Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Nowelizacja ustawy o KAS zakłada m.in. prowadzenie spraw bez angażowania policji

0
Podziel się:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej skierowano do uzgodnień międzyresortowych, podało Rządowe Centrum Legislacji (RCL). Projekt ma pozwolić na zwalczanie szarej strefy i wyłudzeń podatkowych, a także m.in. na kompleksowe przeprowadzenie sprawy w stosunku do wszystkich sprawców popełnianych przestępstw o charakterze korupcyjnym, bez konieczności angażowania innych organów uprawnionych do ścigania przestępstw np. policji. 

Nowelizacja ustawy o KAS zakłada m.in. prowadzenie spraw bez angażowania policji

"Celem nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jest zmiana regulacji ustawowych w związku z potrzebą udoskonalenia przepisów dotyczących procedur, zakresu zadań KAS oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do zatrudnienia w KAS i pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej. Wpłyną one pozytywnie na realizację zadań ustawowych KAS" - czytamy w uzasadnieniu do projektu

Według ustawodawcy, zmiana zawarta w art. 2 w ust. 1 w pkt 16 lit. b uzasadniona jest koniecznością zapewnienia prawidłowej reakcji na zachowania mające znamiona przestępstwa.

"W obecnym stanie prawnym ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej przewiduje możliwość ściągania sprawców przestępstw określonych w art. 230 i 230 a będących funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej bądź osobami zatrudnionymi w KAS, natomiast pomija sprawców ww. przestępstw niezatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS. Dla skutecznego i sprawnego realizowania zadań KAS konieczne jest dokonanie zmiany we wskazanym zakresie" - podano dalej.

"Ponadto projektowana zmiana pozwoli na kompleksowe przeprowadzenie sprawy w stosunku do wszystkich sprawców popełnianych przestępstw o charakterze korupcyjnym, bez konieczności angażowania innych organów uprawnionych do ściągania przestępstw np. policji. Projektowana zmiana będzie miała wpływ na ekonomikę prowadzonych spraw, poprzez skrócenie czasu ich prowadzenia oraz zwiększenie efektywności działań" - czytamy także.

Proponowane zmiany dotyczą kwestii uregulowanych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) w szczególności w zakresie:

  1. poprawy organizacji, zasad finansowania KAS oraz doprecyzowania i poszerzenia katalogu zadań KAS, w szczególności w zakresie

- rozszerzenie katalogu podmiotów oraz instytucji obowiązanych do udostępniania organom KAS dokumentów oraz informacji (m.in. o Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polską Grupę Lotniczą, Polskie Linie Kolejowe S.A., Żeglugę Śródlądową, Krajowy Rejestr Karny) oraz rozszerzenie przedmiotowe zakresu pozyskiwanych danych m.in. poprzez dopisanie do katalogu informacji, które mogą zbierać organy KAS, także informacji o zdarzeniach mających wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych,

- doprecyzowanie przepisów w zakresie możliwości korzystania przez organy KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych udostępnionych przez inne organy do realizacji ustawowych zadań KAS. Przetwarzanie danych będzie dokonywane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych (CRDP),

- poszerzenie o osoby fizyczne kręgu podmiotów, o których bank jest obowiązany udzielać informacji na pisemne żądanie Szefa KAS i naczelnika urzędu celno-skarbowego wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe oraz przyznanie tego uprawnienia również naczelnikowi urzędu skarbowego,

  1. doprecyzowania i uzupełnienia przepisów trybu przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, w tym również w zakresie kontroli posiadania oraz produkcji i obrotu automatami do gier hazardowych,
  1. usprawnienia działań organów poprzez:

- zapewnienie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego wiedzy o złożonej przez kontrolowanego korekcie deklaracji oraz wprowadzenie regulacji dotyczących ograniczenia możliwości skutecznego składania korekt deklaracji do okresu nieobjętego kontrolą, jak również wprowadzenie doręczania kontrolowanemu zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji, co jednocześnie zapewnienia kontrolowanemu realizację przysługujących mu uprawnień,

- poszerzenie definicji kontrahenta kontrolowanego m.in. o przewoźnika oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku, przesyłaniu tego samego towaru, działające zarówno w imieniu dostawców, jak i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru, czy o podmioty dokonujące płatności finansowych,

- wprowadzenie możliwości upoważnienia zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego do inicjowania zadań w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz podpisywania wyniku kontroli,

  1. przyznania Szefowi KAS uprawnień do prowadzenia audytu krajowych środków publicznych uregulowanego w przepisach ustawy o KAS,
  1. uelastycznienia zarządzania Służbą Celno-Skarbową, w tym zmiany zasad ustalania dodatku kontrolerskiego oraz orzeczniczego, jak również nałożenia na funkcjonariuszy obowiązku informowania o wyjeździe za granicę, podano także w ocenie skutków regulacji (OSR).

Zakłada się także, że projekt będzie przedmiotem konsultacji z następującymi podmiotami: Związek Banków Polskich, Krajową Kasa SKOK, Polskie Linie Kolejowe S.A., Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Grupa Lotnicza, Polska Izba Ubezpieczeń, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Rzemiosła Polskiego i działające w KAS związki zawodowe.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

giełda
wiadomości
giełda na żywo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)