Notowania

finanse
07.12.2017 10:39

NBP: System nansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń bez zmian

Polski system nansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń dla jego stabilności nie zmieniło się istotnie w ciągu ostatniego półrocza, podał Narodowy Bank Polski w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2017".

Podziel się
Dodaj komentarz

"Krajowe otoczenie gospodarcze sprzyjało stabilnemu funkcjonowaniu instytucji nansowych. Gospodarka polska nie wykazuje istotnych nierównowag makroekonomicznych. Poziom zadłużenia przedsiębiorstw nienansowych i gospodarstw domowych pozostaje umiarkowany. Rosnąca konsumpcja gospodarstw domowych, wraz ze wzrostem aktywności inwestycyjnej sektora publicznego, przyczyniły się do poprawy tempa wzrostu gospodarczego w pierwszej połowie 2017 r." - czytamy w raporcie.

Z uwagi na fakt, że zatrzymane zyski są podstawowym źródłem wzrostu kapitałów w bankach, za niesprzyjające należy uznać zjawisko pogorszenia się ich wyników finansowych. Spadek wyników w stosunku do roku poprzedniego był w dużej mierze efektem jednorazowych zdarzeń które zwiększyły zysk w 2016 r., ale również istniejących obciążeń o charakterze fiskalnym i regulacyjnym, podkreślił też bank centralny.

"Pomimo pozytywnych zjawisk w postaci dostosowania banków do środowiska niskich stóp procentowych i wzrostu marży odsetkowej netto, w najbliższej przyszłości nie widać przesłanek do wzrostu zyskowności banków mierzonej wskaźnikami ROE i ROA. Wpływ na to będą miały m.in. nowe wymogi regulacyjne wynikające ze spodziewanego przyjęcia ustawy modyfikującej zasady działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, wejścia w życie standardu rachunkowości MSSF 9 czy obowiązku utrzymywania wymogów MREL. Regulacje te, które w dłuższym okresie maję na celu wzmacniać stabilność finansową, mogą obciążać bieżące wyniki banków. Jednocześnie warto wskazać, że poziom zwrotu z aktywów w polskich bankach cały czas kształtuje się powyżej średniej w UE" - wskazał NBP.

W ocenie banku centralnego, akcja kredytowa rozwija się w tempie zgodnym z długoterminowym trendem i nieznacznie przekracza nominalne tempo wzrostu PKB. Oznacza to, że dynamika kredytów nie kreuje nierównowag w gospodarce i systemie finansowym, jak również nie stanowi bariery dla wzrostu gospodarczego. Portfel walutowych kredytów mieszkaniowych ulega stabilnej redukcji o ok. 7% rocznie, co jest efektem systematycznych spłat przy braku udzielania nowych kredytów tej kategorii.

"Sytuacja niekredytowych instytucji finansowych - zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych - również jest dobra i nie stwarza ryzyka dla ciągłości świadczenia przez nie usług finansowych. W sektorze SKOK kontynuowane były działania restrukturyzacyjne. W wyniku zmniejszenia się liczby działających kas aktywa tego sektora w relacji do aktywów banków obniżyły się do 0,6%" - czytamy dalej.

Na podwyższonym poziomie pozostaje jednak ryzyko płynące z otoczenia zewnętrznego gospodarki. Optymizm na rynkach globalnych, przejawiający się we wzroście cen akcji oraz obligacji korporacyjnych może budzić obawy o nadmierne odchylenie się wyceny instrumentów nansowych od ich wartości fundamentalnych i wzrost ryzyka znacznej korekty cen, wskazał też bank centralny.

"Krajowy rynek nieruchomości mieszkaniowych znajduje się w fazie ekspansji przy utrzymującej się równowadze między podażą a popytem. W tym kontekście istotne znaczenie mają bariery, które mogłyby ograniczyć podaż mieszkań w przyszłości. W warunkach niskich stóp procentowych, zainicjowany wzrost cen mógłby stać się katalizatorem inwestycji o charakterze spekulacyjnym. W tym kontekście rośnie prawdopodobieństwo pojawienia się nierównowagi wskutek szoków podażowych lub popytowych" - czytamy dalej.

NBP zwrócił też uwagę, że utrzymuje się nierównowaga na rynku nieruchomości komercyjnych (głównie biurowych), co jednak nie stanowi zagrożenia systemowego z uwagi na niski zakres nansowania tego segmentu rynku przez banki krajowe.

"Kluczowym warunkiem stabilności nansowej w Polsce jest utrzymanie stabilności sektora bankowego, który jest głównym źródłem nansowania gospodarki, a depozyty bankowe są największym składnikiem aktywów nansowych gospodarstw domowych" - stwierdzono także.

"Raport o stabilności systemu finansowego" zawiera także rekomendacje, których realizacja sprzyjałaby utrzymaniu stabilności polskiego systemu finansowego. W ocenie NBP, wskazane byłyby następujące działania:

*? restrukturyzacja walutowych kredytów mieszkaniowych na drodze dobrowolnych porozumień zgodnie z rekomendacjami Komitetu Stabilności Finansowej z 13 stycznia 2017 r.,

*? ściślejsza integracja sektora bankowości spółdzielczej i przebudowa jego modelu biznesowego, oraz szeroki udział banków spółdzielczych w Systemach Ochrony Instytucjonalnej (IPS),

*? kontynuacja restrukturyzacji sektora SKOK, przy minimalizacji kosztów publicznych poprzez wykorzystanie zasobów systemu SKOK,

*? prowadzenie przez banki polityki kredytowej zapewniającej posiadanie wystarczających buforów dochodowych przez kredytobiorców zaciągających długoterminowe kredyty, z uwzględnieniem możliwości wzrostu stóp procentowych,

*? szczególnie ostrożna polityka kredytowa banków w segmencie kredytowania nieruchomości komercyjnych.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz