Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q12022Q42022Q32022Q2
AKTYWA1 415 800,421 338 100,101 290 950,651 208 079,54
Inwestycje w jednostki powiązane18 593,11
Rzeczowe aktywa trwałe822 196,32829 432,18830 968,80782 729,93
Wartości niematerialne i prawne54 949,0855 576,1443 645,5240 496,35
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 799,207 201,3116 373,8413 477,95
Aktywa z tytułu bieżącego podatku68 531,28
Aktywa finansowe3 202,243 975,577 879,108 397,66
Długoterminowe aktywa finansowe15 348,2013 281,2612 791,19
Zapasy193 331,62164 253,03151 348,44168 036,05
Należności handlowe196 161,23119 596,21162 785,73118 168,99
Długoterminowe pożyczki i należności4 721,634 721,64
Rozliczenia międzyokresowe53 431,98
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty11 962,2512 613,777 231,2022 379,32
Pozostałe aktywa106 128,65165,5255 422,0439 580,48
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności8,372 014,722 021,61
Aktywa trwałe905 014,43915 524,37904 269,43849 495,42
Aktywa obrotowe510 785,99422 575,72386 681,23358 584,12
Amortyzacja (noty)12 031,4511 947,9711 418,099 335,18
Pozostałe całkowite dochody, netto-2 669,35-3 453,02144,142 934,55
Wynik z aktualizacji wycen-3 295,49-4 262,996 826,614 319,22
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu-6 172,27-564,01
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów626,14809,97-510,19-820,65
Przepływy operacyjne-62 255,3540 730,4855 859,7427 619,33
Wynik finansowy6 555,399 201,8639 774,0139 437,96
Amortyzacja (przepływy operacyjne)12 031,4511 947,9711 418,099 335,18
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-27,69-214,72-23,54-0,23
Wynik na działalności inwestycyjnej172,84832,94-708,43
Podatek dochodowy zapłacony15 642,51-4 176,66-28 600,868 680,58
Zmiana stanu rezerw20 448,90-31 469,114 983,872 644,82
Zmiana stanu zapasów-29 078,59-12 904,5916 687,61-36 779,78
Zmiana stanu należności-59 791,56-23 517,22-63 984,366 871,69
Zmiana stanu zobowiązań-27 078,6546 157,0654 059,01-5 510,33
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-4 548,15-5 155,013 152,70-568,98
Pozostałe przepływy operacyjne6 260,3950 688,0611 387,998 059,79
Wynik na zmianie wartości aktywów-2 669,356 172,27-3 842,95
Przepływy inwestycyjne-7 413,42-59 403,84-40 614,37-37 127,08
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych18 283,246 997,75-763,50
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-4 168,52-76 687,08-47 607,32-36 366,78
Nabycie aktywów finansowych-3 244,90
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki-1 000
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej
Pozostałe przepływy inwestycyjne-4,803,20
Przepływy finansowe69 011,5523 853,04-30 417,0313 143,62
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki58 823,802 735,3718 377,2245 087,96
Spłacone kredyty i pożyczki-11 553,18-10 006,17-5 851,71-12 607,85
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego0-22 693,87
Płatności z tytułu leasingu25 237,2431 003,21-6 883,45-8 101,76
Odsetki z działalności finansowej-5 179,29-3 827,96-11 215,08-8 306,21
Pozostałe przepływy finansowe1 682,983 948,59-2 150,14-2 928,53
Przepływy pieniężne netto-657,225 179,69-15 171,673 635,88
Różnice kursowe5,71202,8823,54-1,82
Środki pieniężne na początek okresu12 613,777 231,2022 379,3218 745,27
Środki pieniężne na koniec okresu11 962,2512 613,777 231,2022 379,32
Całkowite dochody ogółem3 121,6417 930,6332 036,8333 983,27
Koszty sprzedaży-53 945,68-46 491,16-41 396,41-38 824,43
Koszty ogólnego zarządu-22 196,05-15 026,87-16 449,53-10 901,27
Koszt własny sprzedaży-337 080,26-336 437,16-336 540,59-290 365,99
PASYWA1 415 800,421 338 100,101 290 950,651 208 079,54
Kapitał podstawowy11 346,9411 346,9411 346,9411 346,94
Kapitał zapasowy37 524,7837 524,7837 524,7837 524,78
Wyceny i różnice kursowe-211,342 473,715 828,706 992,56
Pozostałe kapitały312 179,92316 214,82313 218,70313 218,70
Zyski zatrzymane / niepokryte straty100 427,4394 056,3575 668,8243 776,13
Rezerwy54 995,1534 991,5066 234,1255 943,82
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego17 931,1417 931,1417 511,3016 362,06
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku16 577,77935,2511 450,846 461,86
Pozostałe zobowiązania7 013,7011 864,4724 374,8426 852,56
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze19 487,31
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze1 213,081 365,731 592,211 592,21
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)195 301,27192 067,38229 103,46235 127,45
Długoterminowe kredyty i pożyczki311 588,64266 752,41221 985,51205 024,27
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)2 073,412 119,892 711,772 096,34
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)28 929,3633 431,0333 434,4334 014,32
Zobowiązania handlowe226 891,26229 631,82170 305,92149 421,46
Zobowiązania z tytułu leasingu16 355,2316 882,5217 153,5416 157,31
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu75 662,7149 023,0651 504,7746 166,78
Przychody ze sprzedaży423 096,07440 963,94445 689,49388 050,10
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 594 468,86
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów19 311,02
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego461 267,72461 616,59443 587,93412 859,11
Zobowiązania długoterminowe435 324,92368 503,36326 028,22303 159,64
Zobowiązania krótkoterminowe519 207,78507 980,14521 334,50492 060,79
Zysk/strata ze sprzedaży9 874,0943 008,7551 302,9647 958,41
Zysk/strata brutto ze sprzedaży86 015,82104 526,78109 148,9097 684,11
EBITDA27 396,4617 503,4761 810,9657 292,83
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe195 301,27192 067,38229 103,46235 127,45
Długoterminowe zobowiązania finansowe311 588,64266 752,41221 985,51205 024,27
Zobowiązania finansowe506 889,90458 819,79451 088,97440 151,72
Zysk/strata brutto6 555,399 201,8640 250,2738 961,70
Przychody finansowe925,141 086,081 587,24829,36
Koszty finansowe-9 606,53248,43-12 201,91-10 525,32
Różnice kursowe
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-128,242 311,85472,07700,01
Zysk/strata netto5 790,9921 383,6531 892,6931 048,72
Podatek dochodowy-764,4012 181,79-8 357,59-7 912,98
Zysk/strata z działalności operacyjnej15 365,025 555,5050 392,8747 957,64
Pozostałe przychody operacyjne6 948,7516 707,251 507,831 436,52
Pozostałe koszty operacyjne-1 457,82-54 160,50-2 417,92-1 437,29
Wynik na aktywach niefinansowych
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej3 121,6417 930,6332 036,8333 983,27
Koszty według rodzaju-1 478 042,63
Amortyzacja (koszt)-42 614,74
Zużycie materiałów i energii-979 941,73
Usługi obce-300 845,82
Podatki i opłaty-3 608,80
Wynagrodzenia-143 786,21
Pozostałe koszty rodzajowe-7 245,32
Naliczone odsetki-19 898,23
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej5 790,9921 383,6531 892,6931 048,72
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA1 338 100,101 048 616,03779 866,86699 938,67
Inwestycje w jednostki powiązane18 593,1112 687,108080
Rzeczowe aktywa trwałe829 432,18713 034,73536 444,64463 086,40
Wartości niematerialne i prawne55 576,1435 995,5427 435,9119 979,43
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 201,318 248,128 031,346 470,35
Aktywa z tytułu bieżącego podatku68 531,2839 805,9418 775,5315 466,10
Aktywa finansowe3 975,572 225,39186,75
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy164 253,0395 903,5259 781,6466 948,68
Należności handlowe119 596,21108 966,3795 220,3496 977,13
Długoterminowe pożyczki i należności4 721,64
Rozliczenia międzyokresowe53 431,9819 220,816 929,654 453,42
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty12 613,7710 225,9923 698,4526 170,87
Pozostałe aktywa165,52264,11270,89278,65
Pożyczki i pozostałe należności8,372 038,413 011,7227,64
Aktywa trwałe915 524,37769 965,49571 991,88489 616,18
Aktywa obrotowe422 575,72278 650,54207 874,98210 322,49
Amortyzacja (noty)42 614,7438 726,6136 531,4929 407,12
Pozostałe całkowite dochody, netto1 126,496 257,72-2 531,78-508,44
Wynik z aktualizacji wycen1 390,727 429,50-3 125,86-627,71
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-264,24-1 171,77594,08119,26
Przepływy operacyjne147 857,21140 153,88120 890,6259 276,38
Wynik finansowy110 172,33118 452,41111 723,1135 026,57
Amortyzacja (przepływy operacyjne)42 614,7438 726,6136 531,4929 407,12
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-243,20-173,72-128,0254,79
Wynik na działalności inwestycyjnej-29,77-722,63-115,37-91,63
Podatek dochodowy zapłacony-20 029,06-25 114,48-21 925,85-4 033,23
Zmiana stanu rezerw5 459,665 477,05353,54
Zmiana stanu zapasów-68 349,51-36 121,887 167,04-19 770,60
Zmiana stanu należności-78 298,96-36 072,13-4 279,4016 142,74
Zmiana stanu zobowiązań83 860,8261 817,24-35 187,43-6 176,99
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 156,49-1 098,3917 464,25-1 215,89
Pozostałe przepływy operacyjne75 856,6414 983,809 287,289 933,49
Przepływy inwestycyjne-184 395,30-200 953,37-103 756,71-77 860,70
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych27 061,33172,60634,66104,06
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-210 456,63-193 557,31-101 546,66-79 370,83
Nabycie aktywów finansowych-8 717,47
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki-1 000-2 040,22-3 000-15
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej0,730,73
Pozostałe przepływy inwestycyjne3 189,03154,571 420,34
Przepływy finansowe38 696,5547 312,26-19 734,3513 894,29
Emisja akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki115 980,39134 743,5612 458,0362 217,99
Spłacone kredyty i pożyczki-36 728,87-30 109,29-16 947,04-17 453,00
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-22 693,87-17 020,40-5 673,47
Płatności z tytułu leasingu10 879,42-20 361,23-13 672,56-15 737,72
Odsetki z działalności finansowej-28 146,10-10 598,98-11 770,12-10 391,47
Pozostałe przepływy finansowe-594,42-9 341,3810 197,33931,96
Przepływy pieniężne netto2 158,46-13 487,23-2 600,44-4 690,03
Różnice kursowe229,3114,77128,02-54,79
Środki pieniężne na początek okresu10 225,9923 698,4526 170,8730 915,69
Środki pieniężne na koniec okresu12 613,7710 225,9923 698,4526 170,87
Całkowite dochody ogółem103 015,00101 877,3088 782,4927 782,60
Koszty sprzedaży-163 908,58-128 058,13-106 117,93-96 497,76
Koszty ogólnego zarządu-58 522,62-53 544,22-33 742,00-33 849,68
Koszt własny sprzedaży-1 222 187,83-877 940,61-759 059,92-695 736,42
PASYWA1 338 100,101 048 616,03779 866,86699 938,67
Kapitał podstawowy11 346,9411 346,9411 346,9411 346,94
Kapitał zapasowy37 524,7837 524,7837 524,7837 524,78
Wyceny i różnice kursowe2 473,711 422,87-5 248,41-2 479,61
Pozostałe kapitały316 214,82245 663,46172 488,74143 034,81
Zyski zatrzymane / niepokryte straty94 056,3585 977,0780 938,4019 281,57
Rezerwy34 991,5029 305,3515 847,0316 090,76
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego17 931,1416 285,4414 993,3414 754,02
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku935,254 281,67517,44
Pozostałe zobowiązania11 864,47397,2210 594,9510 825,79
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1 499,81
Świadczenia pracownicze19 487,3113 038,4011 314,819 729,07
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze1 365,731 592,21989,14631,19
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)192 067,3857 605,4155 302,6341 113,42
Długoterminowe kredyty i pożyczki266 752,41292 506,99191 047,37207 805,28
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)2 119,892 090,751 356,781 422,06
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)33 431,0335 174,0837 006,4519 298,47
Zobowiązania handlowe229 631,82159 744,7980 915,19110 278,05
Zobowiązania z tytułu leasingu16 882,5214 542,1614 857,6313 485,23
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu49 023,0638 616,6248 073,6845 796,85
Przychody ze sprzedaży1 613 779,881 194 455,941 024 937,40877 781,99
Przychody ze sprzedaży produktów i usług1 594 468,861 184 036,401 016 641,70868 832,54
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów19 311,0210 419,548 295,708 949,45
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego461 616,59381 935,12297 050,43208 708,49
Zobowiązania długoterminowe368 503,36385 675,16292 109,98288 285,82
Zobowiązania krótkoterminowe507 980,14281 005,75190 706,44202 944,36
Zysk/strata ze sprzedaży169 160,86134 912,97126 017,5551 698,14
Zysk/strata brutto ze sprzedaży391 592,05316 515,32265 877,48182 045,58
EBITDA175 032,32171 858,13164 144,9081 118,04
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe192 067,3857 605,4155 302,6341 113,42
Długoterminowe zobowiązania finansowe266 752,41292 506,99191 047,37207 805,28
Zobowiązania finansowe458 819,79350 112,40246 350,00248 918,70
Zysk/strata brutto110 172,33118 452,41111 723,1135 026,57
Przychody finansowe4 096,441 866,021 719,051 283,65
Koszty finansowe-29 958,54-17 273,98-17 957,66-18 173,47
Różnice kursowe348,31205,47
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć3 616,85728,85
Zysk/strata netto101 888,5295 619,5891 314,2728 291,04
Podatek dochodowy-8 283,82-22 832,83-20 408,84-6 735,53
Zysk/strata z działalności operacyjnej132 417,58133 131,52127 613,4151 710,92
Pozostałe przychody operacyjne22 314,305 139,456 989,804 203,14
Pozostałe koszty operacyjne-59 057,57-7 093,50-5 509,30-4 281,98
Wynik na aktywach niefinansowych172,60115,3791,63
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej103 015,00101 877,3088 782,4927 782,60
Koszty według rodzaju-1 478 042,63-1 064 249,43-887 825,30-832 183,33
Amortyzacja (koszt)-42 614,74-38 726,61-36 531,49-29 407,12
Zużycie materiałów i energii-979 941,73-663 498,14-569 834,89-545 799,66
Usługi obce-300 845,82-229 580,68-178 025,01-164 472,01
Podatki i opłaty-3 608,80-3 198,44-2 760,15-2 252,56
Wynagrodzenia-143 786,21-123 406,12-96 068,72-84 259,73
Pozostałe koszty rodzajowe-7 245,32-5 839,42-4 605,05-5 992,26
Naliczone odsetki-19 898,23-9 074,93-10 133,46-8 598,71
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej101 888,5295 619,5891 314,2728 291,04
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport