Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2024Q12023Q42023Q32023Q2
AKTYWA258 649263 980250 095233 740
Inwestycje w jednostki powiązane175 211175 500162 165117 880
Rzeczowe aktywa trwałe1 0911 2651 5141 732
Nieruchomości inwestycyjne182182182182
Wartości niematerialne i prawne177208240271
Wartość firmy8 5688 56811 31823 403
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 7731 9841 7651 998
Aktywa z tytułu bieżącego podatku3601 722310
Aktywa finansowe029 281
Długoterminowe aktywa finansowe33 99559 17026 29025 086
Zapasy3 7573 0922 9842 668
Należności handlowe4 9374 6383 42318 306
Rozliczenia międzyokresowe5947071 090875
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 3766 6997 3379 858
Pożyczki i pozostałe należności26 62824531 7871 890
Aktywa trwałe220 997246 877203 474170 552
Aktywa obrotowe37 65217 10346 62163 188
Amortyzacja (noty)
Przepływy operacyjne-2 062-2951 278-4 764
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej
Podatek dochodowy zapłacony-158-504-998-1 090
Zmiana stanu należności2 4144 4427 7213 358
Pozostałe przepływy operacyjne-4 318-4 233-5 445-7 032
Przepływy inwestycyjne-525-157-11444
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-45
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-732
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych00-29 386
Nabycie aktywów finansowych-480575-110
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne0029 830
Przepływy finansowe-2 741-187-3 962-223
Nabycie akcji własnych0-217151
Wyemitowane papiery dłużne000
Wykup papierów dłużnych000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki154157153155
Spłacone kredyty i pożyczki-105
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-216-222-217-223
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej-2 679-17-3 681-106
Pozostałe przepływy finansowe00-200
Przepływy pieniężne netto-5 328-639-2 521-4 717
Różnice kursowe510-5
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu6 6997 3379 85814 580
Środki pieniężne na koniec okresu1 3766 6997 3379 858
Całkowite dochody ogółem-4 83021 87120 5898 960
Koszt sprzedanych produktów i usług-1 588-2 319-1 547-3 556
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Koszty sprzedaży-26-25-26
Koszty ogólnego zarządu-2 673-2 686-2 670-3 081
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)
Koszt własny sprzedaży-1 588-2 319-1 547-3 556
PASYWA258 649263 980250 095233 740
Kapitał podstawowy50 66850 66850 66850 668
Akcje/udziały własne-339
Kapitał zapasowy123 017
Pozostałe kapitały5 820
Zyski zatrzymane / niepokryte straty111 361-12 30794 32073 775
Udziały niekontrolujące1111
Rezerwy6 9817 019378410
Długoterminowe rezerwy15 72015 915
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 0062 9022 2933 607
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku31383374
Pozostałe zobowiązania1 4362 16422 246
Pozostałe zobowiązania długoterminowe18 46318 46318 46314
Świadczenia pracownicze94100294301
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)25 92424 13324 09223 371
Długoterminowe kredyty i pożyczki972802640
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)72
Zobowiązania handlowe2 3073 1561 7451 798
Zobowiązania z tytułu obligacji37 3441 8985651 914
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji36 81436 93136 959
Zobowiązania z tytułu leasingu601664742784
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu463614834963
Przychody ze sprzedaży2 3874 9343 53813 971
Przychody ze sprzedaży produktów i usług2 3874 9343 53813 971
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego162 029166 859144 988124 443
Zobowiązania długoterminowe21 93259 76575 04358 098
Zobowiązania krótkoterminowe74 68737 35530 06351 198
Zysk/strata ze sprzedaży-1 874-97-7047 308
Zysk/strata brutto ze sprzedaży7992 6151 99110 415
EBITDA-1 9896 460-12 9466 964
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe63 26826 03124 65725 285
Długoterminowe zobowiązania finansowe037 78637 73337 599
Zobowiązania finansowe63 26863 81762 39062 884
Zysk/strata brutto-4 36322 08119 8499 585
Przychody finansowe8206 3022 128691
Koszty finansowe-2 469-860-2 065-3 169
Różnice kursowe-1 549
Wynik na inwestycjach-4-514-58
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-72112 24232 7905 099
Zysk/strata netto-4 83021 87120 5898 960
Podatek dochodowy-467-210740-625
Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 9896 460-12 9466 964
Pozostałe przychody operacyjne89 417-24263
Pozostałe koszty operacyjne-123-2 837-12 218-607
Wynik na aktywach niefinansowych-23
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-4 83021 87120 5898 960
Koszty według rodzaju-21 206
Amortyzacja (koszt)-1 001
Zużycie materiałów i energii-501
Usługi obce-14 771
Podatki i opłaty-126
Wynagrodzenia-3 069
Ubezpieczenia społeczne i inne-676
Pozostałe koszty rodzajowe-1 062
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Naliczone odsetki-8 630
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-4 83021 87120 5898 960
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA263 980205 585207 270233 996
Inwestycje w jednostki powiązane175 500107 158105 87892 694
Rzeczowe aktywa trwałe1 2652 1393 0003 844
Nieruchomości inwestycyjne182182182182
Wartości niematerialne i prawne208333464279
