Notowania

energetyka
20.12.2018 12:51

Polenergia ma warunkową umowę sprzedaży 50% udziałów w Polenergia Bałtyk I

Polenergia zawarła przedwstępną, warunkową umowę zbycia 50% udziałów w spółce zależnej Polenergia Bałtyk I S.A. (SPV), która prowadzi projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, podała Polenergia. Umowa przedwstępna została zawarta z Wind Power AS, spółką należącą do grupy kapitałowej Equinor, dawniej Statoil. Umowa przedwstępna została zawarta w związku z wykonaniem opcji na zakup udziałów SPV. Łączna bazowa cena sprzedaży udziałów w SPV to 33 351 813 zł.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Sprzedaż udziałów w SPV ma być zrealizowana w ramach uzgodnionej przez strony współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektu. Zasady realizacji oraz prawa i obowiązki stron w realizacji projektu są przedmiotem innych umów, które mają zostać zawarte w ramach transakcji" - czytamy w komunikacie.

Umowa przedwstępna przewiduje zawarcie umowy przyrzeczonej przenoszącej własność udziałów posiadanych przez spółkę na rzecz Wind Power. Zawarcie ostatecznej umowy przenoszącej jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających obejmujących (i) uzyskanie przez każdą ze stron bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację transakcji (opisanej poniżej) oraz (ii) uzyskanie prawomocnej rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały w przedmiocie przekształcenia SPV ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Łączna bazowa cena sprzedaży udziałów w SPV to 33 351 813 zł, ustalona w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione na realizację projektu, z uwzględnieniem standardowego mechanizmu korekty tej kwoty opartego na sytuacji finansowej SPV na chwilę przeniesienia własności udziałów opisanego w umowie przedwstępnej, podano również.

Ustalono, że spełnienie obu warunków zawieszających powinno nastąpić przed 30 września 2019 roku (tzw. long-stop date umowy) i w braku uzyskania zgody prezesa UOKiK i dokonania rejestracji przekształcenia SPV w tym terminie umowa przedwstępna ulegnie rozwiązaniu.

"W ramach transakcji Polenergia i Wind Power planują także zawarcie innych umów dotyczących określenia praw i obowiązków stron jako wspólników SPV oraz zasad realizacji projektu. Najpóźniej w momencie finalizacji sprzedaży udziałów w SPV planowane jest zawarcie porozumienia wspólników dotyczącego SPV. Porozumienie wspólników określa wzajemne prawa i obowiązki Polenergii i Wind Power jako wspólników SPV oraz zasady współpracy w realizacji transakcji" - czytamy dalej.

Dodatkowo planowane jest zawarcie pomiędzy SPV oraz wskazanym podmiotem z grupy kapitałowej Equinor (który będzie świadczył określone usługi na rzecz SPV jako manager projektu) umów dotyczących rozwoju oraz realizacji projektu przez SPV, określających m.in. zakres usług świadczonych przez managera projektu, obowiązki i zakres odpowiedzialności, wynagrodzenie managera oraz zasady zaangażowania podwykonawców do realizacji usług. Strony ustaliły, że Polenergia (lub wskazane podmioty z grupy kapitałowej Polenergia) będzie działała na rzecz SPV w porozumieniu z managerem projektu w zakresie realizacji określonego zakresu usług na potrzeby projektu, wskazano także.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

Tagi: energetyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz