Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA130 656149 371141 351129 210
Rzeczowe aktywa trwałe69 17668 70267 48166 867
Wartości niematerialne i prawne617589103
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5586227061 321
Aktywa z tytułu bieżącego podatku3 491
Aktywa finansowe8 47115 9289 80614 963
Długoterminowe aktywa finansowe6 0375 9146 049
Zapasy16 83017 87715 95518 063
Należności handlowe25 55937 30336 43425 852
Długoterminowe pożyczki i należności6666
Rozliczenia międzyokresowe649858269341
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2834423
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 2802 0511 0231 691
Pozostałe aktywa
Pożyczki i pozostałe należności11
Aktywa trwałe75 86675 35374 37368 300
Aktywa obrotowe54 79074 01866 97860 910
Amortyzacja (noty)1 7121 6501 6661 632
Przepływy operacyjne2969 6538 063-1 916
Wynik finansowy5535 7127 576-183
Amortyzacja (przepływy operacyjne)1 7121 6501 6661 632
Różnice kursowe z działalności operacyjnej115-101-20-6
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej579259407438
Wynik na działalności inwestycyjnej-729-191-172
Zmiana stanu rezerw-219115-4781
Zmiana stanu zapasów1 048-1 9222 108-1 710
Zmiana stanu należności11 7462 621-14 073-7 000
Zmiana stanu zobowiązań-14 7591 93910 0674 879
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych201-574571109
Pozostałe przepływy operacyjne49-46-116
Przepływy inwestycyjne5 462-8 336-2 480-2 562
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych13620200
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-1 546-2 032-415-729
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych24 657-10 923
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych16 0006 8009 00010 000
Nabycie aktywów finansowych-8 377-12 708-34 377
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej49222
Pozostałe przepływy inwestycyjne-800-638-1 365-910
Przepływy finansowe-4 520-283-6 2733 699
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-2 0362 036-2 9515 657
Spłacone kredyty i pożyczki-2 116-1 821-2 928-1 489
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-11-1713-31
Odsetki z działalności finansowej-357-481-407-438
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto1 2381 034-690-779
Różnice kursowe-8-629-4
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych1 2371 035-698-771
Środki pieniężne na początek okresu2 0289931 6842 463
Środki pieniężne na koniec okresu3 2652 0289931 648
Koszt sprzedanych produktów i usług-40 181-52 888-58 982-42 271
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-4 602-4 683-5 634-4 761
Koszty sprzedaży-5 073-5 330-6 685-4 813
Koszty ogólnego zarządu-2 143-2 046-1 916-1 908
Koszt własny sprzedaży-44 783-57 571-64 616-47 032
PASYWA130 656149 371141 351129 210
Kapitał podstawowy665665665665
Kapitał zapasowy76 11473 84973 84973 849
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane / niepokryte straty6 26510 1724 460-3 116
Rezerwy272441174408
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego688684650662
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 556
Pozostałe zobowiązania69
Świadczenia pracownicze8989592 178943
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze273273273263
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)6 152
Długoterminowe kredyty i pożyczki9 74810 82612 26313 236
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)294303301306
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)5 8535 9216 0006 072
Zobowiązania handlowe29 58645 27832 73735 922
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu24
Przychody ze sprzedaży52 28470 83482 73054 030
Przychody ze sprzedaży produktów i usług46 99965 56876 22748 672
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów5 2855 2666 5035 358
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego83 04484 68678 97471 398
Zobowiązania długoterminowe16 56217 70419 21020 233
Zobowiązania krótkoterminowe31 05046 98143 16737 579
Zysk/strata ze sprzedaży2855 8879 513277
Zysk/strata brutto ze sprzedaży7 50113 26318 1146 998
EBITDA2 1068 64210 9871 806
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe006 1520
Długoterminowe zobowiązania finansowe9 74810 82612 26313 236
Zobowiązania finansowe9 74810 82618 41513 236
Zysk/strata brutto6506 9869 371-238
Przychody finansowe32432034328
Koszty finansowe-358-405-465-455
Wynik na inwestycjach2907917215
Zysk/strata netto5535 7127 576-183
Podatek dochodowy-97-1 274-1 79555
Zysk/strata z działalności operacyjnej3946 9929 321174
Pozostałe przychody operacyjne2461 483157174
Pozostałe koszty operacyjne-14-378-282-277
Wynik na aktywach niefinansowych-123-67
Koszty według rodzaju-204 424
Amortyzacja (koszt)-6 685
Zużycie materiałów i energii-142 422
Usługi obce-22 056
Podatki i opłaty-768
Ubezpieczenia społeczne i inne-31 932
Pozostałe koszty rodzajowe-561
Naliczone odsetki-358-405-485-435
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej5535 7127 576-183
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202018
AKTYWA141 351130 334138 306139 708
Rzeczowe aktywa trwałe67 48169 59066 64166 418
Wartości niematerialne i prawne89148164217
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego706517530409
Aktywa z tytułu bieżącego podatku3 4913 7432 365
Aktywa finansowe9 80610
Długoterminowe aktywa finansowe6 049
Zapasy15 95513 76910 80412 255
Należności handlowe36 43426 52227 63436 316
Długoterminowe pożyczki i należności6776
Rozliczenia międzyokresowe269252236289
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe426014
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 02315 78029 90123 784
Pozostałe aktywa14
Pożyczki i pozostałe należności
Aktywa trwałe74 37370 26867 34267 064
Aktywa obrotowe66 97860 06670 96472 644
Amortyzacja (noty)6 6856 4156 7385 668
Przepływy operacyjne8 8095 09111 87012 450
Wynik finansowy4 4602224 5608 891
Amortyzacja (przepływy operacyjne)6 6856 4156 7385 668
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-25181-168-388
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej1 458467545644
Wynik na działalności inwestycyjnej-450-154-107-153
Zmiana stanu rezerw568590-13
Zmiana stanu zapasów-2 186-2 966750-2 678
Zmiana stanu należności-9 659-2521 64244
Zmiana stanu zobowiązań9 1611 500-1 5501 399
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-556-407-630-964
Pozostałe przepływy operacyjne-135
Przepływy inwestycyjne-19 878-9 000154-11 479
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych256432215240
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-2 477-9 268-2 277-10 443
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych19 00029 9250
Nabycie aktywów finansowych-34 377-29 990-10
Pozostałe przepływy inwestycyjne-2 280-992 226-1 276
Przepływy finansowe-3 713-10 1954 95310 166
Zaciągnięte kredyty i pożyczki5 1995 95814 19517 110
Spłacone kredyty i pożyczki-7 411-13 261-5 576-2 994
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-2 261-2 993-2 993
Płatności z tytułu leasingu-43-165-128-313
Odsetki z działalności finansowej-1 458-466-545-644
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-14 782-14 10416 97711 137
Różnice kursowe26-17339
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-14 784-14 10416 97711 137
Środki pieniężne na początek okresu15 77529 88412 90712 646
Środki pieniężne na koniec okresu99315 78029 88423 783
Koszt sprzedanych produktów i usług-176 148-153 045-143 887-136 537
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-18 964-15 045-12 277-11 113
Koszty sprzedaży-20 923-19 851-19 189-19 188
Koszty ogólnego zarządu-7 610-7 172-7 021-6 670
Koszt własny sprzedaży-195 112-168 090-156 164-147 650
PASYWA141 351130 334138 306139 708
Kapitał podstawowy665665665665
Kapitał zapasowy73 84973 62771 32862 808
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane / niepokryte straty4 4602224 5608 891
Rezerwy1741664729
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego650638620622
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 5561 4041 615
Pozostałe zobowiązania6971293
Świadczenia pracownicze2 1782 1042 081860
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze273263338201
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)6 1528 09915 760
Długoterminowe kredyty i pożyczki12 26312 54012 09113 781
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)301314399736
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)6 0006 3016 6157 215
Zobowiązania handlowe32 73723 86621 89443 900
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu2454
Przychody ze sprzedaży230 160195 555186 302183 762
Przychody ze sprzedaży produktów i usług208 550178 158171 706171 084
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów21 61017 39714 59612 678
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego78 97474 51476 55372 364
Zobowiązania długoterminowe19 21019 79619 66421 819
Zobowiązania krótkoterminowe43 16736 02442 08945 525
Zysk/strata ze sprzedaży6 5154423 92810 254
Zysk/strata brutto ze sprzedaży35 04827 46530 13836 112
EBITDA12 8266 64313 19416 830
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe6 1528 09915 7600
Długoterminowe zobowiązania finansowe12 26312 54012 09113 781
Zobowiązania finansowe18 41520 63927 85113 781
Zysk/strata brutto5 5222575 59011 035
Przychody finansowe43258596518
Koszty finansowe-1 529-467-962-645
Wynik na inwestycjach478-89
Zysk/strata netto4 4602224 5608 891
Podatek dochodowy-1 062-35-1 030-2 144
Zysk/strata z działalności operacyjnej6 1412286 45611 162
Pozostałe przychody operacyjne7381 0043 3141 386
Pozostałe koszty operacyjne-995-1 323-799-455
Wynik na aktywach niefinansowych-11710513-23
Koszty według rodzaju-204 424-181 340
Amortyzacja (koszt)-6 685-6 415
Zużycie materiałów i energii-142 422-121 732
Usługi obce-22 056-20 969
Podatki i opłaty-768-768
Ubezpieczenia społeczne i inne-31 932-30 935
Pozostałe koszty rodzajowe-561-521
Naliczone odsetki-1 529-467-645
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej4 4602224 5608 891
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport