Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA198 929195 267182 416161 068
Rzeczowe aktywa trwałe58 34856 69256 03252 113
Wartości niematerialne i prawne1 9262 0161 9252 009
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 0731 9561 2981 888
Aktywa z tytułu bieżącego podatku2 008
Aktywa finansowe
Zapasy36 43139 33642 31641 111
Należności handlowe33 90742 18128 73441 302
Rozliczenia międzyokresowe2 1243 0201 2151 014
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2343
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty64 11850 06348 88421 566
Pożyczki i pozostałe należności62
Akcje własne
Aktywa trwałe62 34960 66759 25956 013
Aktywa obrotowe136 580134 600123 157105 055
Amortyzacja (noty)2 6512 5082 2712 185
Przepływy operacyjne10 42922 16513 06912 575
Wynik finansowy6 00518 3766 1969 523
Amortyzacja (przepływy operacyjne)2 6512 5082 2712 185
Różnice kursowe z działalności operacyjnej
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej21928185
Wynik na działalności inwestycyjnej-19-14-122-23
Zmiana stanu rezerw-1 4074 590-2 6231 559
Zmiana stanu zapasów2 9052 980-1 2045 477
Zmiana stanu należności8 273-11 43810 622-1 442
Zmiana stanu zobowiązań-9 4197 161-1 572-4 203
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-53520445-159
Pozostałe przepływy operacyjne1 756-2 204-625-427
Przepływy inwestycyjne-4 385-6 949-1 709-1 915
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych03312724
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-4 385-6 982-1 836-1 939
Nabycie nieruchomości
Przepływy finansowe8 011-14 03715 958-376
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki4 17613 5860
Spłacone kredyty i pożyczki14 206-14 206608-608
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-10 0550
Płatności z tytułu leasingu
Inne wypłaty z zysku-2500
Odsetki z działalności finansowej-219-2-80-86
Pozostałe przepływy finansowe1531711 844318
Przepływy pieniężne netto14 0551 17927 31810 284
Różnice kursowe
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych14 0551 17927 31810 284
Środki pieniężne na początek okresu50 06348 88421 56611 282
Środki pieniężne na koniec okresu64 11850 06348 88421 566
Koszt sprzedanych produktów i usług-52 706-61 176-58 905-61 091
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-215-934-391-910
Koszty sprzedaży-1 433-2 212-1 649-1 538
Koszty ogólnego zarządu-4 003-3 968-2 572-4 139
Koszt własny sprzedaży-52 921-62 110-59 296-62 001
PASYWA198 929195 267182 416161 068
Kapitał podstawowy30 16430 16430 16430 164
Kapitał zapasowy75 79255 19455 19455 195
Wyceny i różnice kursowe-7220112
Pozostałe kapitały3 8663 8663 8663 865
Zyski zatrzymane / niepokryte straty24 38149 27930 90324 707
Rezerwy1 8692 5854181 680
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 3431 4151 4661 462
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku4 293
Pozostałe zobowiązania57334 95534
Świadczenia pracownicze5 8596 4836 9395 610
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze1 5461 4651 4651 205
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)14 207
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)5 3724 5373 7183 924
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 4811 6501 816641
Zobowiązania handlowe47 27138 59622 99232 469
Przychody ze sprzedaży69 28785 79769 23378 713
Przychody ze sprzedaży produktów i usług68 93884 58768 77677 348
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów3491 2104571 365
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego134 131138 503120 147114 043
Zobowiązania długoterminowe4 3704 5304 7473 308
Zobowiązania krótkoterminowe60 42852 23457 52243 717
Zysk/strata ze sprzedaży10 93017 5075 71611 035
Zysk/strata brutto ze sprzedaży16 36623 6879 93716 712
EBITDA13 27525 39211 07413 006
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe0014 2070
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe0014 2070
Zysk/strata brutto7 51522 7817 56411 688
Przychody finansowe1825-1 972955
Koszty finansowe-3 127-128-96-88
Różnice kursowe829
Wynik na inwestycjach
Zysk/strata netto6 00518 3766 1969 523
Podatek dochodowy-1 510-4 405-1 368-2 165
Zysk/strata z działalności operacyjnej10 62422 8848 80310 821
Pozostałe przychody operacyjne6595 8242 460720
Pozostałe koszty operacyjne-431-196-210-162
Wynik na aktywach niefinansowych-534-251837-772
Koszty według rodzaju-262 186
Amortyzacja (koszt)-8 700
Zużycie materiałów i energii-143 426
Usługi obce-34 560
Podatki i opłaty-1 260
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne-71 449
Pozostałe koszty rodzajowe-2 791
Naliczone odsetki-133-89-96-88
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej6 00518 3766 1969 523
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202018
AKTYWA182 416142 008110 939108 814
Rzeczowe aktywa trwałe56 03247 33049 89755 143
Wartości niematerialne i prawne1 9252 235153307
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 2981 1439721 263
Aktywa z tytułu bieżącego podatku2 0082 4351 141
Aktywa finansowe
Zapasy42 31625 97016 39415 033
Należności handlowe28 73429 27420 59721 210
Rozliczenia międzyokresowe1 215360348273
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe401
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty48 88433 26121 02115 194
Pożyczki i pozostałe należności15
Akcje własne416375
Aktywa trwałe59 25950 70851 02256 714
Aktywa obrotowe123 15791 30059 50151 725
Amortyzacja (noty)8 70010 06410 8949 331
Przepływy operacyjne21 38526 40416 07025 583
Wynik finansowy30 90320 05213 86914 936
Amortyzacja (przepływy operacyjne)8 70010 06410 8949 331
Różnice kursowe z działalności operacyjnej118-73180
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej2015066166
Wynik na działalności inwestycyjnej-20647-45-124
Zmiana stanu rezerw896346-1 0112 200
Zmiana stanu zapasów-16 345-9 577-1 77177
Zmiana stanu należności967-9 971-1 932-1 796
Zmiana stanu zobowiązań-2 30716 746-1 0292 685
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych769-157-343-1 292
Pozostałe przepływy operacyjne-2 193-1 314-2 555-780
Przepływy inwestycyjne-13 459-9 057-6 676-19 061
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych2322545145
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-13 691-9 082-6 721-19 206
Przepływy finansowe7 697-4 989-7 561-7 740
Emisja akcji własnych342375
Nabycie akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki14 20703 246
Spłacone kredyty i pożyczki-3 409-6 341
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-8 044-5 027-5 027-5 040
Płatności z tytułu leasingu-84
Inne wypłaty z zysku-1 134-960-954
Odsetki z działalności finansowej-201-50-66-166
Pozostałe przepływy finansowe2 8691 0481 553270
Przepływy pieniężne netto15 62312 3581 833-1 218
Różnice kursowe-11873-180
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych15 62312 3571 833-1 219
Środki pieniężne na początek okresu33 26121 02119 11516 755
Środki pieniężne na koniec okresu48 88433 26120 94815 357
Koszt sprzedanych produktów i usług-235 267-178 619-122 436-162 872
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-2 423-2 517-331-324
Koszty sprzedaży-6 017-4 651-3 597-6 346
Koszty ogólnego zarządu-13 257-10 847-11 213-13 499
Koszt własny sprzedaży-237 690-181 136-122 767-163 196
PASYWA182 416142 008110 939108 814
Kapitał podstawowy30 16430 16430 99630 996
Kapitał zapasowy55 19444 30635 99919 910
Wyceny i różnice kursowe2027-3720
Pozostałe kapitały3 8663 8803 890918
Zyski zatrzymane / niepokryte straty30 90320 05213 86914 936
Rezerwy418269365262
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 4661 3771 2421 165
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku4 2933 0992 164
Pozostałe zobowiązania4 9551 212523269
Świadczenia pracownicze6 9395 6563 5491 285
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze1 4651 3142 6263 378
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)14 2070
Długoterminowe kredyty i pożyczki3 061
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)3 7181 9231 4282 770
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 8161 1441 9433 774
Zobowiązania handlowe22 99227 58512 38226 070
Przychody ze sprzedaży290 322219 426150 985198 932
Przychody ze sprzedaży produktów i usług286 865216 350150 401198 261
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów3 4573 076584671
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego120 14798 42984 71766 780
Zobowiązania długoterminowe4 7473 8355 81111 378
Zobowiązania krótkoterminowe57 52239 74420 41130 656
Zysk/strata ze sprzedaży33 35822 79213 40815 891
Zysk/strata brutto ze sprzedaży52 63238 29028 21835 736
EBITDA46 77434 54927 46427 421
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe14 207000
Długoterminowe zobowiązania finansowe0003 061
Zobowiązania finansowe14 207003 061
Zysk/strata brutto38 68024 84817 69118 337
Przychody finansowe193542448
Koszty finansowe-242-56-126-180
Różnice kursowe8293861 231
Wynik na inwestycjach-2-26-21
Zysk/strata netto30 90320 05213 86914 936
Podatek dochodowy-7 777-4 796-3 822-3 401
Zysk/strata z działalności operacyjnej38 07424 48516 57018 090
Pozostałe przychody operacyjne5 3923 0014 8422 339
Pozostałe koszty operacyjne-832-704-1 067-440
Wynik na aktywach niefinansowych156-604-613300
Koszty według rodzaju-262 186-193 801-141 975
Amortyzacja (koszt)-8 700-10 064-10 894
Zużycie materiałów i energii-143 426-96 302-58 618
Usługi obce-34 560-28 227-22 417
Podatki i opłaty-1 260-1 192-1 285
Wynagrodzenia-37 571
Ubezpieczenia społeczne i inne-71 449-55 914-7 706
Pozostałe koszty rodzajowe-2 791-2 102-3 484
Naliczone odsetki-226-56-116-170
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej30 90320 05213 86914 936
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport