Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Nowelizacja prawa bilansowego

0
Podziel się:

Uchwalona w ubiegłym miesiącu przez Sejm Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza w art. 2 tejże noweli zmiany do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Nowe przepisy w prawie bilansowym będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2004 r. Warto jednak zauważyć, iż ustawodawca zezwala na zastosowanie zmian wynikających z ww. noweli już w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2003 r., fakt ten należy jednak odnotować we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości doprecyzowuje i synchronizuje regulacje zawarte w Kodeksie spółek handlowych oraz w ustawie o rachunkowości, upraszcza także niektóre rozwiązania prawa bilansowego, co pozwala obniżyć koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W zmienionym art. 30 ust. 1 wprowadzono zasadę przeliczania składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych według jednego przelicznika: ustalonego dla danej waluty średniego kursu NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.

W art. 37 nowela dodaje ust. 10, który umożliwia mniejszym jednostkom (tj. tym, których roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłoszenia w myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości) odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Zmiana ta pozwoli na zaoszczędzenie wielu pracy mniejszym jednostkom, które angażowały dotąd sporo wysiłku nad dostosowywaniem danych z ksiąg rachunkowych do potrzeb ustalenia wartości podatkowej aktywów i pasywów.

Nowela art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b jednoznacznie określa, jak kwalifikować koszty oraz przychody związane z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji. Otóż zgodnie z nowymi przepisami wszelkie przychody dotyczące nieruchomości zakwalifikowanych do inwestycji oraz koszty związane z ich eksploatacją (np. koszty napraw i remontów, podatek od nieruchomości)
należy odnosić na pozostałe przychody i koszty operacyjne. Skutki nabycia praw majątkowych zakwalifikowanych do inwestycji należy także zaliczać do tej kategorii kosztów i przychodów.

W chwili obecnej zmiany Ustawy o rachunkowości zawarte w Ustawie z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw są przedmiotem obrad Senatu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawę o rachunkowości znajdziesz w Dziale DLA FIRM msp.money.pl

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)