Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Czy firma musi mieć osobne konto?

0
Podziel się:

Takie pytanie często zadają sobie osoby fizyczne zakładające indywidualną działalność gospodarczą.

Wymóg posiadania firmowego konta bankowego nakłada na wszystkich przedsiębiorców ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22 ustawy dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

- stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz

- jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy ZOBACZ TAKŻE:

Banki zarabiają na niewiedzy firmoszczędnościowo-kredytowej może realizować ten obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

I to tyle, jeśli chodzi o firmowy rachunek bankowy. Pozostałe przepisy obligują przedsiębiorców do regulowania swoich zobowiązań w formie przelewu, nie precyzując, z jakiego konta.

Przepis art. 61 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926) mówi, iż zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.

Polecenie przelewu stosuje się również do wpłat kwot podatków pobranych przez płatników, jeżeli płatnicy spełniają ww. warunki.

Przepisu tego nie stosuje się:

- do zapłaty podatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

- gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi, znakami akcyzy, znakami opłaty skarbowej lub urzędowymi blankietami wekslowymi

- do pobierania podatków przez płatników lub inkasentów .

Zgodnie z art. 47 ust. 4b Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887) płatnik składek zobowiązany jest opłacać należności z tytułu składek na:

- ubezpieczenia społeczne

- ubezpieczenie zdrowotne

- Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek.

Gotówką płacić mogą jedynie płatnicy - osoby fizyczne, jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Do założenia firmowego rachunku bankowego niezbędne będą następujące dokumenty:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- zaświadczenie o REGON firmy

- zaświadczenie o NIP

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ - PRZEWODNIK KROK PO KROKU!

zakładam firmę
porady
baza wiedzy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)