Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Od 1 lutego nowe formularze wpłat do US

Od 1 lutego nowe formularze wpłat do US

Od 1 lutego br. obowiązują nowe formularze wpłat podatkowych. Przypomnijmy, iż pod koniec sierpnia ubiegłego roku opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. Nr 182, poz. 1882).
Z dniem 1 lutego br. weszło ono w życie uchylając tym samym obowiązujące dotąd rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2001 r. (Dz. U. Nr 105, poz. 1146 i Nr 148, poz. 1654).

Jak rozpoznamy nowe druki? Oto opis najważniejszych zmian.


- pola 01 i 02 mają nowy tytuł: “nazwa organu podatkowego”. Wykreślono z nazwy ww. pól adres organu podatkowego. Wg zaleceń nowego rozporządzenia w polu tym należy wpisać nazwę właściwego miejscowo organu podatkowego.

W przeciwieństwie do aktualnie obowiązujących przepisów nowe rozporządzenie dokładnie opisuje sposób wypełniania pól 01 i 02.
Otóż w przypadku, gdy pola te będziemy wypełniać pismem ręcznym - w każdej linii można wpisać maksymalnie do 27 znaków. Przy wpisywaniu danych należy stosować pismo blokowe (cyfry i duże litery - każdy znak w oddzielnej kratce) w kolorze czarnym lub niebieskim.

Natomiast przy wypełnianiu pismem maszynowym w każdej linii można wpisać dwa razy więcej znaków, tj. maksymalnie 54. Znaki wpisujemy w jednym ciągu, z wyraźnymi odstępami, ignorując podział na kratki i nie wykraczając poza obrys pola. W przypadku, gdy na koniec pierwszej linii przypada koniec wyrazu, drugą linię należy rozpocząć od spacji. Zaleca się używanie dużych liter w kolorze czarnym

- pola 03 i 06 dot. numerów rachunków bankowych organu podatkowego i zobowiązanego - w objaśnieniach do nowych wzorów formularzy wpłaty gotówkowej/przelewu podatkowego nie znajdziemy już wskazówek jak wpisać tzw. „stary” numer rachunku.

Ma to bezpośredni związek z faktem, iż od lipca br. w transakcjach bankowych funkcjonują tylko „nowe” numery rachunków bankowych, tj. zapisane w 26-cio cyfrowym formacie NRB.
I w tym przypadku rozporządzenie dokładnie opisuje sposób wypełniania pól z numerami rachunków bankowych.

Ręczne wpisywanie NRB należy rozpocząć od pierwszej kratki - każda cyfra
powinna być wpisana w osobnej kratce kolorem czarnym lub niebieskim. Nie należy wpisywać żadnych znaków rozdzielających, np. "-".

W przypadku posługiwania się pismem maszynowym - NRB należy wpisać kolorem czarnym od pierwszej kratki, oddzielając pojedynczą spacją dwie pierwsze cyfry od pozostałych, które z kolei należy grupować po cztery cyfry i grupy oddzielać pojedynczą spacją. Nie należy wpisywać żadnych znaków rozdzielających, np. "-".
A tak wg rozporządzenia wygląda prawidłowe grupowanie cyfr rachunku bankowego: 70 1020 1036 0000 0789 8941 1111

- pole 05 pt. „kwota” – tutaj doprecyzowano jedynie zasady wypełniania tego pola. Zgodnie z nowymi objaśnieniami przy wypełnianiu kwot nie należy stosować kropek oddzielających tysiące, miliony itp., a w przypadku wypełnienia pismem maszynowym kwotę należy poprzedzić dwoma znakami gwiazdek (**)

- pola 07 i 08 pt. ”nazwa i adres zobowiązanego” – w tym przypadku ustawodawca doprecyzował jaki adres należy wpisać wypełniając omawiane pola. Osoba fizyczna wpisuje swój adres miejsca zamieszkania (pobytu), a osoba prawna - adres siedziby

- w polu 09 “NIP lub identyfikator uzupełniający zobowiązanego” – umożliwiono wpisanie numeru jakiegoś innego dokumentu potwierdzającego tożsamość niż numer paszportu lub numer dowodu osobistego. Takie „dodatkowe” identyfikatory wpisują jedynie Ci zobowiązani, którzy nie posiadają numerów: NIP, PESEL, REGON

- w polu 10 „typ identyfikatora” – w ślad za rozszerzeniem ilości identyfikatorów w polu nr 09 pojawił się nowy znacznik rodzaju identyfikatora w polu 10. I tak, jeżeli w polu 09 wpisano numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, to w polu 10 wpisać należy cyfrę 3

- w polu 11 „okres” – ustawodawca wprowadza nowy typ okresu za jaki dokonywana jest wpłata: J – czyli (jeden) dzień. Zgodnie z przykładem zawartym w objaśnieniach, gdy wpłata dotyczy podatku akcyzowego za 7 dzień marca 2004 r., w polu 11 wpisać należy kod: 04J0703

- w polu 13 „identyfikacja zobowiązania” – zmianie uległ sposób oznaczania wpłaty należności wynikającej z decyzji, postanowienia lub tytułu wykonawczego. Wg nowych zasad w polu tym należy wpisać rodzaj aktu administracyjnego i jego sygnaturę podaną w treści tego aktu (obecnie wpisuje się rodzaj aktu adm. i rodzaj należności).

Przy okazji watro przypomnieć sobie o ogólnych zasadach dokonywania wpłat na rachunek organu podatkowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 60-61 Ordynacji podatkowej) zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.
Taką formę rozliczeń stosuje się również do wpłat kwot podatków pobranych przez płatników, jeżeli płatnicy spełniają ww. warunki.

Zasady opłacania podatków w formie przelewu nie stosuje się:
- do zapłaty podatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
- gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi, znakami akcyzy, znakami opłaty skarbowej lub urzędowymi blankietami wekslowymi
- do pobierania podatków przez płatników lub inkasentów.

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:
- przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta

- w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

Zlecenia płatnicze na rzecz organów podatkowych mogą być składane również w formie elektronicznej przy użyciu programu informatycznego udostępnionego przez banki lub inną instytucję finansową uprawnioną do przyjmowania zleceń płatniczych albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub inną instytucją przyjmującą zlecenie.
podatki, formularze
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
2008-02-14 15:10 Bywalec forum
Jeśli chcesz przekazać 1% swojego podatku za 2007r. organizacji pożytku publicznego, a nie wiesz komu - dowiesz się na
www.kuba.waszkowiak.com.pl
zakładka "Jak wypełnić zeznanie podatkowe?".

Nie zmarnuj swoich pieniędzy! Możesz pomóc dziecku!

www.kuba.waszkowiak.com.pl

.
Bejkon
85.31.236.* 2007-03-06 19:33
Niema chyba pardziej poje... formulaza niz te polecenia wplaty do us. Dziekuje za mozliwosc wypowiedzenia sie na ten temat