Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Budżet 2016. Prezydent podpisał ustawę

0
Podziel się

Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że: wzrost produktu krajowego brutto w 2016 r. wyniesie 3,8 proc., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 9,7 proc., natomiast inflacja ukształtuje się na poziomie 1,7 proc.

Budżet 2016. Prezydent podpisał ustawę
(East News/Bartosz Krupa)
bDXSeDyZ

Prezydent podpisał ustawę budżetową - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa zakłada ona wzrost PKB na poziomie 3,8 procent w tym roku oraz inflację na poziomie 1,7 procent. W ustawie przewidziano m.in. wydatki na realizację programu Rodzina 500 plus i na bezpłatne leki dla seniorów.

Aktualizacja 10:02

Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że: wzrost produktu krajowego brutto w 2016 r. wyniesie 3,8 proc., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 9,7 proc., natomiast średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - czyli inflacja - ukształtuje się na poziomie 1,7 proc. Ponadto szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych w 2016 r. wyniesie 69,9 mld zł, zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 42 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB, wzrośnie do 49 proc.

bDXSeDzb

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 368,5 mld. zł., zaś wysokość dochodów prognozowana jest na 313,8 mld. zł. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 54,7 mld tys. zł.

Dochody podatkowe budżetu państwa prognozowane są w wysokości: 128,6 mld tys. zł - z podatku od towarów i usług, 64 mld zł - z podatku akcyzowego, 1,3 mld tys. zł - z podatku od gier, 26 mld zł - z podatku dochodowego od osób prawnych, 46,8 mld zł - z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1,5 mld zł - z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin.

W prognozie dochodów budżetu państwa uwzględniono także wpływy z nowych podatków, tj. z podatku bankowego (w wysokości 5,5 mld zł) oraz z podatku od sklepów wielkopowierzchniowych (w wysokości 2 mld zł). W ramach dochodów niepodatkowych przewiduje się m.in. następujące wielkości: cło - 3 mld zł, dywidendy i wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa - 4,7 mld zł, wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego - 3,2 mld zł.

Kwota dochodów ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi prognozowana jest na 1. 737.550 tys. zł.

bDXSeDzh

Limit wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2016 uwzględnia m. in.:

  • finansowanie programu Rodzina 500+,
  • wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia oraz dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju sieci Dziennych Domów "Senior-WIGOR",
  • zwiększenie o ponad 2 mld zł wynagrodzeń dla grup pracowniczych, które dotychczas były objęte tzw. "zamrożeniem" wynagrodzeń,
  • środki na jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne,
  • zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
  • oraz dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego.

W ramach wydatków budżetu państwa na 2016 r. uwzględniono również wydatki na realizację 35 programów wieloletnich w łącznej kwocie 13 mld zł.

Pod koniec lutego br. Sejm zaakceptował wszystkie 20 poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2016 rok. Zwiększono m.in. o 8 mln zł dotację na Fundusz Kościelny. Dodatkowe pieniądze na FK mają pochodzić ze zmniejszonych środków na finansowanie wyborów i referendów przez Krajowe Biuro Wyborcze, a będą przeznaczone m.in. na remonty zabytkowych obiektów sakralnych.

bDXSeDzi

Sejm opowiedział się też za zmniejszeniem o ok. 1,8 mln zł budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pieniądze te mają trafić m.in. na finansowanie udziału polskiej reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, a 100 tys. zł z tego samego źródła ma sfinansować konkurs na projekt pomnika Stanisława Pyjasa w Krakowie, w 40. rocznicę jego śmierci.

Uznanie posłów uzyskała poprawka Senatu, która przeznacza dodatkowe 2,5 mln zł na wydatki bieżące Kancelarii Senatu, kosztem wydatków na nową siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa.

Inna przyjęta przez Sejm poprawka Senatu zakłada zwiększenie o ponad 5,4 mln zł wydatków pionu archeologicznego Instytutu Pamięci Narodowej. O tyle samo niższe miałyby być natomiast wydatki majątkowe Krajowej Rady Sądownictwa.

Posłowie zaakceptowali też poprawkę zwiększającą o 2 mln zł subwencje i dotacje na dokształcanie nauczycieli dla Polonii, kosztem budżetu MSZ. Zgodzili się z przesunięciem w budżecie Krajowego Biura Wyborczego 3,7 mln zł (z dotacji dla gmin na wynagrodzenia) oraz zwiększeniem o prawie 5,4 mln zł wydatków Państwowej Inspekcji Pracy. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić ze zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej Rady Ministrów.

bDXSeDzj

Wśród przyjętych senackich poprawek znalazło się przesunięcie w budżetach prokuratury kwoty ok. 35 mln zł i przeznaczenie tego na wynagrodzenia i świadczenia, a także poprawka przekazująca 3 mln zł na dofinansowanie remontu budynków pokoszarowych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie (kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na prokuratury i Krajową Radę Sądownictwa).

Sejm przyjął też poprawkę Senatu zakładającą przesunięcie 3,4 mln zł w budżecie Najwyższej Izby Kontroli oraz przesunięcie 259 tys. z budżetu MSZ do budżetu resortu rodziny i pracy (chodzi o mniejsze niż przewidywano koszty przedstawicielstwa MRPiPS w Brukseli). Posłowie zgodzili się, by zwiększyć wydatki bieżące Prokuratorii Generalnej o 500 tys. zł oraz wynagrodzeń w tej instytucji o 385 tys. zł.

Kolejne zaakceptowane poprawki Senatu przewidują zmianę w nazwie rezerwy celowej związanej m.in. ze świadczeniami rodzinnymi, czy alimentacyjnymi, a także przesunięcie 120 tys. zł na potrzeby resortu gospodarki morskiej i 20 tys. zł do działu "gospodarka złożami kopalin".

bDXSeDzC
wiadomości
gospodarka
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)