KKHERBAL: strona spółki
19.01.2018, 15:45

KKH Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce informuje, że w dniu 19 stycznia 2018 roku otrzymał od Pana Daniela Kuciaby powiadomienie w trybie art. 69 ustawy 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu przez niego progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z zawiadomieniem Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w dniu 17.01.2018 roku w wyniku nabycia 2169 sztuk akcji KKH na rynku NewConnect w Warszawie. Przed zmianą udziału w liczbie głosów Pan Daniel Kuciaba posiadał 369962 akcji, co stanowiło 4,99% kapitału zakładowego spółki uprawniającego do 369962 głosów na WZA w Spółce KKH. Po nabyciu 2169 szt. akcji Pan Daniel Kuciaba posiada 372131 akcji Spółki, co stanowi 5,02% w ogólnej liczbie głosów Spółki oraz odpowiada 5,02% kapitału zakładowego Spółki. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

Notowania