Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
aktualizacja
Płatna współpraca z Danone

Jak producenci żywności wpływają na otoczenie gospodarcze, środowiskowe i społeczne?

Podziel się:

Pandemia COVID-19, wybuch wojny za wschodnią granicą, wysoka inflacja – ostatnie lata to ciąg wyzwań, z którymi zmagali się zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Mimo to grupa spółek DANONE w Polsce zrealizowała strategię ESG w pełnym zakładanym zakresie i wygenerowała 3,6[1] mld zł wartości dodanej do polskiej gospodarki, co przełożyło się m.in. na utrzymanie 15 tysięcy miejsc pracy[2]. Podsumowanie działań społeczno-gospodarczych, a także cele, które w ciągu kolejnych lat chce osiągnąć DANONE zostały przedstawione m.in. w najnowszym raporcie ESG grupy spółek DANONE, który powstał zgodnie z Global Reporting Initiative (GRI) - międzynarodowym standardem raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Z uwagi na szeroki zakres działalności na polskim rynku grupa spółek DANONE ma istotny wpływ zarówno na gospodarkę i na rozwój społeczny kraju. Zaangażowanie we wsparcie społeczności lokalnych, upowszechnianie odpowiednich nawyków żywieniowych czy ambitne cele klimatyczne były i nadal pozostają wysoko na agendzie DANONE. Nasze serce bije w Polsce i jesteśmy dumni, że nasza działalność wpływa pozytywnie na rozwój krajowej gospodarki. Jednak zgodnie z podwójnym zobowiązaniem na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, zainicjowanym 50 lat temu przez Antoine’a Ribouda, ówczesnego właściciela organizacji, wierzymy, że nasza odpowiedzialność nie kończy się w drzwiach biura czy bramie fabryki. Dlatego inwestujemy w rozwój społeczny środowisk, w których funkcjonujemy, w promowanie odpowiedzialnych nawyków żywieniowych i troskę o stan planety – mówi Paweł Piątek, Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE w Polsce. 

Realny wpływ na gospodarkę – co pokazują liczby?

Całościowa wartość dodana dla gospodarki polskiej wygenerowana przez grupę spółek DANONE została obliczona wg nagrodzonego Noblem modelu przepływów międzygałęziowych Wasilly’ego Leontiefa. W 2022 roku wyniosła 3,597 mld zł, co, pomimo bezprecedensowych wyzwań ostatnich lat, oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 2020 (3,57 mld zł). Na kwotę, za którą można by wybudować 55 szkół dla 55 tys. dzieci, składają się wygenerowane: 1,543 mld zł z działalności podstawowej DANONE (efekt bezpośredni), 1,336 mld zł wśród dostawców i podmiotów z branż powiązanych (efekt pośredni) oraz 687,63 mln zł na skutek wzrostu przychodów gospodarstw domowych (efekt indukowany). A jeśli już o finansach mowa, warto też wziąć pod lupę korzyści dla polskiego budżetu w postaci zapłaconych przez grupę spółek DANONE podatków. W 2022 r. ich kwota opiewała w sumie na 335,8 mln zł, z czego 268,52 mln zł trafiło do budżetu centralnego, a 67,28 mln zł – do jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie suma zapłaconych podatków wyniosła zatem 3,6 razy więcej niż kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego w Warszawie w 2022 r.

Działalność prowadzona przez DANONE przyczynia się także do utrzymania 15 050 stanowisk. W samych firmach wchodzących w skład grupy w 2022 r. zatrudnienie wynosiło 3308 osób. Łączna wartość wynagrodzeń wypłacona pracownikom to aż 802,8 mln zł, co odpowiada kosztowi zakupu 5150 nowych samochodów elektrycznych. W organizacjach należących do łańcucha dostaw DANONE przyczynił się do utrzymania 8117 miejsc pracy, a w całej krajowej gospodarce – kolejnych 3625.

Troska o ochronę zasobów planety

Grupa spółek DANONE, zgodnie z podwójnym zobowiązaniem, nie poprzestaje jednak na zaangażowaniu w rozwój gospodarczy. Firma troszczy się także o planetę, dążąc konsekwentnie do ograniczania swojego wpływu na środowisko na wszystkich etapach procesu produkcji.

Strategia ochrony klimatu, zaktualizowana w opublikowanej na początku 2023 r. nowej strategii zrównoważonego rozwoju, "Drodze Pozytywnego Wpływu", opiera się na: ograniczaniu emisji tam, gdzie to możliwe, zmianie praktyk rolniczych w celu sekwestracji większej ilości dwutlenku węgla w glebie, wyeliminowaniu z łańcucha dostawców mogących się przyczyniać do wylesiania oraz kompensowaniu pozostałych emisji.

W "Drodze Pozytywnego Wpływu" zdefiniowano cele organizacji do 2025 i 2030 r. DANONE jako pierwsza firma w sektorze spożywczym, ogłosił globalne zobowiązanie do redukcji emisji metanu – w ciągu najbliższych siedmiu lat firma zamierza ograniczyć tę wynikającą z procesu pozyskiwania świeżego mleka o 30%[3]. Zadeklarowano także osiągnięcie m.in. wzrostu efektywności energetycznej do 2025 r. o 30% oraz redukcję emisji CO2 do 2030 r. Cele te wpisują się w postanowienia Porozumienia Paryskiego, zakładające ograniczenie ocieplenia klimatu do poziomu 1,5°C w porównaniu z epoką preindustrialną. Wymierne efekty działań przyczyniających się do realizacji tych ambicji można już dostrzec. Od 2020 r. DANONE w Polsce zmniejszył emisje gazów cieplarnianych o 22,7%[4], a cała wykorzystywana energia elektryczna w fabrykach pochodzi ze źródeł odnawialnych[5], co oznacza, że firma już osiągnęła jeden z celów strategicznych. 

Spółki DANONE dążą także do tego, aby do 2030 r. 100% wprowadzanych na rynek opakowań nadawało się do recyklingu lub było wielokrotnego użytku. Już w latach 2021 i 2022 ekwiwalent całego plastiku wprowadzonego w tych latach na rynek przez Żywiec Zdrój został zebrany i poddany recyklingowi, a spółka stała się pierwszym producentem wody butelkowanej w Polsce, dobrowolnie finansującym zbiórkę 100% masy wprowadzonych tworzyw. 

Podejście prośrodowiskowe to także idea "less waste" - już teraz wszystkie spółki z grupy DANONE podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności zarówno na etapie procesów produkcji, jak i w przypadku produktów, które już trafiły na rynek. W ubiegłym roku do Banków Żywności przekazano żywność wartą ponad 4,26 mln zł. Z kolei na etykietach 70 proc. produktów zmieniono oznaczenia na "najlepiej spożyć przed". Natomiast w ramach współpracy z Too Good To Go artykuły Danone z krótkim terminem przydatności można kupić w znacznie niższej cenie. Inicjatywom przyświeca nadrzędny cel: do 2030 r. obniżenie o połowę w stosunku do roku 2020 ilość odpadów żywnościowych, powstających w procesach produkcyjnych i nie nadających się do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz do przetworzenia na biomateriały, a także zero odpadów z tworzyw sztucznych przekazywanych na składowanie.

DANONE rozsądnie gospodaruje także cennym zasobem jakim jest woda.– W DANONE rozumiemy unikalną rolę wody w życiu ludzi i planety, dlatego z szacunkiem, uwagą i rozsądkiem gospodarujemy zasobami wodnymi, a także od lat chronimy je m.in. poprzez pozyskiwanie jej w sposób zrównoważony i konsekwentne minimalizowanie jej wykorzystania w procesach produkcyjnych – wyjaśnia Paulina Kaczmarek, kierowniczka Działu Zrównoważonego Rozwoju DANONE.

Wymierne wsparcie pracowników i społeczności lokalnych

W działalności grupy DANONE troska o pracowników oraz społeczności lokalne nigdy nie schodzi na drugi plan. - Pierwszą wartością, jaką się kierujemy, jest humanizm. Dla DANONE szczególnie ważna jest troska o pracowników, zapewnienie im możliwości równoczesnego rozwoju zawodowego i realizacji marzeń prywatnych – podkreśla Anna Cywińska, dyrektor Działu Korporacyjnego i Komunikacji DANONE.

W firmie stale wdrażane są innowacyjne, zaawansowane rozwiązania technologiczne m.in. w celu doskonalenia procesów i zapewnienia pracownikom możliwości rozwoju. W 2022 r. Zakłady Produkcyjne Nutricia w Opolu – jako pierwsza firma w Polsce – otrzymały przyznawaną przez Światowe Forum Ekonomiczne nagrodę Digital Lighthouse (m.in. za innowacje, tj. robotyzację procesów laboratoryjnych, instalację zautomatyzowanej inspekcji warzyw oraz automatyzację procesów z wykorzystaniem robotów RPA). Z kolei w 2021 r. uruchomiono IT & Date Hub w Warszawie. Jest to jeden z czterech ośrodków DANONE na świecie, który pracuje nad tym, by dane i technologia stały się strategicznym wyróżnikiem organizacji.

W ramach inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem spółki DANONE angażują się w projekty społeczne, na co w ciągu ostatnich 20 lat przekazano łącznie 111 mln zł. Firma inwestuje m.in. w edukację żywieniową, w tym o roli żywienia w 1000 pierwszych dniach życia i roli żywienia w chorobie, a globalna misja firmy "Niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe" jest bliska każdej spółce. Eksperci powołanego przez DANONE w kwietniu 2023 roku Interdyscyplinarnego Centrum Analiz i Współpracy Żywność dla Przyszłości koncentrują się natomiast się na prowadzeniu wielopoziomowych badań w obszarze przyszłości żywienia i jego wpływu na zdrowie konsumentów i środowisko naturalne.

Realizowane są również projekty środowiskowe, wsparcie lokalnych społeczności i pomoc potrzebującym. Pomimo wyzwań ekonomicznych i trudnego kontekstu roku 2022, Żywiec Zdrój przekazał swój pierwszy zakład produkcyjny na Żywiecczyźnie Fundacji Górom. Obecnie prowadzona jest tam działalność m.in. w zakresie szeroko pojętej edukacji dzieci i młodzieży. Z sukcesem zakończono również dialog społeczny w gminie Jeleśnia, gdzie spółka butelkuje wodę. W efekcie, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do wody wodociągowej, stworzono Fundusz Wodny o wartości 2 mln zł.

Praca u podstaw

Aby zachować zasoby naturalne planety i jednocześnie wyżywić ok. 10 mld ludzi, którzy będą żyć na Ziemi w 2060 r., sposób produkcji żywności, zarządzania nią i sposób odżywiania muszą zmienić się na bardziej zrównoważone. Dlatego DANONE konsekwentnie dąży do ograniczania swojego wpływu na środowisko na wszystkich etapach procesu produkcji, a wewnętrzne standardy jakościowe firmy są wyższe niż wymagania prawne. - Biorąc pod uwagę wyzwania podyktowane kwestiami politycznymi, społecznymi, klimatycznymi i wpływem czynników zewnętrznych, jednym z największych wyzwań na najbliższe lata będzie dla nas nadal zapewnienie wartościowej żywności, w cenie dostosowanej do możliwości konsumentów. To wynika bezpośrednio z realizowanej przez nas misji niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Idea ta przyświeca całej grupie spółek DANONE – zauważyła Anna Cywińska.

Spółki DANONE systematycznie wprowadzają nowości i udoskonalają receptury produktów, m.in. obniżając ich kaloryczność, zawartość cukru, tłuszczów, sodu – tak, aby miały zarówno atrakcyjny smak, jak i wartości odżywcze. Asortyment roślinny DANONE ma mniejszy ślad klimatyczny, niż tradycyjne produkty mleczne, a wykorzystywane do produkcji Alpro składniki są pozyskiwane w sposób zrównoważony. Większość z nich jest uprawiana w Europie, zaś pochodzące z Kanady nasiona soi czy krem kokosowy kupowany w Azji Południowo-Wschodniej są transportowane drogą morską.

Wysokie standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju ma poświadczać międzynarodowy certyfikat B Corp (Benefit Corporations) - DANONE dąży do tego, aby do 2025 roku otrzymały go wszystkie spółki na świecie. Już w styczniu 2022 roku działająca w Polsce spółka Danone pomyślnie przeszła proces weryfikacji. Działania w kierunku uzyskania certyfikacji zostały podjęte także przez Żywiec Zdrój oraz Nutricia Polska, Nutricia Zakłady Produkcyjne i Nutrimed. Wszystkie produkty Alpro dostępne na polskim rynku produkowane są w fabryce, która jest B Corpem już od 2020 roku.

[1]3,597 mld zł -łączna wartość dodana wygenerowana w gospodarce polskiej w 2022 r. dzięki działalności grupy spółek DANONE

[2] 15 050 - łączna liczba miejsc pracy utrzymanych dzięki działalności grupy spółek DANONE

[3] w stosunku do poziomu z roku 2020

[4] dot. Full LCA, czyli pełnego cyklu życia produktu

[5] Farma wiatrowa w Jóźwinie zasila wszystkie siedem fabryk grupy spółek DANONE w Polsce zieloną energią w około 60%. Pozostałą część energii pokrywa się poprzez tzw. certyfikaty gwarancji pochodzenia. W 2021 i 2022 r. zieloną energią napędzane były również magazyny zewnętrzne spółki Żywiec Zdrój.

Płatna współpraca z Danone

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl