Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Redakcja money.pl
|
aktualizacja

Regulamin konkursu "NAGRODA MONEY.PL" 2023

0
Podziel się:

Regulamin określa warunki Plebiscytu: "NAGRODA MONEY.PL".

Regulamin konkursu "NAGRODA MONEY.PL" 2023
Nagroda Money.pl - regulamin i zasady zgłoszeń (WP)

1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin określa warunki Plebiscytu: "NAGRODA MONEY.PL" rozgrywanego w ramach serwisu money.pl – dalej zwanego "Plebiscytem". Celem Plebiscytu jest wybór wygranych w następujących kategoriach:

a) Startup Roku – 1 zwycięzca;

b) Technologia Roku – 1 zwycięzca;

c) Przedsiębiorca Roku – 1 zwycięzca

d) Nagroda Specjalna Redakcji Money.pl za wkład społeczny – 1 zwycięzca

1.2 W Plebiscycie mogą zostać przyznane wyróżnienia.

1.3 Organizatorem Plebiscytu jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem".

1.4 Fundatorem Nagród w Plebiscycie jest Organizator.

1.5 Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na publiczne udostępnianie, w tym zamieszczenie w Internecie na stronach dotyczących Plebiscytu ( w tym także w kanałach social media) jego firmy lub imienia i nazwiska. Zgoda obejmuje wykorzystanie wskazanych danych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia i udostępnienia wyników Plebiscytu, promocji Plebiscytu, w tym w sieci Internet (w tym także w kanałach social media).

1.6 Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Plebiscytu: nagrodamoney@grupawp.pl.

1.7 Udział uczestnika Plebiscycie jest równoznaczny z jego zgodą na:

a) udział w Plebiscycie,

b) akceptacją niniejszego regulaminu w całości,

c) przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi na potrzeby realizacji Plebiscytu i wszelkich wydarzeń związanych z Plebiscytem,

d) wykorzystanie materiałów dostarczonych przez uczestnika Plebiscytu w tym wizerunku uczestnika Plebiscytu z fotografii dostarczonych przez uczestnika Plebiscytu,

e) publiczne ujawnienie oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika, ujawnienie jego firmy lub imienia i nazwiska w Internecie na stronach związanych z Plebiscytem (w tym także w kanałach social media) na potrzeby Plebiscytu, jego promocji i ogłaszania wyników głosowania.

1.8. Organizator powoła Kapitułę nagrody oraz wybierze członków Kapituły. Organizator ustanowi zasady przeprowadzenia Plebiscytu przez Kapitułę w poszczególnych kategoriach.

1.9. Warunkiem odebrania nagrody jest :

a) podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, adres e-mail)

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach przeprowadzenia Plebiscytu i odbioru nagrody: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wirtualna Polska Media S.A. Dane zbierane są na potrzeby organizacji Plebiscytu i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane przekazuje dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia".

1.10. W wypadku, gdyby wykorzystanie fotografii dostarczonych przez Uczestników stanowiło naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych, naruszało dobra osobiste lub jakiekolwiek inne dobra, uczestnik Plebiscytu zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń skierowanych do Organizatora oraz do pokrycia wszelkich szkód, jakie z tytułu zaspokojenia tych roszczeń poniesie Organizator Plebiscytu.

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

2.1. Etapy Plebiscytu zostaną wskazane przez Organizatora i przeprowadzone przez Kapitułę.

2.2. Nominacje w Plebiscycie powinny dotyczyć podmiotów i osób polskich lub działających na polskim rynku, przy czym dla oceny pod kątem nominacji oraz przyznania nagrody rozważa się jedynie ostatnie 12 miesięcy działalności.

2.3. Redakcja money.pl przybliża w serwisie money.pl sylwetki nominowanych osób i firm wyłonione w Etapie Plebiscytu przeprowadzonym przez Kapitułę.

2.4. Nominacje w Plebiscycie, jak również wizerunki Zwycięzców mogą zostać opublikowane w internecie na stronach związanych z Plebiscytem (w tym w kanałach social media), na co uczestnik wyraża zgodę.

2.5. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.

3. OGRANICZENIE UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

3.1. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy, a także spółki i podmioty powiązane z grupą Wirtualna Polska Holding S.A oraz Impact360 sp. z o.o.

3.2. Zakaz uczestnictwa w Plebiscycie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 3.1.

3.3. Uczestnikiem Plebiscytu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Plebiscytu należy składać Organizatorowi pisemnie (na adres Wirtualna Polska Media S.A. ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa), w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Plebiscytu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.

4.2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

4.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane, a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników przekazanych Organizatorowi w zakresie niezbędnym do realizacji celów:

5.1.1. przeprowadzenia Plebiscytu tj. m.in. prowadzenia komunikacji w ramach Plebiscytu, wyłonienia zwycięzcy Plebiscytu, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności polegającej na przystąpieniu do Plebiscytu. W tym celu dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Plebiscytu lub do czasu wycofania zgody.

5.1.2. rozpatrywania skarg i reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw i interesów gospodarczych oraz dbałość o poprawny przebieg konkursu. W tym celu dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zdarzenia mogącego stanowić podstawę zaistnienia roszczenia lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

5.2. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Plebiscycie.

5.3. Dane osobowe przetwarzane przez Organizator nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

5.4. Dane osobowe przetwarzane przez Organizator nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. 

5.5. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, żądania ich sprostowania, usunięcia (w określonych sytuacjach), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. Ponadto, Uczestnik ma prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie, z tym że, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5.6. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z właściwym dla danego Administratora danych, inspektorem ochrony danych.

