 0125 0485 858
Zapasy
Należności handlowe
Rozliczenia międzyokresowe305266266257
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4 5084 3502 0761 724
Pozostałe aktywa
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności6 7386 7476 6186 516
Aktywa trwałe5679
Aktywa obrotowe15 94515 37614 00914 355
Amortyzacja (noty)1112
Przepływy operacyjne-107-4 157232-281
Wynik finansowy5632 942-333-374
Amortyzacja (przepływy operacyjne)1112
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-111-109-226-91
Wynik na działalności inwestycyjnej-737-7 758805196
Podatek dochodowy zapłacony
Zmiana stanu rezerw1354-60
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności98-1086-3
Zmiana stanu zobowiązań2-1 619-93
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-390-9-14
Pozostałe przepływy operacyjne1032 44030
Przepływy inwestycyjne2546 424114-20
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-24-26-20
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych2547 80740
Nabycie aktywów finansowych-1 360
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej1136
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe11766
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Wykup papierów dłużnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
Spłacone kredyty i pożyczki
Płatności z tytułu leasingu
Odsetki z działalności finansowej
Pozostałe przepływy finansowe11766
Przepływy pieniężne netto1582 274352-295
Środki pieniężne na początek okresu4 3502 0761 7242 019
Środki pieniężne na koniec okresu4 5084 3502 0761 724
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-204-266-223-281
PASYWA15 95015 38214 01614 364
Kapitał podstawowy4 6994 6994 6995 640
Akcje/udziały własne-1 884
Kapitał zapasowy8 1598 1598 1596 141
Pozostałe kapitały2 961
Zyski zatrzymane / niepokryte straty2 6312 068-875-542
Rezerwy254711
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego294259253247
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku11131513
Pozostałe zobowiązania1111101 7631 761
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe2027216
Przychody ze sprzedaży101714
Przychody ze sprzedaży produktów i usług101714
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego15 48914 92611 98312 316
Zobowiązania długoterminowe294259253247
Zobowiązania krótkoterminowe1671971 7801 801
Zysk/strata ze sprzedaży-204-256-206-267
EBITDA-203-8248-265
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0000
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe0000
Zysk/strata brutto5632 942-333-374
Przychody finansowe13416222690
Koszty finansowe-2-12-4-2
Wynik na inwestycjach6352 801-802-195
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto5632 942-333-374
Podatek dochodowy
Zysk/strata z działalności operacyjnej-204-9247-267
Pozostałe przychody operacyjne360453
Pozostałe koszty operacyjne-113
Wynik na aktywach niefinansowych
Koszty według rodzaju-968
Amortyzacja (koszt)-5
Zużycie materiałów i energii-22
Usługi obce-373
Podatki i opłaty-21
Wynagrodzenia-483
Ubezpieczenia społeczne i inne-57
Pozostałe koszty rodzajowe-7
Naliczone odsetki-2-2-4-2
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej5632 942-333-374
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
AKTYWA15 38214 93124 78440 016
Rzeczowe aktywa trwałe612186
Aktywa z tytułu bieżącego podatku154
Aktywa finansowe4 0126 11311 96929 966
Należności handlowe4
Rozliczenia międzyokresowe2662291482 151
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4 3502 2773 5353 227
Pozostałe aktywa
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana5
Pożyczki i pozostałe należności6 7476 2959 0604 662
Aktywa trwałe612186
Aktywa obrotowe15 37614 91424 76640 010
Amortyzacja (noty)561216
Przepływy operacyjne-4 445-676-1 413-383
Wynik finansowy2 081-8 004-12 95710 209
Amortyzacja (przepływy operacyjne)561216
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-514-663-527-1 047
Wynik na działalności inwestycyjnej-6 6997 04113 187-10 250
Podatek dochodowy zapłacony-18
Zmiana stanu rezerw4230-2 2382 406
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności-1112 765-736277
Zmiana stanu zobowiązań-1 6636-17286
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-36-822 002-2 119
Pozostałe przepływy operacyjne2 450-1 775-121-161
Przepływy inwestycyjne6 4931 2581 6453 779
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-25
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-100-325-1 105-1 097
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych7 8161 41011 2676 893
Nabycie aktywów finansowych-1 3600-4 992-1 022
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki-5 013-1 495
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej137173184500
Pozostałe przepływy inwestycyjne1 329
Przepływy finansowe25-1 84076-927
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych-1 884
Wyemitowane papiery dłużne1 500
Wykup papierów dłużnych-2 500
Zaciągnięte kredyty i pożyczki200
Spłacone kredyty i pożyczki
Płatności z tytułu leasingu
Odsetki z działalności finansowej-127
Pozostałe przepływy finansowe254476
Przepływy pieniężne netto2 073-1 2583082 469
Środki pieniężne na początek okresu2 2773 5353 227758
Środki pieniężne na koniec okresu4 3502 2773 5353 227
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-968-1 132-2 162-1 562
PASYWA15 38214 93124 78440 016
Kapitał podstawowy4 6995 6405 6405 640
Akcje/udziały własne-1 884
Kapitał zapasowy8 15927 18827 18819 896
Pozostałe kapitały2 9612 961
Zyski zatrzymane / niepokryte straty2 068-21 061-13 05010 179
Rezerwy473791325
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2592261422 146
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1319820
Pozostałe zobowiązania1101 7661 7471 740
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe27395770
Przychody ze sprzedaży58400684834
Przychody ze sprzedaży produktów i usług58400684834
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego14 92612 84422 73935 715
Zobowiązania długoterminowe2592261422 146
Zobowiązania krótkoterminowe1971 8611 9032 155
Zysk/strata ze sprzedaży-910-732-1 478-728
EBITDA-20540-1 378-450
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0000
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe0000
Zysk/strata brutto2 081-8 004-12 95710 209
Przychody finansowe5676202 344815
Koszty finansowe-20-8-9-51
Wynik na inwestycjach1 744-8 650-13 9029 911
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto2 081-8 011-12 97610 209
Podatek dochodowy-7-19
Zysk/strata z działalności operacyjnej-21034-1 390-466
Pozostałe przychody operacyjne8131 57489289
Pozostałe koszty operacyjne-113-5-1-27
Wynik na aktywach niefinansowych-803
Koszty według rodzaju-968-1 132-2 162-1 562
Amortyzacja (koszt)-5-6-12-16
Zużycie materiałów i energii-22-29-35-45
Usługi obce-373-544-1 520-873
Podatki i opłaty-21-7-15-10
Wynagrodzenia-483-480-518-548
Ubezpieczenia społeczne i inne-57-57-49-61
Pozostałe koszty rodzajowe-7-9-13-9
Naliczone odsetki-10-8-9-51
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej2 081-8 011-12 97610 209
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport