Notowania

NTT Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2018 r.

Zgodnie z § 19 ust.1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Zarząd NTT System S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r. oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Załączniki

Inne komunikaty