5.7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Pełna treść regulaminu udostępniona będzie na stronie https://www.money.pl/gospodarka/regulamin-konkursu-nagroda-money-pl-2024-6994897512983104a.html w czasie Plebiscytu oraz terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia. Na tej stronie wskazane zostaną również zasady przeprowadzenia Plebiscytu przez Kapitułę.

6.2. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Plebiscytu mają wyłącznie charakter informacyjny.

I. Kategorie "NAGRODY MONEY.PL"

Startup Roku

Kryteria dla zgłoszeń: startupy definiujemy w tym przypadku jako firmy technologiczne, finansowane ze środków własnych (bootstrapping) lub przez prywatnych inwestorów (NIE uwzględniamy firm notowanych na giełdach), posiadające MVP swojej usługi/produktu oraz przynajmniej jedno potwierdzone umową wdrożenie komercyjne lub publiczne w perspektywie nie dalszej niż rok; istniejące formalnie dłużej niż pół roku.

Kryteria oceny brane pod uwagę przez Kapitułę: etyczność, innowacyjność, skalowalność, sukcesy biznesowe osiągnięte w ciągu ostatnich 12 miesięcy, skala i waga społeczna rozwiązywanego problem

Technologia Roku

Kryteria dla zgłoszeń: technologia musi być na etapie co najmniej MVP z perspektywą wdrożenia komercyjnego lub w sferze publicznej; istniejąca w tej formie nie dłużej niż rok; mogą to być technologie zarówno fizyczne, biologiczne bądź chemiczne (urządzenia, wynalazki, leki etc.), jak i niefizyczne (oprogramowanie); kategoria jest zarówno dla komercyjnych rozwiązań, jak i niekomercyjnych bądź tworzonych przez podmioty niekomercyjne: instytucje naukowe, fundacje, NGO, młodych wynalazców etc.

Kryteria oceny brane pod uwagę przez Kapitułę: etyczność, innowacyjność, skalowalność, czaso- i zasobochłonność wytworzenia w stosunku do uzyskiwanych korzyści, waga i skala społeczna rozwiązywanego problemu.

Przedsiębiorca Roku

Kryteria dla zgłoszeń: przedsiębiorca, czyli osoba na stanowisku zarządczym (dyrektorskim lub w randze członka zarządu) w firmie i będąca jej współtwórcą; osoba zarządzająca pośrednio lub bezpośrednio zespołem liczącym co najmniej 15 osób.

Kryteria oceny brane pod uwagę przez Kapitułę: nagroda Przedsiębiorcy Roku z założenia powinna być wręczana osobom, które w danym roku dokonały istotnych rynkowo i biznesowo przedsięwzięć, np. udane IPO firmy, partnerstwo z globalnymi gigantami, realizacja dużych inwestycji, pozyskanie strategicznego inwestora, fuzja etc. Kapituła w tym przypadku skupi się na: etyczności firmy i osoby nominowanej, rynkowej i biznesowej randze sukcesów, wadze i skali społecznej sukcesów.

Nagroda Specjalna Redakcji - za wkład społeczny

Nagroda specjalna redakcji Money.pl przyznawana jest osobom, firmom lub innym podmiotom prywatnym, które w danym roku wykazały się wyjątkowym wkładem społecznym. Zwycięzca wyłaniany jest w głosowaniu wszystkich członków redakcji Money.pl.

Nominacji w tej kategorii dokonują członkowie redakcji, następnie w drodze głosowania wyłaniają zwycięski projekt.

II. Nominacje

Nominacje do wszystkich kategorii oprócz Nagrody Redakcji są otwarte - każda osoba może nominować kandydatów. Nominacja musi: wskazywać konkretną firmę (startup, technologia) lub osobę (przedsiębiorca) i jej osiągnięcie z ostatniego roku oraz krótkie, pisemne uzasadnienie nominacji.

Etap nominacji zakończy się 20 marca 2023 r. - zgłoszenia nadesłane po tym dniu nie będą uwzględniane.

III. Kapituła i wyłonienie zwycięzców

W przypadku Nagrody Redakcyjnej Kapitułę stanowią członkowie redakcji Money.pl.

W pozostałych trzech kategoriach decyzję podejmuje specjalnie do tego powołana Kapituła, składająca się z 12 osób. Skład Kapituły powinien zachowywać parytet płci. Skład kapituły dostępny jest pod adresem:

Kapituła na miesiąc przed wręczeniem nagród spotka się na głosowanie w kategoriach Technologie, Przedsiębiorca, Startup. Kapitule zostaną zaprezentowane wszelkie nominacje spełniające kryteria opisane w tym dokumencie.

Po zakończeniu prezentacji z danej kategorii, każdy z członków Kapituły wskaże na kartce kolejno trzy jego zdaniem najlepsze nazwiska/nazwy/projekty, z uwzględnieniem punktowania kolejnych miejsc na liście:

1. miejsce - 3 punkty;

2. miejsce - 2 punkty;

3. miejsce - 1 punkt.

Po zsumowaniu głosów zostaną wyłonione trzy projekty, które zdobyły łącznie najwięcej punktów. Protokół głosowania zostaje zapisany w formie elektronicznej i jest dostępny do wglądu.

W przypadku remisu każdy z członków kapituły oddaje dodatkowo po jednym głosie na jednego z kandydatów remisowych. Procedura jest powtarzana aż do wyłonienia trzech zwycięzców.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)