Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zmiany w podatku od pracownika

0
Podziel się:

W przyszłym roku zmianie ulegną zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Pracownicze koszty uzyskania przychodów

W przyszłym roku zmianie ulegną zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Limity te od dnia 1 stycznia 2007 r. wyglądać będą w następujący sposób:

Zatrudnienie w miejscu zamieszkania Zatrudnienie poza miejscem zamieszkania
Na podstawie 1 umowy o pracę Na podstawie kilku umów o pracę Na podstawie 1 umowy o pracę Na podstawie kilku umów o pracę
Limit miesięczny 108,50 zł 108,50 zł (od każdej z umów) 135,63 zł 135,63 zł (od każdej z umów)
Limit roczny 1302 zł 1953,23 zł 1627,56 zł 2441,54 zł

Co więcej, nowelizacja u.p.d.o.f. zakłada, iż koszty uzyskania przychodu wzrosną również w 2008 roku. Wówczas pracownicy będą mogli odliczać następujące koszty:

Zatrudnienie w miejscu zamieszkania Zatrudnienie poza miejscem zamieszkania
Na podstawie 1 umowy o pracę Na podstawie kilku umów o pracę Na podstawie 1 umowy o pracę Na podstawie kilku umów o pracę
Limit miesięczny 111,25 zł 111,25 zł (od każdej z umów) 139,06 zł 139,06 zł (od każdej z umów)
Limit roczny 1335 zł 2002,05 zł 1668,72 zł 2502,56 zł

Na tym ma zakończyć się podwyższanie kosztów pracowniczych, gdyż koszty przewidziane w nowelizacji na 2009 rok są identyczne z tymi, które mają obowiązywać w 2008 roku.

Warto dodać, iż w wyniku powyższych zmian automatycznej waloryzacji ulegną także zryczałtowane koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 13 pkt 5, 7 i 9. W konsekwencji osoby uzyskujące przychody:

 • - związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
  • - otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
  • - uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze

będą mogły odliczyć od tych przychodów w 2007 roku miesięcznie 108,50 zł (111,25 zł w 2008 r.), ale w razie uzyskiwania tego samego rodzaju przychodów od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, nie więcej niż 1953,23 zł rocznie (2002,50 zł w 2008 r.).

Waloryzacja skali podatkowej

Istotną zmianą wprowadzaną przez nowelizację u.p.d.o.f. jest waloryzacja skali podatkowej. Jej końcowym efektem ma być wprowadzenie dwustopniowej (18% i 32%) skali podatkowej w 2009 roku. Pomimo tak odległej perspektywy wprowadzenia dwustopniowej skali, znajdzie się ona w art. 27 u.p.d.o.f. już od dnia 1 stycznia 2007 r. Rzeczywiste skale podatkowe, które będą obowiązywać w 2007 roku oraz w 2008 roku, znajdują się w przepisach przejściowych (art. 10 ustawy) do ustawy zmieniającej u.p.d.o.f.

W 2007 roku nastąpi podniesienie progów podatkowych oraz kwoty zmniejszającej podatek. W efekcie skala podatkowa na 2007 rok będzie wyglądała w następujący sposób:

Podstawa obliczenia podatku w zł Podatek wynosi:
ponad do
43.405 19% podstawy minus *572,54 *
43.405 85.528 30% nadwyżki ponad 43.405 zł plus *7674,41 *
85.528 40% nadwyżki ponad 85.528 zł plus *20.311,31 *

W 2008 roku waloryzacja będzie niewielka i będzie dotyczyła jedynie kwoty zmniejszającej podatek oraz górnej granicy pierwszego przedziału skali.

Podstawa obliczenia podatku w zł Podatek wynosi:
ponad do
44.490 19% podstawy minus *586,85 *
44.490 85.528 30% nadwyżki ponad 44.490 zł plus *7866,25 *
85.528 40% nadwyżki ponad 85.528 zł plus *20.177,65 *

Istotna zmiana ma nastąpić dopiero w 2009 roku, gdy dochody mieszczące się w pierwszym i drugim przedziale skali z 2008 roku mają być opodatkowane według 18% stawki podatkowej, natomiast dochody z trzeciego przedziału skali z 2008 roku będą opodatkowane według 32% stawki podatkowej. W 2009 roku niewielkiej waloryzacji ulegnie również kwota zmniejszająca podatek.

Podstawa obliczenia podatku w zł Podatek wynosi:
ponad do
85.528 18% podstawy minus *556,02 *
85.528 32% nadwyżki ponad 85.528 zł plus *14.839,02 *

Nowe zasady opodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomości

Od dnia 1 stycznia 2007 r. całkowitej zmianie ulegają zasady opodatkowania dochodu ze zbycia (poza działalnością gospodarczą):

 • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Zgodnie z nowelizacją - podstawą obliczenia podatku będzie dochód (a nie przychód, jak dotychczas) stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub powyższych praw) a kosztami jego uzyskania, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości (lub praw). Uzyskanego dochodu nie będzie się łączyć z przychodami z innych źródeł. Podatek będzie wynosił 19% podstawy obliczenia podatku i będzie płatny w terminie składania rocznego zeznania podatkowego za rok, w którym nastąpiło zbycie. W zeznaniu rocznym wykazywany będzie podatek należny obliczony przez podatnika.

Na mocy dotychczasowych przepisów podatnik nie miał obowiązku zapłaty podatku, gdy w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży wydatkował środki uzyskane ze zbycia na cele określone w u.p.d.o.f. Przepis ten został uchylony, podobnie jak ograniczono inne zwolnienia związane z obrotem nieruchomościami. Od dnia 1 stycznia 2007 r. wolne od podatku będą przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

  • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
   • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
   • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
   • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

jeżeli podatnik był zameldowany na pobyt stały w budynku lub lokalu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Warunkiem do skorzystania z tego zwolnienia jest złożenie do urzędu skarbowego przez podatnika oświadczenia, iż spełnia warunki do zwolnienia. Oświadczenie to należy złożyć w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego.

Utrzymana została natomiast generalna zasada, iż odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych będzie podlegało opodatkowaniu tylko wówczas, jeśli zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Dodać należy, że ustawodawca wprowadza również stosowne przepisy przejściowe. W konsekwencji do przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych powyżej, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 roku będą miały zastosowanie przepisy u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku. Zasady obowiązujące w 2006 roku będą obowiązywać zarówno w zakresie podstawy obliczenia podatku (przychód), stawki podatkowej (10%), jak również zwolnień przedmiotowych.

Joanna Narkiewicz-Tarłowska jest doradcą podatkowym, menedżerem w Dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers

Paweł Stańczyk jest starszym konsultantem w Dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers

Andrzej Taudul jest doradcą podatkowym

pit 2007
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)