Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Krzysztof Olszewski
|
aktualizacja

Tarcza finansowa PFR. Lista najczęściej popełnianych błędów

39
Podziel się:

Wystarczyły cztery doby, by 16 tysięcy firm otrzymało 3,5 mld zł w ramach subwencji od Polskiego Funduszu Rozwoju – poinformował Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. Środki w ramach Tarczy Finansowej można otrzymać już po kilkudziesięciu godzinach od złożenia wniosku. Wystarczy dobrze wypełnić formularz.

16 tysięcy firm otrzymało 3,5 mld zł w ramach subwencji od Polskiego Funduszu Rozwoju - poinformował Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR
16 tysięcy firm otrzymało 3,5 mld zł w ramach subwencji od Polskiego Funduszu Rozwoju - poinformował Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR (WP, Materiały prasowe)

Artykuł powstał we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju.

Tarcza Finansowa PFR to bezprecedensowa pomoc o wartości 100 mld złotych dla firm, które walczą o przetrwanie podczas epidemii koronawirusa.

Tarcza finansowa PFR . Kto może skorzystać z pomocy?

  • Mikrofirmy, zatrudniające na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
  • Małe i średnie firmy, zatrudniające do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
  • Duże firmy, które bezpośrednio są obsługiwane przez PFR. Wnioski o finansowanie dla dużych firm można będzie złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest również prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.pfr.pl/tarcza oraz w centrum doradztwa dla przedsiębiorstw poprzez stronę internetową lub telefonicznie pod numerem 800 800 120.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wnioskować o wsparcie za pośrednictwem systemów internetowych największych polskich banków.

Wnioski są weryfikowane na podstawie danych, które sami do nich wpiszemy. Jeśli się pomylimy – pomocy nie otrzymamy. Stąd tak ważne jest prawidłowe wypełnienie dokumentów.

Jakie błędy najczęściej popełniali przedsiębiorcy, którzy do tej pory aplikowali o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR? Poniżej publikujemy najważniejsze informacje zebrane przez PFR, by odpowiedzieć na kluczowe wątpliwości osób składających wnioski o subwencję.

Czy w ramach ubiegania się o subwencję mogę wskazać luty 2020r. jako miesiąc spadku obrotów gospodarczych?

Nie. Wielkość spadku przychodów ze sprzedaży należy ustalać dla dowolnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 r. jest marzec 2020 r. W konsekwencji do końca kwietnia jako pierwszy miesiąc, w którym przedsiębiorca odnotował spadek przychodów ze sprzedaży, powinien zostać wskazany marzec 2020 r.

Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. należy porównać do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca 2019 r. Dalej – spadek przychodów ze sprzedaży w kwietniu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. albo kwietniu 2019 r. (wedle wyboru przedsiębiorcy).

Co będzie brane pod uwagę przy weryfikacji spadku obrotów?

Weryfikacja spadków obrotów będzie odbywała się na podstawie deklaracji VAT-7 (w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie), VAT_JPK (w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie) oraz oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, w tym RZIS (w przypadku podmiotów nierozliczających podatku VAT).

Czy dane wprowadzane we wniosku o przyznanie pomocy są weryfikowane przez PFR?

Tak. Są weryfikowane na podstawie danych z rejestrów publicznych. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja odnośnie przyznania subwencji.

Dlatego niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorca złożył odpowiednio wcześniej np. deklarację VAT za miesiąc, dla którego wykazuje spadek obrotów, aby uniknąć odrzucenia wniosku.

Przed złożeniem wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od skutecznego złożenia deklaracji VAT-7 we właściwym Urzędzie Skarbowym minęły co najmniej 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT.

Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Jak obliczać stan zatrudnienia, który należy podać we wniosku o przyznanie subwencji?

Przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie subwencji finansowej będący Mikrofirmą we wniosku o przyznanie subwencji będzie musiał oświadczyć, jaką liczbę osób zatrudniał:

  • na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
  • na dzień 31 grudnia 2019 r.;
  • na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim.

Przedsiębiorca będący MŚP oświadczy o stanie zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Ważne: jeśli liczba pracowników wyliczona dla tych pól we wniosku nie będzie liczbą całkowitą, należy zaokrąglić liczbę "w górę".

Dla określenia powyższego stanu zatrudnienia (zatrudnienie na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji) przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną:

(i) która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalenia stanu zatrudnienia przedsiębiorcy na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; oraz

(ii) współpracująca z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia), która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych, na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej.

Czy każdy może złożyć wniosek o subwencję w imieniu przedsiębiorcy?

Nie, wniosek o subwencję może zostać złożony przez:
1) osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę – taka osoba wcześniej powinna zostać upoważniona do złożenia wniosku i wymaganych oświadczeń na podstawie pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu ubiegania się o udział w Programie Rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" lub

2) osobę uprawnioną do samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy, jak członek jego organu lub innego rodzaju przedstawiciel, którego dane są zamieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć do banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumenty m.in. potwierdzające, że osoba podpisująca i składająca wniosek była umocowana do jego złożenia (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Czy przedsiębiorca składający wniosek o subwencję powinien zadbać o wskazanie w nim prawidłowych informacji?

Tak, przedsiębiorca musi zadbać o to, aby wszystkie dane i oświadczenia wskazane we wniosku o subwencję były zgodne z prawdą. Osoba składająca wniosek oświadcza w nim również, że jest świadoma odpowiedzialności karnej za przedstawienie fałszywych informacji oraz złożenie fałszywych oświadczeń w związku z procesem ubiegania się o subwencję.

Czy subwencja udzielana w ramach Tarczy Finansowej może być kumulowana z inną pomocą publiczną?

Pomoc publiczna udzielana w ramach Tarczy Finansowej może być kumulowana z pomocą publiczną z sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej do łącznego limitu nieprzekraczającego 800 tys. EUR. Zasady kumulacji z innymi rodzajami pomocy opisane są na stronie UOKIK.

Czy na potrzeby weryfikacji statusu mikrofirmy oraz małej i średniej firmy należy uwzględnić wartość zatrudnienia, przychodów i sumy bilansowej właściciela i spółek zależnych wnioskodawcy?

Kryterium skali zatrudnienia oraz skali finansowej odnosi się do przedsiębiorcy, z uwzględnieniem jego właściciela i spółek zależnych. Określając status mikrofirmy lub małej lub średniej firmy, należy zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych) i w razie konieczności sumować dane dotyczące przedsiębiorstw z nim powiązanych w następujący sposób:

  • W przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa powiązane – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości dane przedsiębiorstw powiązanych.
  • W przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa partnerskie – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się dane przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (z tym że należy wziąć pod uwagę wyższy udział) – nie dotyczy to publicznych korporacji inwestycyjnych, spółek venture capital, osób fizycznych lub grupy osób fizycznych prowadzących regularną działalność inwestycyjną jako tzw. "anioły biznesu", o ile całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR; inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego.

Dane przedsiębiorstw, które podlegają sumowaniu należy ustalać na podstawie ksiąg rachunkowych lub danych pochodzących ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Szczegółowe informacje dotyczące ustalenia statusu przedsiębiorstwa znajdują się w Załączniku I Rozporządzenia Pomocowego.

Jaki jest cel wskazywania we wniosku o subwencję zakładanej części pokrycia strat w perspektywie 12 miesięcy?

Wymagana w formularzu wniosku informacja dotycząca wskazania przez wnioskodawcę zakładanego procentowego pokrycia strat finansowych w perspektywie 12 miesięcy jest jedynie informacją statystyczną i nie wpływa na warunki udzielenia subwencji.

Czy można wskazać do przekazania subwencji rachunek bieżący z udostępnionym kredytem lub linią kredytową?

Środki z subwencji finansowej mogą zostać przekazane na rachunek bieżący, w którym udostępniony jest kredyt lub linia kredytowa, pod warunkiem że klient na nowo wykorzysta środki ze spłaconego limitu kredytowego do pokrycia kosztów bieżącej działalności gospodarczej.

Czy warunkiem wnioskowania o subwencję jest brak zaległości w podatkach i składkach na ubezpieczenia społeczne ?

Tak, to jeden z warunków ubiegania się o subwencję. Może się o nią ubiegać przedsiębiorca, który:

1) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku,

2) nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r. albo

3) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku.

Przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej nie jest uznawane za zaległość.

Czy z subwencji finansowej mogą skorzystać podmioty sektora rolnego lub rybołówstwa i akwakultury?

Tak, z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy:
1) prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, tj. zajmujący się wytwarzaniem płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, wymienionych w załączniku I do TFUE (z wyjątkiem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury), bez poddawania ich jakiemukolwiek dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych produktów. Ponadto do produkcji podstawowej produktów rolnych zalicza się wykonywane w gospodarstwach czynności niezbędne do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży ("Rolnik"); oraz

2) prowadzący działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, tj. produkujący, przetwarzający lub wprowadzający do obrotu produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1) ("Rybak");

pod warunkiem że spełniają jednocześnie pozostałe kryteria, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania subwencji finansowej.

Do podmiotów prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych stosuje się limit łącznej pomocy publicznej, którą podmioty te mogą otrzymać w ramach sekcji 3.1. Tymczasowych Ram Pomocy w wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

Do podmiotów prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury stosuje się limit łącznej pomocy publicznej, którą podmioty te mogą otrzymać w ramach sekcji 3.1. Tymczasowych Ram Pomocy w wysokości równowartości w złotych 120 000 euro.

Jako rolnik/rybak nie wiem, czy mam numer REGON. Gdzie mogę to sprawdzić?

W przypadku gdy Rolnik lub Rybak nie posiada wiedzy o swoim numerze REGON, może:
1) sprawdzić swój status za pomocą bazy internetowej REGON pod linkiem https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx;

2) zgłosić chęć nadania numeru REGON do Głównego Urzędu Statystycznego na formularzu RG-OF. W związku z sytuacją związaną z wystąpieniem COVID-19 Główny Urząd Statystyczny rekomenduje składanie wniosku o nadanie REGON drogą zdalną – szczegóły w poniższym linku: https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/.

Czy jako rolnik/rybak muszę być zarejestrowany w CEIDG lub KRS, aby móc ubiegać się o subwencję finansową?

Tak, założenia programowe przewidują, że podmiot, który chce skorzystać z pomocy, musi być zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z pomocy, w tym Rolników i Rybaków.

Czy wniosek o subwencję może zostać złożony za przedsiębiorcę przez jego biuro rachunkowe?

Tak, jednak biuro rachunkowe, które będzie wnioskowało w imieniu firmy o subwencję musi posiadać dostęp do bankowości elektronicznej przedsiębiorcy oraz musi legitymować się należytym umocowaniem do działania w imieniu przedsiębiorcy, tj. powinien zadbać o posiadanie stosownego pełnomocnictwa. Osoba, która składa wniosek o subwencję musi być uprawniona do reprezentowana firmy, w imieniu której dokonuje tych czynności. Jeżeli umocowanie do działania w imieniu tej firmy nie wynika z właściwych rejestrów (KRS, CEIDG) należy pamiętać, aby miała ona pełnomocnictwo, którego wzór jest załącznikiem do Regulaminu ubiegania się o subwencję z programu rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm oraz jest dostępny w bankowości elektronicznej. Należy je wydrukować i podpisać zgodnie z reprezentacją firmy. Dodatkowo, jeżeli do zawarcia umowy subwencji wymagane są wewnętrzne zgody korporacyjne (w przypadku spółek) lub zgoda małżonka/wspólnika spółki cywilnej (jdg, sc), takie biuro rachunkowe powinno upewnić się, że wszystkie takie zgody zostały udzielone.

Jak obliczać stan zatrudnienia, który należy podać we wniosku o przyznanie subwencji?

Kwota subwencji finansowej dla mikroprzedsiębiorcy obliczana jest jako iloczyn liczby pracowników zatrudnianych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz bazowej kwoty subwencji (uzależnionej od wysokości spadku przychodów ze sprzedaży).

Liczba pracowników na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie może być większa niż liczba pracowników:
1) Na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w 2019r. – jeżeli przedsiębiorca zaznaczy pole: "Oświadczam, że przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie subwencji finansowej wskazuje maksymalną liczbę pracowników na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim (miesiąc referencyjny)"; albo

2) Na dzień 31 grudnia 2019 r. – jeżeli przedsiębiorca nie zaznaczy pola z powyższym oświadczeniem (w takiej sytuacji miesiącem referencyjnym będzie 31 grudnia 2019 r.).

Mikroprzedsiębiorca może wybrać datę wskazującą limit liczby pracowników, która jest dla niego korzystniejsza – dla przykładu mikroprzedsiębiorca prowadzący działalność sezonową szczyt zatrudnienia odnotowuje w miesiącach maj-sierpień. Pozostałe miesiące są dla niego sezonem „martwym” – z tego względu, jeżeli taki przedsiębiorca składa wniosek o subwencję w maju, korzystniejsze będzie dla niego wybranie limitu zatrudnienia z opcji 1 (miesiąc z roku poprzedniego) niż z opcji 2 (limit zatrudnienia z 31 grudnia 2019 r.

Przedsiębiorca będący MŚP oświadcza o stanie zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Ważne: Jeśli liczba pracowników wyliczona dla tych pól we wniosku nie będzie liczbą całkowitą, należy zaokrąglić liczbę "w górę".

Dla określenia powyższego stanu zatrudnienia (zatrudnienie na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji) przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną:
(i) która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalenia stanu zatrudnienia przedsiębiorcy na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; oraz

(ii) współpracująca z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia), która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych, na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej.

Jak ustalić spadek sprzedaży u przedsiębiorców rozliczających VAT metodą kasową?

Spadek przychodów ze sprzedaży podmiotów rozliczających VAT metodą kasową, podobnie jak w przypadku "nieVATowców", czy rozliczających się na podstawie faktur VAT-marża ustalany jest w oparciu o oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej. Nie ma przeszkód, aby podmioty rozliczające się w ten sposób również wnioskowały o subwencje finansową. Wysokość spadku przychodów ze sprzedaży podlega weryfikacji ze strony PFR.

Jak uwzględniać faktury zaliczkowe przy ustalaniu spadku obrotów?

Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń wpływających na przyznanie subwencji i jej wysokość w ramach Tarczy Finansowej są dane dotyczące obrotów beneficjenta. Istotne jest wykazanie, że obroty spadły w związku z COVID-19 po 1 lutego 2020 r. o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca roku ubiegłego.

Z tego względu we wniosku o przyznanie subwencji należy wskazać obrót wykazywany w deklaracji VAT (ewentualnie JPK_VAT). Otrzymane zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów i świadczenia usług powodują powstanie obowiązku podatkowego VAT w chwili wpływu na rachunek bankowy całości lub części zapłaty. Natomiast, przyjęcie zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów i usług oraz wystawienie faktury zaliczkowej nie jest traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W związku z tym takich zaliczek nie ujmuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Artykuł powstał we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(39)
kszz
3 lata temu
Co zrobić, gdy we wniosku zaznaczono zamiast mikro to mały przedsiębiorca?
reia w
4 lata temu
Jak nie bardzo wiemy jak wypisać wniosek to zawsze można skorzystać ze strony Tarcza Finansowa PFR, wiadomo ze nie zawsze jestesmy pewni jakie subwencje możemy uzyskać.
Ismena
4 lata temu
Ja nie wiem, jak bym ogarnęła takie finansowe sprawy. Cieszę się, że współpracuję z biurem rachunkowym Ofi - Detal, bo bez nich to bym chyba przepadła.
Irmina
4 lata temu
Jak tak teraz czytam to faktycznie wiele osób popełnia błędy przy składaniu wniosków, moi znajomi również, ale jest informacja na stronie PFR , można również skorzystać z infolinii
Nora
4 lata temu
Własnie o to chodzi by te błędy eliminowac od razu. Każdy błąd odsyła nasz wniosek na koniec kolejki według regulaminu. Nie radze wypełniać niczego na ślepo. A w razie pytań lepiej zerknąć na stronę PFR poswiecona tarczy z pytaniami albo zadzwonic na infolinie pfr
...
Następna strona