Notowania

górnictwo
23.10.2017 16:02

Prezydent podpisał ustawę o rekompensacie z tyt. utraty prawa do deputatu węgl.

Podziel się
Dodaj komentarz

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, podała Kancelaria Prezydenta.

"Celem ustawy jest zrekompensowanie, w ramach możliwości budżetu państwa, strat finansowych poniesionych przez osoby, które na podstawie układów zbiorowych pracy oraz związanych z nimi porozumień, otrzymywały bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie, i utraciły to uprawnienie wskutek wypowiedzenia w tym zakresie ww. układów i porozumień. Realizacja tego celu nastąpi poprzez wypłatę z budżetu państwa jednorazowego świadczenia rekompensacyjnego z tytułu trwałej utraty prawa do bezpłatnego węgla" - czytamy w informacji.

Wysokość rekompensaty wynosić będzie 10 000 zł. Rekompensata będzie wypłacana jednorazowo.

"Zgodnie z ustawą, osobami uprawnionymi do uzyskania świadczenia rekompensacyjnego będą emeryci i renciści, którzy w momencie utraty uprawnienia spełniali łącznie następujące warunki: mieli ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, pobierali emeryturę lub rentę, otrzymywali bezpłatny węgiel na podstawie układów zbiorowych pracy, porozumień i innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń, utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy. Do grona osób uprawnionych zaliczono także wdowy, wdowców i sieroty, mających ustalone prawo do renty rodzinnej po uprawnionym emerycie lub renciście" - czytamy dalej.

Każda z osób spełniających przesłanki do otrzymania świadczenia rekompensacyjnego będzie mogła wystąpić o jego wypłatę, poprzez złożenie wniosku wraz z oświadczeniem o określonej treści do właściwego przedsiębiorstwa wypłacającego, czyli określonego przedsiębiorstwa górniczego, w terminie 21 dni od dnia wejścia ustawy w życie.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, podano także.

Tagi: górnictwo, hutnictwo, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz