Notowania

CTF Uchwała ws. podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

Zarząd Centurion Finance S.A. (dalej ,,Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PMG Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej ,,Spółka") powzięło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy Spółki.
Na jej podstawie kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z wysokości 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) do wysokości 500.000 zł (pięciuset tysięcy złotych), tj. o kwotę 450.000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez ustanowienie 900 (dziewięciuset) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięciuset złotych) każdy, z których 300 (trzysta) o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (stu pięćdziesięciu tysięcy złotych) zostało przeznaczonych do objęcia przez Emitenta. Udziały zostaną objęte po cenie równej ich wartości nominalnej i pokryte wkładem pieniężnym do dnia 31 października 2017 roku. PMG Concept Sp. z o.o. jest spółką zależną Emitenta.

Inne komunikaty