Notowania

górnictwo
15.09.2017 16:50

MŚ skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

Podziel się
Dodaj komentarz

Ministerstwo Środowiska skierowało do uzgodnień projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (PGG) oraz niektórych innych ustaw, który zakłada m.in. uproszczenie postępowań w związku z koncesjami na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów i wprowadzenie procedury "open door", a także objęcie własnością górniczą gazów szlachetnych, pierwiastków ziem rzadkich oraz bursztynu. Szacowany wpływ na sektor finansów publicznych to 8 mln zł dochodów i 2-3 wydatków w ciągu 10 lat.

"Szczegółowe rozwiązania dotyczące uproszczenia przepisów dotyczących postępowań administracyjnych w odniesieniu do działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów obejmują m.in.:

- w przypadku zmian danych podmiotu kwalifikowanego zdjęcie obowiązku przeprowadzenia ponownego pełnego postępowania, które nakłada na podmiot obowiązek przygotowania pełnego wniosku; zamiast tego z urzędu będzie przeprowadzone postepowanie wyłącznie w zakresie objętym zmianami, podmiot zaś przekazuje jedynie dowody określonych okoliczności zajścia zmian,

- rezygnacja z zabezpieczenia tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków określonych w koncesji oraz finansowania likwidacji wyrobisk górniczych w przypadku wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy koncesji, o którym mowa w art. 49z ust. 1 zmienianej ustawy PGG. Organ koncesyjny nadal będzie mógł cofnąć lub ograniczyć koncesję jeśli stwierdzi nienależyte wypełnienie warunków określonych w koncesji, zgodnie z uprawnieniami zawartymi w art. 37 ustawy PGG.

- wprowadzenie drugiej obok przetargu procedury udzielania koncesji węglowodorowych - ,,open door", która pozwala na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wniosek przedsiębiorcy. Jednocześnie zostanie zachowana procedura obecnie obowiązująca, dzięki której minister właściwy ds. środowiska wyznacza obszary, dla których chce udzielić koncesji" - czytamy w "Ocenie skutków regulacji.

Ministerstwo oczekuje, że zmiany spowodują usunięcie problemów z poprawną interpretacją przepisów ustawy oraz błędów uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych, co skutkować będzie szybszymi i bardziej przejrzystymi postępowaniami.

Oczekiwane jest też wykonywanie przez przedsiębiorców prac geologicznych w szerszym zakresie niż dotychczas, umożliwienie przedsiębiorcom ubiegania się o koncesje obejmująca obszary z ich punktu widzenia perspektywiczne, elastycznie kształtowanie polityki udzielania koncesji - zgodnie z potrzebami państwa czy sytuacją na rynku surowców, zwiększenie liczby postępowań koncesyjnych zakończonych decyzją o wydaniu koncesji, a także ułatwienie dostępu do informacji geologicznej przez państwową służbę geologiczną.

MŚ zakłada też obniżenie kosztów wydawania koncesji, gdyż w trybie "open door" nie ma konieczności przygotowania informacji o obszarze.

"Ponadto proponuje się objęcie własnością górniczą gazów szlachetnych, pierwiastków ziem rzadkich oraz bursztynu. W przypadku bursztynu, oznacza to poddanie go procedurze koncesyjnej na poszukiwanie oraz rozpoznawanie i zmianę kompetencji organu wydającego koncesję na wydobywanie bursztynu - z marszałka województwa/starosty na ministra właściwego do spraw środowiska" - czytamy dalej.

Ponadto proponowane zapisy wprowadzają przepisy szczególne dotyczące bursztynu, które przewidują, że każde nielegalne poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie tej kopaliny będzie karane, niezależnie od rozmiaru wyrządzonej szkody w mieniu lub środowisku. Kwalifikacja czynu ma zostać zmieniona z wykroczenia na przestępstwo, a kary finansowe znacznie zwiększone. Proponowana stawka opłat dla nielegalnego wydobycia bursztynu to 400 tys. zł. za każdy rozpoczęty kilometr terenu objętego działalnością.

"Ponadto w przypadku przedłużenia terminu ważności koncesji wydobywczy dla złóż węgla kamiennego i brunatnego proponuje się rozwiązanie zastąpienia procedury uzgodnienia zmian tych koncesji z wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta procedurą opiniowania. To rozwiązanie w połączeniu ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko umożliwi przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarcza polegającą na wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego uzyskanie koncesji przed upływem terminu ich ważności" - napisano także w materiale.

Oczekiwanym efektem tej zmiany ma być zapewnienie ciągłości wydobycia węgla kamiennego i brunatnego w Polsce.

Dodatkowo, w projekcie nowelizacji rozszerzono definicję wtłaczania wód do górotworu o wtłaczanie wód z podziemnych magazynów węglowodorów oraz wody morskiej służącym wspomaganiu wydobycia węglowodorów ze złóż, uporządkowano kompetencje przy stwierdzaniu kwalifikacji zawodowych przez rozdzielenie ich wg właściwości - geologiczne dla Ministra Środowiska, a górnicze dla Ministra Energii, zaproponowano rozwiązania przeciwdziałające swobodnemu rozpoznawaniu geologicznemu polskiej części dna Bałtyku przez zagraniczne statki oraz usunięto system "Geoinfonet".

Tagi: górnictwo, hutnictwo, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz