Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Za fałszywe zwolnienie nie ma chorobowego

0
Podziel się:

Pracownik, któremu nie udzielono urlopu wyjeżdża dostarczając zwolnienie lekarskie. W takiej sytuacji pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia chorobowego.

_ Pytanie _

_ Czy pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia za zwolnienie lekarskie (pierwsze 33 dni) pracownikowi, który podczas choroby nie przebywał w domu? _

Odpowiedź

Takie okoliczności mogą uzasadniać nie wypłacenie wynagrodzenia chorobowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 92 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. za czas niezdolności pracownika do pracy w skutek:

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,

3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie to stosownie do art. 92 § 3 k.p. nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

W związku z powyższym należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) - dalej u.s.ch.m.u. Mianowicie w myśl art. 17 ust. 1 u.s.ch.m.u. ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Ponadto zasiłek chorobowy nie przysługuje w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.

Za wykorzystywanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia można uznać wyjazd wypoczynkowy, o ile zwolnienie to w ogóle było zasadne. Taka okoliczność może zatem, choć nie zawsze, stanowić podstawę do nie wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia chorobowego.

Pamiętać jednak należy, że w razie stwierdzenia w trakcie kontroli danej okoliczności osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy. Protokół należy przedłożyć ubezpieczonemu w celu wniesienia przez niego uwag. Generalnie stosownie do treści § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 743) wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie od pracy wykorzystywane było niezgodnie z jego celem, rozstrzyga właściwa jednostka organizacyjna ZUS, uzyskując w miarę potrzeby opinię lekarza leczącego, i wydaje w razie sporu decyzję, od której przysługują środki odwoławcze określone w odrębnych przepisach.

Autor współpracuje z Serwisem Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wolters Kluwer Polska

wiadomości
kadry
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)