Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Redakcja money.pl
|

Regulamin konkursu "NAGRODA GOSPODARCZA MONEY.PL"

0
Podziel się:

Regulamin określa warunki Plebiscytu: „NAGRODA GOSPODARCZA MONEY.PL.

Regulamin konkursu "NAGRODA GOSPODARCZA MONEY.PL"
bEClcqpx

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin określa warunki Plebiscytu: „NAGRODA GOSPODARCZA MONEY.PL", rozgrywanego w ramach serwisu money.pl – dalej zwanego „Plebiscytem”. Celem Plebiscytu jest wybór wygranych w następujących kategoriach:

- Człowiek Roku Money.pl – 1 zwycięzca

bEClcqpz

- Firma Roku Money.pl –1 zwycięzca

-Technologia roku Money.pl - 1 zwycięzca

-Nagroda specjalna Redakcji money.pl - 1 zwycięzca

1.2 Organizatorem Plebiscytu jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem".

bEClcqpF

1.3 Fundatorem Nagród w Plebiscycie jest Organizator.

1.4 Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na publiczne udostępnianie, w tym zamieszczenie w Internecie na stronach dotyczących Plebiscytu ( w tym także w kanałach social media) jego firmy lub imienia i nazwiska. Zgoda obejmuje wykorzystanie wskazanych danych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia i udostępnienia wyników Plebiscytu, promocji Plebiscytu, w tym w sieci Internet (w tym także w kanałach social media).

1.5 Plebiscyt nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania oraz skargi i reklamacje związane z Plebiscytem powinny być kierowane do Organizatora, w z żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

1.6 Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Plebiscytu: nagrodamoney@grupawp.pl

bEClcqpG

1.7 Udział uczestnika Plebiscycie jest równoznaczny z jego zgodą na:

a) udział w Plebiscycie,

b) akceptacją niniejszego regulaminu w całości,

c) przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi na potrzeby realizacji Plebiscytu i wszelkich wydarzeń związanych z Plebiscytem,

bEClcqpH

d) wykorzystanie materiałów dostarczonych przez uczestnika Plebiscytu w tym wizerunku uczestnika Plebiscytu z fotografii dostarczonych przez uczestnika Plebiscytu,

e) publiczne ujawnienie oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika, ujawnienie jego firmy lub imienia i nazwiska w Internecie na stronach związanych z Plebiscytem (w tym także w kanałach social media) na potrzeby Plebiscytu, jego promocji i ogłaszania wyników głosowania.

1.8 Organizator powoła Kapitułę nagrody oraz wybierze członków Kapituły. Organizator ustanowi zasady przeprowadzenia Plebiscytu przez Kapitułę.

1.9 Warunkiem odebrania nagrody jest :

bEClcqpI

a) podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, adres e-mail)

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach przeprowadzenia Plebiscytu i odbioru nagrody:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji Plebiscytu i odebrania nagrody. Dane te zbierane są na potrzeby organizacji Plebiscytu i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane przekazuje dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia".

1.11. W wypadku, gdyby wykorzystanie fotografii dostarczonych przez Uczestników stanowiło naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych, naruszało dobra osobiste lub jakiekolwiek inne dobra, uczestnik Plebiscytu zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń skierowanych do Organizatora oraz do pokrycia wszelkich szkód jakie z tytułu zaspokojenia tych roszczeń poniesie Organizator Plebiscytu.

2. NAGRODY

2.1 Zwycięzca Plebiscytu w każdej z kategorii, wybrany przez Kapitułę Nagrody, otrzyma nagrodę w postaci statuetki Nagrody Money.pl. Wartość jednej nagrody wynosi 500 zł netto. W ramach poszczególnych kategorii mogą zostać przyznane także wyróżnienia.

2.2 Nagrody zostaną wręczone podczas Gali finałowej Nagrody Gospodarczej Money.pl, Organizator poda w materiałach dotyczących Plebiscytu informacje na temat terminu wydarzenia, w ramach którego wręczona zostanie Nagroda lub o innym sposobie wręczenia Nagrody.

2.3 Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.

2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród.

2.5 O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzcy Plebiscytu zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem adresu mailowego lub drogą telefoniczną.

2.6 Nagrody nie odebrane przez zwycięzców Plebiscytu przechodzą na własność Organizatora.

2.7 Wszystkie nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich odpowiednio zwycięzcy każdej edycji Plebiscytu.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

3.3 Etapy Plebiscytu zostaną wskazane przez Organizatora i przeprowadzone przez Kapitułę. W przypadku Nagrody Specjalnej money.pl zwycięzcy zostaną wyłonieni samodzielnie przez Organizatora.

3.3.1 Nominacje w Plebiscycie powinny dotyczyć podmiotów i osób polskich lub działających na polskim rynku przy czym dla oceny pod kątem nominacji oraz przyznania nagrody rozważa się jedynie ostatnie 12 miesięcy działalności.

3.3.2 Redakcja Money.pl przybliża na łamach Serwisu Money.pl sylwetki nominowanych osób i firm wyłonione w Etapie Plebiscytu przeprowadzonym przez Kapitułę.

3.3.3 Zwycięzcy zobowiązani są do podania Organizatorowi swoich danych koniecznych dla celów przekazania nagrody oraz w przypadku jej przeprowadzenia przesłania zaproszenia na Galę finałową Nagrody Gospodarczej Money.pl.

3.5 Nominacje w Plebiscycie jak również wizerunki Zwycięzców mogą zostać opublikowane w Internecie na stronach związanych z Plebiscytem (w tym w kanałach social media) na co uczestnik wyraża zgodę.

3.6 Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.

4. OGRANICZENIE UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

4.1. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy a także spółki i podmioty powiązane z grupą Wirtualna Polska Holding S.A oraz Impact360 sp. z o.o..

4.2. Zakaz uczestnictwa w Plebiscycie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.

4.3. Uczestnikami Plebiscytu mogą być osoby pełnoletnie.

4.4. Uczestnikiem Plebiscytu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Plebiscytu należy składać Organizatorowi pisemnie (na adres Wirtualna Polska Media S.A. ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa), w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Plebiscytu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.

5.2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

5.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane, a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. DANE OSOBOWE

6.1.Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników przekazanych Organizatorowi w zakresie niezbędnym do realizacji celów:

6.1.1.    przeprowadzenia Konkursu tj. m.in. wyłonienia zwycięzcy, prowadzenia komunikacji w ramach konkursu, przyznania i wydania nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności polegającej na przystąpieniu do konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród konkursowych lub do czasu wycofania zgody.

6.1.2.    rozpatrywania skarg i reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw i interesów gospodarczych oraz dbałość o poprawny przebieg konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zdarzenia mogącego stanowić podstawę zaistnienia roszczenia lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

6.1.3.    w przypadku zwycięzców - dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych (dokumentacja wydania nagrody). Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych administratora ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 2018 r. o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 r.) W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

6.2.Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować przez adres email: iodo@grupawp.pl

6.3.Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie i skorzystania z prawa do Nagrody.

6.4.Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe w związku z wysyłką Nagrody.

6.5.Dane osobowe przetwarzane przez Organizator nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; 

6.6.Dane osobowe przetwarzane przez Organizator nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. 

6.7.Organizator Konkursu jest Administratorem danych osobowych podanych w Zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do realizacji celów:

6.7.1.    ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw i interesów. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zdarzenia mogącego stanowić podstawę zaistnienia roszczenia lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

6.7.2.     przypadku zwycięzców - dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych (dokumentacja wydania nagrody). Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych administratora ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 2018 r. o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 r.) W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

6.8.Organizator Konkursu wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@grupawp.pl lub listownie na adres Wirtualna Polska Media S.A., ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa,

6.9.Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora Konkursu m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie poleceń Organizatora Konkursu.

6.10.     Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora Konkursu nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; 

6.11.     Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. 

6.12.     Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,, żądania ich sprostowania, usunięcia (w określonych sytuacjach), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów . Ponadto, Uczestnik ma prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie, z tym że, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.13.     W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z właściwym dla danego Administratora danych, inspektorem ochrony danych.

6.14.     Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie https://www.money.pl/gospodarka/regulamin-konkursu-nagroda-gospodarcza-money-pl-6667920188214144a.html w czasie Plebiscytu oraz terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia. Na tej stronie wskazane zostaną również zasady przeprowadzenia Plebiscytu przez Kapitułę.

6.2 Organizator Plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Plebiscytu.

6.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Plebiscytu mają wyłącznie charakter informacyjny.

Warszawa, dnia 02.08.2021 roku

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
bEClcqqa
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)