Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Idea Bank ujmie rezerwy i odpisy wpływające na wynik finansowy za II kw. 2018 r.

0
Podziel się:

Idea Bank w ramach przygotowania sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy 2018 r. powziął wiedzę o konieczności ujęcia rezerw i odpisów w śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które będą miały istotny wpływ na wynik finansowy za II kwartał 2018 r., podał bank. Rezerwy i odpisy aktualizujące są związane ze sprawą GetBacku, korektą podejścia do ujmowania prowizji ubezpieczeniowych i zmianą modelu biznesowego TaxCare. Mają charakter jednorazowy oraz stanowią 1,3% sumy bilansowej Grupy Idea Bank, która na koniec I kwartału wynosiła 23,8 mld zł, dodano.

Idea Bank ujmie rezerwy i odpisy wpływające na wynik finansowy za II kw. 2018 r.
bEKfrWIB

"Porządkujemy stare sprawy wynikające z wcześniejszego modelu zarządzania bankiem. Skupiamy się na budowie zdrowej oferty usług dla małych firm. Pracujemy nad pierwszym na rynku kredytem on-line dla mikro firm będących nowymi klientami banku. Integrujemy ofertę bankową z usługami księgowymi. W najbliższym czasie uruchomimy w Gdańsku nowe Centrum Przedsiębiorczości Idea, z pełną paletą usług grupy oraz strefą pracy, spotkań i szkoleń dla małych firm. Finalizujemy również dostosowanie oferty on-line do sprofilowanych potrzeb klienta" - powiedział prezes Tobiasz Bury, cytowany w komunikacie.

Bank poinformował, że według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku jego skonsolidowany i jednostkowy wynik zostanie obciążony następującymi pozycjami:

1) odpisem z tytułu utraty wartości należności od funduszu EasyDebt Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego właścicielem certyfikatów inwestycyjnych jest GetBack S.A., w wysokości około 46 mln zł,

bEKfrWID

2) rezerwą na potencjalne roszczenia klientów wynikające z udziału emitenta w procesie oferowania obligacji GetBack S.A. w wysokości około 14 mln zł,

3) rezerwą związaną ze zwrotem prowizji od produktów inwestycyjnych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w wysokości około 42 mln zł,

4) rezerwą związaną ze zwrotem prowizji od produktów ubezpieczeniowych powiązanych z umowami kredytu w wysokości około 72 mln zł.

Równocześnie bank informuje, że powziął informację o konieczności dokonania korekt obciążających kapitały własne na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym na dzień 31 grudnia 2017 roku szacowanych na kwotę odpowiednio około 145 mln zł na poziomie skonsolidowanym oraz około 164 mln zł na poziomie jednostkowym, w tym:

bEKfrWIJ

1) korekty rozliczeń przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych w wysokości około 94 mln zł na poziomie skonsolidowanym oraz w wysokości około 113 mln zł na poziomie jednostkowym,

2) korekty rozliczeń przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, w przypadku których zidentyfikowano opóźnienia w rejestracji wypowiedzenia umów w wysokości około 51 mln zł na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.

Ponadto Idea Bank pozyskał informację o zaistnieniu przesłanki utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Tax Care S.A., w wyniku czego przeprowadzono test na utratę wartości firmy, który wykazał odpis aktualizujący w kwocie około 144 mln zł. Powyższa kwota będzie miała wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy za II kwartał 2018 roku.

Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto.

bEKfrWIK

"Odpisy na 46 mln zł związane z należnościami od EasyDebt Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego właścicielem certyfikatów inwestycyjnych jest GetBack,wynikają z braku zapłaty raty za portfele wierzytelności nabyte przez GetBack i dążenia GetBacku do redukcji zobowiązania funduszu wobec Idea Banku. Bank utworzył też rezerwę na potencjalne roszczenia klientów wynikające z udziału banku w procesie oferowania obligacji GetBacku. Jej wysokość, tj. 14 mln zł, wynika z oceny dotychczas złożonych reklamacji klientów. Bank będzie monitorował adekwatność wysokości rezerwy. Z kolei rezerwy związane ze zwrotem prowizji od produktów ubezpieczeniowych (42 mln zł i 72 mln zł) są konsekwencją decyzji niektórych klientów o wcześniejszym zamknięciu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz wyższej od zakładanej szkodowości kredytów sprzedawanych z ubezpieczeniami" - wyjaśniono w komunikacie.

Natomiast odpis na utratę wartości firmy TaxCare w wysokości 144 mln zł wynika z przebiegu procesu restrukturyzacji tej spółki i zmiany jej profilu biznesowego, tj. zmniejszenia udziału pośrednictwa kredytowego w przychodach oraz pełnej koncentracji na usługach księgowych dla małych i średnich firm, podano także.

"Korekty dokonane przez bank oznaczają przejściowe zejście współczynników wypłacalności poniżej poziomów wskazanych w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowanym 24 listopada 2017 r. Zgodnie z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym, w takich przypadkach bank standardowo przygotowuje plan ochrony kapitału zatwierdzany przez KNF" - wskazano także.

Jednocześnie łączny wskaźnik kapitałowy i współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 banku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym przekracza wymagane poziomy określone w unijnym rozporządzeniu CRR.

bEKfrWIL

Bank podaje, że suma bilansowa grupy wyniosła 23,8 mld zł na koniec marca. Zysk netto Grupy Idea Bank, bez uwzględnienia jednorazowej opłaty na Fundusz Restrukturyzacji BFG, wzrósł w I kwartale 2018 r. do poziomu 21,2 mln zł, co stanowi o 15% więcej w porównaniu do IV kwartału 2017 r.

Zgodnie z założeniami, całkowita sprzedaż kredytowa grupy Idea Bank zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale wyniosła powyżej 2 mld zł. W I kw. 2018 wyniosła ona 2,3 mld, a w II kw. 2018 r. - 2,4 mld zł.

1 sierpnia Idea Bank poinformował, że zawarł z Getin Noble Bankiem umowę w sprawie współpracy przy analizie i przygotowaniu ewentualnego połączenia banków. 17 lipca bank otrzymał od swojego głównego akcjonariusza informację, że z uwagi na postępującą konsolidację polskiego sektora bankowego oraz rosnące wymagania regulacyjne rozważa on opcje konsolidacyjne obejmujące Idea Bank, Getin Noble Bank i inne podmioty znajdujące się w ich grupach kapitałowych, przypomniano także.

30 lipca zarząd Idea Banku został uzupełniony o Artura Kubińskiego i Rafała Grodzickiego.Artur Kubiński posiada ponad 18-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w instytucjach finansowych. Z kolei Rafał Grodzicki pracuje w instytucjach finansowych od 27 lat, podsumowano.

bEKfrWIM

Sprawozdanie finansowe Grupy Idea Bank za I półrocze zostanie opublikowane 21 września.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

bEKfrWJe
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)