Notowania

senat
12.09.2013 08:47

Senat chce ustawy o petycjach. Po raz pierwszy przeprowadzi wysłuchanie publiczne

Według konstytucji to, jak rozpatrywane są petycje, reguluje ustawa. Tej jednak na razie nie ma.

Podziel się
Dodaj komentarz
(senat.gov.pl)

Senatorowie chcą ustawowo uregulować zasady składania i rozpatrywania petycji - przygotowali więc projekt ustawy o petycjach. W październiku chcą na temat swej propozycji przeprowadzić pierwsze w historii Senatu wysłuchanie publiczne.

Celem projektu jest dostosowanie polskiego prawodawstwa do konstytucji. Zgodnie z zawartym w niej artykułem 63, _ każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej _. Tryb rozpatrywania takich petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Ustawy jednak do tej pory nie ma - stąd projekt, pod którym podpisała się grupa senatorów zarówno z PO, PiS, jak i niezależnych. W uzasadnieniu projektu podkreślili, że wychodzi on naprzeciw postulatom organizacji pozarządowych, które od dawna apelowały o ustawowe uregulowanie kwestii petycji.

_ - To jest bardzo ważna inicjatywa Senatu, bardzo wzmacniająca polską scenę publiczną, konsolidująca polską demokrację, także dająca obywatelom bardzo realne prawa _ - podkreślił senator Józef Pinior (PO). Jak przekonywał, petycja to ważny instrument w demokracji. - _ Prawa demokratyczne nie mogą być realizowane raz na cztery lata poprzez głosowanie, ale też pomiędzy wyborami przez takie właśnie inicjatywy jak prawo do wniesienia petycji _ - zaznaczył senator PO.

Zdaniem senatora niezależnego Marka Borowskiego, istotną kwestią jest też organizowane w tej sprawie wysłuchanie publiczne. - _ Petycje to są wnioski obywatelskie, w związku z tym na to, żeby wszechstronnie rozważyć zasadność takiego projektu, to rzeczywiście wysłuchanie publiczne może odegrać tu istotną rolę _ - powiedział Borowski.

Wysłuchanie, zaplanowane na 8 października, organizowane jest przez senackie komisje: ustawodawczą oraz praw człowieka, praworządności i petycji. Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w wysłuchaniu publicznym upływa 1 października 2013 r. W przeszłości wysłuchanie publiczne mogło być przeprowadzane tylko w Sejmie, dzięki jednak przeprowadzonej w czerwcu zmianie w Regulaminie Senatu, prawo organizowania wysłuchań mają teraz również komisje senackie.

Projekt ustawy, który będzie przedmiotem pierwszego senackiego wysłuchania publicznego, reguluje zasady składania i rozpatrywania petycji, sposoby postępowania oraz określenia właściwości organów w sprawach dotyczących petycji, określa formę, w jakiej może być złożona petycja oraz elementy, jakie powinna zawierać.

Przedmiotem petycji mogą być - zgodnie z projektem - sprawy dotyczące życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organu władzy publicznej będącego jej adresatem albo w zakresie wykonywanych przez organizację lub instytucję społeczną zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.

Uprawnionymi do składania petycji są osoby fizyczne, społeczne podmioty zbiorowe, niezależnie od posiadanej osobowości prawnej, m.in. związki zawodowe, związki pracodawców, organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, samorządy społeczne i zawodowe, fundacje i inne organizacje.

Adresaci petycji to z kolei organy władzy publicznej (zarówno państwowej, jak i samorządu terytorialnego bez względu na terytorialny zasięg ich działania i charakter ich funkcji) oraz organizacje i instytucje społeczne wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Celem petycji jest skłonienie adresata do podjęcia określonego działania, zaniechania podjętego działania lub zajęcia określonego stanowiska.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej adresata petycji lub urzędu go obsługującego.

Instytucje, do których kierowane są petycje, powinny - jak określono w projekcie - rozpatrzyć je bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od organu właściwego do rozpatrzenia petycji uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w tym terminie, termin ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.

Czytaj więcej w Money.pl
Piechociński zadowolony z kandydata PO-PSL Zważywszy na to, że w wyborach uzupełniających do Senatu na Podkarpaciu startowaliśmy z bardzo niskiej pozycji, Mariusz Kawa uzyskał bardzo dobry wynik - uważa prezes PSL.
Wybory do Senatu. Polacy są obojętni Wybory trzeba było rozpisać, bo dotychczas zasiadający w Izbie Wyższej parlamentu Władysław Ortyl z PiS-u został marszałkiem podkarpackiego sejmiku.
Halicki ostro o Kaczyńskim. Będzie afera? Zdaniem prezesa PiS, do konstytucji należy wpisać wyższość prawa krajowego nad prawem unijnym. - _ Konstytucja ma fundamentalne znaczenie _ - tak prezesa PiS uspokaja Andrzej Halicki.
Tagi: senat, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, gospodarka polska, wiadmości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz