Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Fundusz socjalny w 2005 roku

0
Podziel się:

Znane są już dane pozwalające na wyliczenie wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2005 roku. Pracodawcy tworzący ten fundusz mogą więc rozpocząć obliczanie należnych odpisów.

Fundusz socjalny w 2005 roku

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest tworzony przez pracodawców na finansowanie działalności socjalnej na rzecz swoich pracowników i ich rodzin.
Środki pieniężne przeznaczone na cele funduszu pracodawca gromadzi na specjalnie w tym celu wyodrębnionym rachunku bankowym.

Szczegółowe zasady tworzenia i funkcjonowania funduszu uregulowane są w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

Do utworzenia funduszu zobligowani są pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
Układy zbiorowe pracy czy regulaminy wynagradzania mogą jednak dowolnie kształtować wysokość odpisu na fundusz, mogą również postanawiać, że u pracodawców zobowiązanych do utworzenia funduszu bądź tych, którzy mimo braku obowiązku taki fundusz posiadali - fundusz nie będzie tworzony.

Zasady obliczania odpisów

Fundusz to nic innego jak pieniądze na osobnym rachunku bankowym, które gromadzi się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Kwota odpisu przypadającego na jednego zatrudnionego jest wynikiem iloczynu podanej w ustawie procentowej stawki odpisu oraz przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Wynagrodzenie to ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku.

Zgodnie z ustawą wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37, 5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W przypadku pracowników młodocianych wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika kształtuje się następująco:
- w pierwszym roku nauki 5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
- w drugim roku nauki 6 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
- w trzecim roku nauki 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Gdy pracownik wykonuje swoje zadania w szczególnie uciążliwych warunkach pracy – przypadający na niego odpis wynosi 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

Sposoby ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych oraz przeciętnej liczby zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 168 z późn. zm).

Wysokość odpisów w 2005 roku

Znana jest już podstawa do wyliczenia odpisów na 2005 rok. Znajdziemy ją w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2004 r. i w drugim półroczu 2004 r.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2004 r. wyniosło 1903,03 zł, a w drugim półroczu 2004 r. wyniosło 1955,32 zł.

Ponieważ wynagrodzenie z drugiego półrocza jest wyższe od wynagrodzenia za cały 2004 rok – wartość tą przyjmujemy jako podstawę do wyliczenia odpisów na ZFŚS w 2005 roku.

Podstawowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2005 roku
Na jednego zatrudnionego 37,5 proc. 733,25 zł
Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy 50 proc. 977,66 zł
Na pracownika młodocianego: - -
I rok nauki: 5 proc. 97,77 zł
II rok nauki: 6 proc. 117,32 zł
III rok nauki: 7 proc. 136,87 zł

Jak wspomniano powyżej - pracodawca ma prawo do zwiększenia odpisu podstawowego o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia na każdego zatrudnionego, w stosunku do którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. W 2005 roku kwota ta wynosi 122,21 zł. O identyczną kwotę można zwiększyć odpis na każdego emeryta czy rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną.

Terminy wpłaty odpisów

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z opisanymi zasadami na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)