Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
wiadomości
06.06.2012 14:59

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 6 czerwca godz. 15

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 6 czerwca godz. 15

ENERGOPOL-POŁUDNIE

Energopol-Południe zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Opocznie o wartości 18,4 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie.

Kontrakt dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Opoczno, współfinansowanej z funduszy europejskich.

Roboty mają być ukończone w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy.

FOTA

Walne zgromadzenie Foty upoważniło zarząd spółki do nabycia do 470.800 akcji własnych w celu umorzenia, po cenie rynkowej nie wyższej niż 8 zł za jeden papier - podała Fota w komunikacie.

Walne zdecydowało o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie buybacku w wysokości 3,8 mln zł.

Spółka może nabywać akcje własne w okresie od 15 czerwca 2012 r. do 31 stycznia 2016 r., nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

GETIN NOBLE BANK

Rada nadzorcza Getin Noble Bank zatwierdziła uchwalony przez zarząd banku nowy publiczny program emisji obligacji. W najbliższych dniach w związku z planowaną emisją obligacji bank złoży do KNF prospekt - podała spółka w komunikacie.

Obligacje w ramach programu emitowane będą w wielu seriach do maksymalnej kwoty 500 mln zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 tys. zł.

W ramach programu, bank wyemituje co najmniej dwie serie obligacji w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podjęcia przez zarząd banku uchwały.

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

Bank poinformował, że w ciągu kilku najbliższych dni złoży w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą obligacji w ramach tego programu.

NOVITA

Akcjonariusz Novity proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 2,9 zł na akcję z zysku za 2011 rok i funduszu dywidendowego - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Z zysku za 2011 rok na dywidendę miałoby zostać przeznaczone 5.162.776,5 zł, a z funduszu dywidendowego 1.966.772 zł.

Proponowanym dniem dywidendy jest 31 lipca. Wypłata miałaby odbyć się w dwóch ratach: 14 sierpnia 2012 r. po 1,4 zł na akcję oraz 18 grudnia 2012 r. po 1,5 zł na akcję.

Niedawno rada nadzorcza Novity informowała, że w jej opinii dywidenda powinna być wyższa od zaproponowanych przez zarząd w marcu 1,4 zł na akcję.

W 2011 roku skonsolidowany zysk Novity wyniósł 5,2 mln zł.

Z zysku za 2010 rok spółka wypłaciła po 2,5 zł dywidendy na akcję.

PENTA

Penta i podmiot zależny Penty, Xandora, wezwały do sprzedaży 27.256.639 akcji NFI EMF po 10,45 zł za akcję - podał w komunikacie pośredniczący w wezwaniu UniCredit CAIB.

Zapisy na akcje spółki przyjmowane będą w dniach 27 czerwca - 10 lipca 2012 r.

W komunikacie podano, że nabywającymi akcje są Xandora oraz Empik Centrum Investments (ECI), spółka zależna od Eastbridge.

W wyniku wezwania nabywający zamierzają kupić akcje stanowiące 25,79 proc. ogólnej liczby akcji i tyle samo głosów na WZ NFI EMF.

W wyniku wezwania Xandora zamierza nabyć maksymalnie 13.628.320 akcji NFI EMF, stanowiących 12,9 proc. akcji i głosów na WZ spółki i tym samym osiągnąć nie więcej niż 48.501.526 akcji NFI EMF stanowiących 45,9 proc. akcji i głosów na WZ spółki.

Z kolei ECI zamierza nabyć w wezwaniu maksymalnie 13.628.319 akcji NFI EMF, stanowiących 12,9 proc. akcji i głosów na WZ spółki i w konsekwencji posiadać 47.174.852 akcji NFI EMF, czyli 44,64 proc. wszystkich akcji spółki i tyle samo głosów na jej WZ.

Jak poinformowano w komunikacie, jeśli po przeprowadzeniu wezwania wzywający wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi oraz Eastbridge osiągną łącznie 90 proc. lub więcej ogólnej liczby głosów na WZ spółki, podejmą działania w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych w terminie do trzech miesięcy.

Dodano, że Penta i Eastbridge nadal planują wycofać akcje NFI EMF z obrotu na GPW.

Eastbridge i Penta posiadają łącznie 74,58 proc. akcji NFI EMF, a wraz z głosami wynikającymi z udzielonych Penta pełnomocnictw mają łącznie 75,2 proc. głosów na WZ grupy NFI EMF.

Penta i Eastbridge objęły w zakończonym na początku maja wezwaniu na akcje NFI EMF łącznie 14.538.851 akcji, uprawniających do 13,93 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Dało to łącznie Eastbridge i Penta 74,34 proc. głosów. Wzywający zdecydowali się zrealizować tę transakcję, chociaż inwestorzy sprzedali im mniej akcji niż przewidywał minimalny próg dojścia wezwania do skutku (próg ten określono wcześniej na 80 proc. akcji). Za akcje NFI EMF nabywający płacili wówczas również 10,45 zł.

POLIMEX-MOSTOSTAL

Oferta konsorcjum Torpolu, Polimeksu-Mostostalu i Intercoru została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) - poinformował Polimex w komunikacie. Wartość oferty to 1.597.473.972,64 zł brutto.

POLNORD

Polnord wygrał z miastem stołecznym Warszawa spór przed Naczelnym Sądem Administracyjnym o odszkodowania za grunty, których wartość spółka szacuje na 222 mln zł. Wartość kolejnych roszczeń, które Polnord zamierza skierować do sądu wynosi 283 mln zł - podał Polnord w środowych komunikatach.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił tym samym skargę m.st. Warszawy na wcześniejszy, korzystny dla spółki, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który tym samym stał się prawomocny.

"Wyrok NSA oznacza, że Polnord otrzyma dodatkowo odsetki ustawowe liczone od dnia, w którym kwestie objęte wyrokiem NSA powinny zostać uregulowane zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, do dnia, kiedy zostaną uregulowane. Spółka szacuje, że kwota tego odszkodowania na dzisiaj wynosi 63,2 mln zł i jednocześnie suma ta powiększa się o ok. 80 tys. zł dziennie z tytułu odsetek" - podano w komunikacie.

Wyrok NSA dotyczy działek, których wartość Polnord szacuje na kwotę 222 mln zł. Jak podano w komunikacie, suma opiera się na niezależnych wycenach sporządzonych w oparciu o ceny transakcyjne na warszawskim rynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Wilanów.

" (...) wierzytelność ta została sprzedana w czerwcu 2011 roku Polskiemu Bankowi Przedsiębiorczości i zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami spodziewamy się otrzymania kolejnych rat z tej transakcji. Ich wysokość i terminy wypłat ściśle zależą od ostatecznego rozstrzygnięcia wysokości odszkodowania" - powiedział, cytowany w komunikacie, Bartosz Puzdrowski, prezes Polnordu.

W komunikacie dodano, że w wyniku decyzji podziałowych analogicznych do tych, których dotyczy wyrok NSA, powstało znacznie więcej działek przeznaczonych na drogi publiczne niż tylko te, w stosunku, do których roszczenia już zostały zbyte przez spółkę.

"Decyzja NSA otwiera nam drogę do kolejnych roszczeń, których wartość opartą na niezależnych wycenach szacujemy na kwotę ok. 283 mln zł" - podał prezes Polnordu.

W grudniu 2010 r. WSA orzekł, że decyzje miasta o odmowie wypłacenia Polnordowi odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne, wydano z rażącym naruszeniem prawa. Wówczas miasto Warszawa wniosło skargę kwestionującą ten wyrok. NSA oddalił skargę m.st. Warszawy w całości.

ZM HENRYK KANIA

Zakłady Mięsne Henryk Kania planują w ciągu roku zrealizować akwizycję, która pozwoli spółce na zwiększenie mocy produkcyjnych. Środki na ewentualne przejęcia mają pochodzić z emisji akcji - poinformowali PAP przedstawiciele spółki. Podtrzymali, że w 2012 r. przychody spółki wzrosną dwucyfrowo, a marża EBITDA utrzyma się na ponad 7-proc. poziomie.

"Myślimy o przejęciach, bo jeśli chcemy zrealizować nasze plany rozwojowe, to będą one niezbędne. Mamy kilka celów, ale na razie wszystko znajduje się na etapie analizy. Nie prowadzimy jeszcze rozmów akwizycyjnych" - powiedział w rozmowie z PAP wiceprezes spółki, Paweł Sobków.

"Naszym głównym celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych, dlatego chcemy przejmować zakłady z nowoczesnymi liniami, których zdolności produkcyjne są na tyle duże, żeby osiągnąć efekt skali. Interesują nas średnie i duże podmioty" - dodał.

Na pytanie, w jaki sposób spółka planuje sfinansować ewentualne akwizycje, Sobków odpowiedział: "planujemy przeprowadzić na ten cel emisję akcji. Jej wielkość będzie uzależniona od rozmiarów transakcji".

Prezes spółki, Henryk Kania dodał, że w jego opinii transakcję przejęcia uda się zrealizować w ciągu roku.

"Będzie to oczywiście zależało od wyceny spółek oraz tego, jak szybko uda nam się pozyskać środki z rynku" - dodał.

Przedstawiciele spółki informowali wcześniej, że moce produkcyjne, które ZM Henryk Kania posiada obecnie, pozwolą spółce na generowanie ponad 500 mln zł przychodów rocznie. Podali również, że planują w ciągu dwóch lat zwiększyć obroty ZM Kania do 1 mld zł, a cel ten ma zostać osiągnięty zarówno organicznie, jak i dzięki przejęciom.

Sobków poinformował, że obecnie spółka jest w trakcie realizacji inwestycji organicznych w moce produkcyjne. na ten cel przeznaczy część środków z niedawnej emisji obligacji o wartości do 20 mln zł.

Kania przypomniał, że tegoroczny CAPEX, będzie mniejszy niż w latach ubiegłych, kiedy wynosił ok. 10 mln zł rocznie.

Przedstawiciele ZM Kania podtrzymali w rozmowie z PAP plany dwucyfrowego wzrostu przychodów i utrzymania ponad 7-proc. marży EBITDA w 2012 r.

"Oczekujemy, że dynamika sprzedaży wyniesie w tym roku wyższe kilkanaście/niższe kilkadziesiąt procent" - powiedział Sobków.

"Począwszy od II-III kwartału w niektórych miesiącach dynamika przychodów może sięgnąć nawet 50 proc." - dodał Kania.

W ich ocenie, wyniki osiągnięte przez spółkę w II kwartale tego roku będą "zdecydowanie lepsze" od tych zanotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

"II kwartał będzie zdecydowanie lepszy. Pojawił się nowy klient, którego w zeszłym roku nie było - weszliśmy z naszymi produktami do sieci Biedronka. Na razie nasza sprzedaż w tej sieci nie jest znacząca, ale z miesiąca na miesiąc sprzedajemy coraz więcej. Dynamika rozwoju tej współpracy jest tak duża, że spodziewamy się, iż znaczące obroty zanotujemy w III-IV kwartale" - podał Sobków.

Na pytanie, czy współpraca z dyskontami pozwoli spółce zrealizować plan utrzymania ponad 7-proc. rentowności na poziomie EBITDA, Kania odpowiedział: "wskaźnik rentowności EBITDA będzie utrzymany i ta współpraca tego nie zmieni".

Po I kwartale 2012 r. ZM Henryk Kania zanotowały 1,56 mln zł zysku netto wobec 215 tys. zł zysku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk operacyjny wzrósł w tym czasie do 4,1 mln zł z 1,81 mln zł. Z kolei przychody zmniejszyły się rdr do 71,8 mln zł z 75,7 mln zł. (PAP)

jow/ mto/ osz/ pel/ amac/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz