Notowania

giełda
25.05.2018 18:11

Przegląd informacji ze spółek

Ursus Dystrybucja, spółka z Grupy Ursus, planuje zwiększenie w najbliższym czasie liczby punktów własnych do 10, wynika z komunikatu Ursusa.

Podziel się
Dodaj komentarz

Akcjonariusze Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zdecydowali o wypłacie 27,76 mln zł dywidendy z zysku za 2017 r., tj. o wypłacie 2,2 zł na akcję, podała spółka.

Ursus odnotował 1,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pekabex Bet, spółka w 100% zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała list intencyjny z Panattoni Development Europe na generalne wykonawstwo dwóch hal w Starym Sękocinie wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz infrastrukturą techniczną za 15,5 mln euro netto, podał Pekabex.Wikana odnotowała 0,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tarczyński odnotował 5,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Agory zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 czerwca o przeznaczeniu 23,29 mln zł z kapitału zapasowego spółki na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Akcjonariusze AC S.A. zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 24,49 mln zł z zysku za 2017 r., tj. 2,5 zł na akcję, wynika z uchwał walnego

Spółka zależna Vantage Development, realizująca inwestycję mieszkaniową 'Dorzecze Legnickiej' we Wrocławiu, zawarła z Erbudem umowę na generalne wykonawstwo III etapu inwestycji za 47 mln zł netto, podał Vantage.

Echo Investment i jego podmioty zależne zawarły przyrzeczoną umowę zbycia 100% udziałów w komplementariuszu oraz komandytariuszu spółki West Gate II - Projekt Echo - 114, która jest właścicielem budynku biurowego West Link we Wrocławiu, na rzecz podmiotu kontrolowanego przez Globalworth Poland Real Estate, podała spółka. Cena sprzedaży udziałów wyniosła 2,7 mln euro.

Akcjonariusze Fabryki Mebli Forte zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zwołane na 21 czerwca.

Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zdecydują o przeznaczeniu 60,99 mln zł z zysku netto za 2017 r. tj. o wypłacie 1,2 zł na akcje, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 22 czerwca.

Akcjonariusze Ciechu zdecydują o przeznaczeniu całego zysku netto za 2017 r. w kwocie 243,91 mln zł na dywidendę i przeniesienie części kapitałów zapasowych na ten cel, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 22 czerwca.

Akcjonariusze Sare zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 21 czerwca.

Akcjonariusze ATM Grupy zdecydowali o wypłacie łącznie 18,55 mln zł dywidendy, tj. 0,22 zł na akcję z zysku za 2017 oraz zysków zatrzymanych, wynika podjętych uchwał. 

Unibep podpisał umowę na generalne wykonawstwo rozbudowy fabryki płynów infuzyjnych przy ul. Sienkiewicza w Kutnie za 18,5 mln zł netto, podała spółka.

Akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu 73,34 mln zł z zysku za 2017 rok na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 40 zł na akcję, wynika podjętych uchwał. 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała Program Postępowania Naprawczego (PPN) Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), z uwzględnieniem uwag i informacji Komisji przedstawionych w piśmie przesłanym do banku, podał BOŚ Bank. 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny i2 Development, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach programu emisji o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, podała Komisja.

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 26 czerwca.

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 29,58 mln zł tj. 6,4 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z podjętych uchwał. 

Braxx - właściciel marki SmartKidBelt - rozważa wejście na rynek NewConnect w II półroczu, poinformowali ISBnews właściciele spółki Maciej Łuczak i Krzysztof Markowski.

Rada nadzorcza PKN Orlen zdecydowała o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych oraz członka zarządu ds. handlowych, poinformowała spółka. 

Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla pierwszego etapu łódzkiej inwestycji Pomorska Park, poinformowała spółka. W inwestycji powstało 186 mieszkań - o powierzchniach od 37,84 do 102,79 m2, podano także.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 47,7 tys. ton w kwietniu 2018 r. i była o 12% niższa r/r, podała spółka.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego Vistal Offshore, spółki zależnej Vistal Gdynia w restrukturyzacji, poinformował Vistal Gdynia. Sąd postanowieniem wyznaczył sędziego-komisarza, zezwolił Vistal Offshore na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu oraz wyznaczył zarządcę. 

Dekpol podtrzymuje prognozę zakładającą 710 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r., w tym 450 mln zł w generalnym wykonawstwie, 190 mln zł w segmencie deweloperskim i 70 mln zł w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, podała spółka.

Grupa Kredyt Inkaso nabyła w kwietniu portfele, składające się z wierzytelności detalicznych, pożyczkowych i telekomunikacyjnych o łącznej wartości nominalnej ok. 110 mln zł, poinformowała spółka. Spółka spodziewa się normalizacji i stabilizacji cen portfeli wierzytelności na rynku.

e-Xim IT zakończył publiczną ofertę akcji i w III kwartale tego roku planuje zadebiutować na rynku NewConnect, poinformowała spółka.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) podpisała aneks do porozumienia z DGG Eco w związku z niewypłacalnością African Investment Group S.A. (AFRIG), wydłużający m.in. terminy spłaty zobowiązań wobec spółki z 31 grudnia 2022 na koniec 2023 r. i zawierający rezygnację z zabezpieczenia zobowiązań DGG Eco w postaci gwarancji bankowej, wynika z komunikatów Grupy Azoty i ZCh Police.

Stalprofil odnotował 8,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selena FM odnotowała 4,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Archicom Marina, spółka zależna Archicomu, nabyła od osoby prawnej tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (do 5 grudnia 2089 r.) o łącznej powierzchni użytkowej 2,5964 ha, położonej we Wrocławiu za cenę netto 18,55 mln zł. Na nieruchomości Archicom Marina zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną na ok. 360 mieszkań.

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź zdecydowała o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa i czterech wiceprezesów zarządu, podała spółka. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 9 czerwca.

Zarząd Tower Investments podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały zarządu z 10 maja 2018 roku w przedmiocie rekomendacji walnemu zgromadzeniu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. Zgodnie z nową uchwałą zysk za rok obrotowy 2017 zostanie w całości wyłączony od podziału, a następnie kwota w wysokości 2 mln zł przekazana zostanie na kapitał rezerwowy, a pozostała kwota, tj. 2 224 108 zł przekazana zostanie na kapitał zapasowy, poinformowała spółka.

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze na dzień 31 marca br. wynosił  476,7 mln zł, podała spółka w raporcie.

Kernel Holding odnotował 39,08 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2017/2018 ((tj. w I kw. roku kalendarzowego 2018) wobec 32,93 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Zabrze odnotował 3,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Qumak miała przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 33,7 mln zł i ok. 0,3 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Artifex Mundi odnotował 1,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tower Investments odnotował 0,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dekpol odnotował 9,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 4,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Telewizja Polsat, spółka zależna Cyfrowego Polsatu, zawarła z Eleven Sports Network LTD z siedzibą w Londynie umowę sprzedaży 3 340 udziałów spółki Eleven Sports Network z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł, poinformował Cyfrowy Polsat. Nabywane przez Telewizję Polsat udziały, po rejestracji przewidzianego w umowie podwyższenia kapitału zakładowego ESN, będą stanowić 50% + jeden udział w kapitale zakładowym ESN. Łączna cena nabywanych w ramach umowy udziałów została ustalona na kwotę 38 mln euro. 

Konsorcjum Stali odnotowało 11,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Esotiq & Henderson odnotował 0,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

PKP Cargo odnotowało 35,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Blisko 2/3 Polaków (62%) jest aktywnych fizycznie, a niemal połowa (48%) uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu, wynika z pierwszej edycji raportu MultiSport Index, powstałego przy współpracy Benefit Systems z Kantar TNS. Według raportu, w Polsce rośnie grupa osób, które podejmują aktywność fizyczną minimum 3 razy w tygodniu (30%).

Ipopema Securities odnotowało 0,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz