Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

BAH Zmiana w zakresie polityki dywidendowej Emitenta.

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 9 stycznia 2018 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie zmiany polityki dywidendowej Emitenta.
Podjęcie ww. uchwały Zarządu w sprawie zmiany polityki dywidendowej zostało poprzedzone pozytywnym zaopiniowaniem projektu nowej polityki dywidendowej przez Radę Nadzorczą Emitenta. Dotychczas obowiązująca polityka dywidendowa Emitenta obejmująca okres od 2016 do 2020 roku stanowiła załącznik do raportu bieżącego nr RB 73/2016 z dnia 21 listopada 2016. W dotychczas obowiązującej polityce dywidendowej Emitenta obejmującej okres od 2016 do 2020 roku Zarząd Emitenta zastrzegł poddawanie ww. polityki okresowym przeglądom i aktualizacjom. Zamiar wprowadzenia zmian w zakresie polityki dywidendowej podyktowany był przede wszystkim zakończeniem procesu podziału Emitenta, o którym informował on w raporcie bieżącym nr 90/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. W dniu 1 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie z kwoty 101.000,00 zł o kwotę 41.551.852,00 zł, tj. do kwoty 41.652.852,00 zł w drodze emisji 41.551.852 akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co nastąpiło w związku z podziałem BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. (dawniej: MARVIPOL S.A.) z siedzibą w Warszawie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie na MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. części majątku BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako MARVIPOL Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie (ul. Obywatelska nr 5/50, 02 – 409 Warszawa, posiadający NIP: 522-304-22-97, REGON 011927062-00021 („Oddział MARVIPOL”), co stanowiło podział przez wydzielenie. Zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, wraz z rejestracją podwyższenia kapitału nastąpiło wydzielenie części działalności BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. Oddziału MARVIPOL prowadzącego działalność deweloperską oraz przeniesienie działalności deweloperskiej na MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Zmiany w polityce dywidendowej obejmują także wprowadzenie instytucji wypłat zaliczek na poczet dywidendy, o których stanowi art. 349 KSH oraz określenie wstępnych, zakładanych terminów wypłat. Zarząd planuje bowiem dokonywanie regularnych wypłat zaliczek na poczet dywidend, aby w dalszym ciągu zwiększać atrakcyjność akcji Emitenta dla Akcjonariuszy, poprzez regularne zapewnianie im udziałów w wypracowanym zysku. Zgodnie z założeniami Zarządu, wypłata zysków zarówno w formie dywidendy, jak i zaliczki na poczet dywidendy ma docelowo umożliwić uzyskanie przez Akcjonariuszy zysków w każdym kwartale.

Załączniki

Inne komunikaty