Wartość firmy8 56823 97523 97523 975
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 9842 0931 9322 064
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 7221 0091 114667
Aktywa finansowe01 0000
Długoterminowe aktywa finansowe59 17025 9695 31966 363
Zapasy3 0922 4243 5599 764
Należności handlowe4 6384 1303 0035 417
Rozliczenia międzyokresowe707265372905
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty6 69911 2257 60918 523
Pożyczki i pozostałe należności24523 68350 8639 319
Aktywa trwałe246 877161 849140 750189 401
Aktywa obrotowe17 10343 73666 52044 595
Amortyzacja (noty)1 0011 0031 0651 368
Przepływy operacyjne-15 092-1 052-82724 032
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej
Podatek dochodowy zapłacony-2 585-2 051-2 926-3 994
Zmiana stanu należności17 38618 19219 03559 743
Pozostałe przepływy operacyjne-29 893-17 193-16 936-31 717
Przepływy inwestycyjne22 54816 3605 8643 028
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych25
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-14-354-122
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-732-373
Nabycie nieruchomości
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych4 7292 3006 5913 125
Nabycie aktywów finansowych-11 279
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne29 83014 074
Przepływy finansowe-11 946-11 648-15 881-22 250
Nabycie akcji własnych-217-133
Wyemitowane papiery dłużne37 00013 50014 33012 000
Wykup papierów dłużnych-39 830-15 000-40 300-37 100
Zaciągnięte kredyty i pożyczki62111 46915 7019 978
Spłacone kredyty i pożyczki-105-14 470-1 000
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-887-810-614-748
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej-7 864-5 906-3 815-6 226
Pozostałe przepływy finansowe-664-298-183-154
Przepływy pieniężne netto-4 4903 660-10 8444 810
Różnice kursowe-36-44-70-106
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu11 2257 60918 52313 819
Środki pieniężne na koniec okresu6 69911 2257 60918 523
Całkowite dochody ogółem50 922-9 401-6 4213 679
Koszt sprzedanych produktów i usług-9 180-9 052-11 866-68 706
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Koszty sprzedaży-102-102-211-1 012
Koszty ogólnego zarządu-11 924-11 238-10 761-11 837
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)
Koszt własny sprzedaży-9 180-9 052-11 866-68 706
PASYWA263 980205 585207 270233 996
Kapitał podstawowy50 66850 66850 94650 946
Akcje/udziały własne-339-133-290-290
Kapitał zapasowy123 017132 418138 561134 882
Pozostałe kapitały5 8205 8316 1216 121
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-12 307-72 630-69 650-59 550
Udziały niekontrolujące1111
Rezerwy7 0191 0953 0376 177
Długoterminowe rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 9023 5223 0402 773
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku3131606402 061
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania długoterminowe18 463212626
Świadczenia pracownicze100108305522
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)24 13323 67726 41111 881
Długoterminowe kredyty i pożyczki972375150
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)7276844 015
Zobowiązania handlowe3 15615 9892 1092 033
Zobowiązania z tytułu obligacji1 89842 17616 06141 842
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji36 81426 73027 000
Zobowiązania z tytułu leasingu664852801579
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu6141 3792 1872 977
Przychody ze sprzedaży24 44416 27320 90184 501
Przychody ze sprzedaży produktów i usług24 44416 27320 90184 501
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego166 859116 154125 688132 109
Zobowiązania długoterminowe59 7655 29732 13332 776
Zobowiązania krótkoterminowe37 35584 13349 44869 110
Zysk/strata ze sprzedaży3 238-4 119-1 9372 946
Zysk/strata brutto ze sprzedaży15 2647 2219 03515 795
EBITDA-1 804-2 292-8374 195
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe26 03165 85342 47253 723
Długoterminowe zobowiązania finansowe37 78637526 88027 000
Zobowiązania finansowe63 81766 22869 35280 723
Zysk/strata brutto51 630-7 655-6 0233 951
Przychody finansowe9 4323 4863 3565 714
Koszty finansowe-8 630-7 361-5 741-6 056
Różnice kursowe-1 549325-5101 631
Wynik na inwestycjach-572-2 090-1 536788
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć55 7541 280310-953
Zysk/strata netto50 922-9 401-6 4213 679
Podatek dochodowy-708-1 746-398-272
Zysk/strata z działalności operacyjnej-2 805-3 295-1 9022 827
Pozostałe przychody operacyjne9 6871 477162701
Pozostałe koszty operacyjne-15 707-653-127-761
Wynik na aktywach niefinansowych-23-59
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej50 922-9 401-6 4213 679
Koszty według rodzaju-21 206-20 374-20 660-19 306
Amortyzacja (koszt)-1 001-1 003-1 065-1 368
Zużycie materiałów i energii-501-510-405-575
Usługi obce-14 771-14 395-13 103-11 137
Podatki i opłaty-126-92-437-171
Wynagrodzenia-3 069-2 877-4 655-4 819
Ubezpieczenia społeczne i inne-676-577-460-481
Pozostałe koszty rodzajowe-1 062-920-535-755
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Naliczone odsetki-8 630-7 361-5 740-6 022
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej50 922-9 401-6 4213 679
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport