Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zatrudnianie ze zwrotem kosztów

0
Podziel się:

Zakup komputera, biurka czy telefonu można sfinansować ze środków Funduszu Pracy.

Przyjęcie nowej osoby do pracy wiąże się często z koniecznością poniesienia sporych wydatków związanych z przygotowaniem kolejnego stanowiska pracy. Nie każdy przedsiębiorca jednak wie, że zakup komputera, biurka czy telefonu można sfinansować ze środków Funduszu Pracy.

Taką możliwość daje m.in. mechanizm zwrotu kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Pracodawca może liczyć na zwrot poniesionych wydatków w wysokości do 500 proc. przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień zawarcia umowy. W chwili obecnej najwyższy poziom dofinansowania wynosi *13 312,55 zł. *

Pracodawca ubiegający się o zwrot wydatków na nowe stanowisko pracy w pierwszej kolejności powinien sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymagane warunki.

| Możesz ubiegać się o zwrot, jeśli: |
| --- |
| 1. prowadzisz działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację 2. nie zalegasz z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z opłacaniem w terminie innych danin publicznych oraz nie posiadasz nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych 3. w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku firma nie otrzymała ze środków Funduszu Pracy pożyczki na utworzenie dodatkowych stanowisk pracy, a w przypadku jej otrzymania - dotrzymała warunków umowy i spłaciła pożyczkę 4. nie byłeś skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku; 5. firma nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości 6.
zobowiążesz się do utrzymania przez okres: · 2 lat - gdy pracodawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą, · 3 lat - gdy pracodawca jest dużym przedsiębiorcą, przeciętnego poziomu zatrudnienia z okresu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o refundację, powiększonego o liczbę zatrudnionych bezrobotnych skierowanych na stanowiska pracy utworzone w wyniku uzyskanej refundacji na ich wyposażenie lub doposażenie (w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy)
. |

Jeśli spełniasz ww. warunki, możesz rozpocząć procedurę ubiegania się o zwrot kosztów przygotowania nowego stanowiska pracy.

W pierwszej kolejności złóż w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wzór wniosku znajdziesz na stronie internetowej urzędu pracy.Do wniosku będziesz musiał dołączyć dodatkowe oświadczenia, np. o niezaleganiu z wypłacaniem wynagrodzeń.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadomi Cię w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeśli Twoj wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie - podpiszesz ze statostą umowę dot. refundacji.

Umowę zawiera się na piśmie pod rygorem nieważności. Taki kontrakt zobowiązuje pracodawcę m.in. do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego.

Jeśli nie dotrzymasz warunków umowy - będziesz musiał zwrócić otrzymaną refundację wraz z odsetkami.

Zwrot kosztów otrzymasz po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, zatrudnieniu na tych stanowiskach skierowanych bezrobotnych oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

Rozliczenie kosztów wyposażenia dokonywane jest w kwocie brutto.

| UWAGA! |
| --- |
| Refundacja ze środków Funduszu Pracy jest pomocą publiczną na tworzenie stanowisk pracy określoną w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WEL 337 z 13.12.2002) Pomoc na tworzenie stanowisk pracy może być udzielona, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1. utworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie na nim bezrobotnego stanowić będzie wzrost netto liczby zatrudnionych pracowników, zarówno w zakładzie jak i w całym przedsiębiorstwie, w porównaniu do przeciętnej liczby zatrudnionych w okresie ostatnich 12 miesięcy 2. udział własny pracodawcy w kosztach zatrudnienia skierowanego bezrobotnego będzie wynosić co najmniej 25 %, przy czym przez udział własny rozumie się środki, które nie zostały uzyskane przez pracodawcę w związku z otrzymaną wcześniej pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, czy gwarancji
lub poręczeń udzielonych na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku 3. utworzone stanowisko pracy będzie utrzymywane przez okres co najmniej 3 lat, a w przypadku małych i średnich pracodawców - 2 lat. |

Przepisów rozporządzenia regulujących dopuszczalności udzielania pomocy publicznej nie stosuje się:
- do pomocy w sektorze budownictwa okrętowego, górniczym oraz w transporcie
- w odniesieniu do działalności związanej z eksportem, jeśli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami związanymi z działalnością eksportową
- do pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)
  1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 236, poz. 2002)
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)